Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Džin z fľaše alebo votrelec?

Sextantom sa stáva podnikový informačný systém

V podbanskom hoteli Permon a. s. Softip usporiadala trojdňovú konferenciu na tému Informačné technológie tretieho tisícročia v podnikateľskej praxi. Vyše dvesto účastníkov zo Švajčiarska, z Česka a zo Slovenska využilo príležitosť overiť si správnosť svojich postupov a hľadalo odpoveď na otázku - Ako reagujem ja a moja firma na zmeny spôsobené informačnou technológiou. Z konferencie uverejníme viaceré podnetné vystúpenia.

Namiesto úvodu by som rada porozprávala príhodu, ktorú som zažila nedávno. Na výstave a konferencii Comdex 2000 v júli v Toronte mal hlavnú prednášku prezident CEO Microsoftu Steve Ballmer. V rámci nej prezentoval krátku videosekvenciu s víziou budúcnosti. V nej mladá dievčina ráno vstala preto, že ju zobudil jej počítač. Hneď jej pripomenul povinnosti dňa a „vyprevadil“ ju do školy. V škole potrebovala nejaké vlastné poznámky, tak sa spojila so svojím domácim miláčikom. Keď sa vrátila domov, pozrela si cez internet program kín, vybrala film a kúpila si lístok. Potom potrebovala vypracovať školskú úlohu, preto sa napojila na knižnicu, „vytiahla“ si potrebné informácie a keďže prácu mala robiť so svojou spolužiačkou, opäť komunikovali a vymieňali si informácie pomocou svojich počítačov. Kým išla večer spať, zaznamenala si úlohy a povinnosti na nasledujúci deň. Videosekvencia zožala ovácie publika, no vo mne zanechala veľmi rozpačitý dojem. Zhodou okolností som ešte v ten večer rozprávala o prednáške Steve Ballmera detskej psychiatričke (okrem iného poradkyni ministra zdravotníctva v Kanade). Zareagovala slovami, že v Kanade už majú skúsenosti s detskými pacientmi, ktorí sa trávením času pri počítačoch odcudzujú a izolujú od svojho okolia. Ich priateľom sa stáva počítač. Uzatvárajú sa pred ostatnými ľuďmi a nevypestujú si „social skills“ - sociálne zručnosti. Stávajú sa z nich invalidi neschopní žiť s inými ľuďmi, končiaci na psychiatrickej klinike. Táto príhoda ma primäla k tomu, aby som začala rozmýšľať, čo nám vlastne informačná technológia (ďalej IT) prináša a aký má vplyv na náš život.

Information Age Town

Minulý rok som sa v Írskom meste Ennies (asi 10-tisíc obyvateľov) zoznámila s takýmto experimentom. Zo zdrojov EÚ a za účasti Telecomu Eireann vybavili každú domácnosť v meste počítačom pripojeným na internet. Zároveň prebiehalo vzdelávanie všetkých obyvateľov v používaní tejto technológie. Deti a mládež samozrejme v školách, dospelí mali osobitné kurzy. Predstavte si, že ich absolvovali aj sedemdesiatnici. Cieľom experimentu bolo zistiť, aký vplyv bude mať „Information Age Town“ - mesto informačného veku na život komunity. „Otcovia mesta“ si pochvaľovali, že občania dostávajú informácie o dianí v meste cestou internetu a tiež môžu napríklad veľmi ľahko reagovať na zasadnutia mestského zastupiteľstva a takto sa zúčastňovať na správe vecí verejných. Ja si však kladiem otázku, nie je dôležitý osobný kontakt ľudí? Zájsť si po schôdzi na pivo? Nevyprázdnia sa takto ulice? Na jednej strane museli globálne vyriešiť ochranu a prístupové práva detí na nevhodné stránky internetu. Na druhej strane už uvažovali o tom, že najmä v domácnostiach starých osamelých ľudí sa bude sledovať otváranie chladničky. Ak sa neotvorí ani raz za 24 hodín, pôjde ich navštíviť sociálny pracovník, či nepotrebujú pomoc. Nie je to však len hľadanie východiska zo situácie, keď sa susedia nestretávajú a o sebe nič nevedia? Stará pani dostane cez internet obrázky svojich vnúčat od syna žijúceho v USA. Je to úžasné, lebo aspoň takto má správu o svojich vnúčatách. Na iné totiž syn nemá čas. Pomocou IT riešime problémy, ktoré sme si sami spôsobili.

Brontosaurie obdobie

Skúsme sa teda vrátiť do minulosti a vystopujme vývoj používania IT v ľudskej spoločnosti. Stačí, keď začneme od čias diernoštítkových strojov. Vtedy sa táto technika využívala hlavne pre jednoduché aritmetické operácie vykonávané vo veľkom počte. Odtiaľ zrejme pramení aj názov počítač. Okrem niektorého špeciálneho využitia vo vede sa osvedčila v účtovníctve a aplikáciách, kde sa triedilo a sumarizovalo množstvo dát. Bola to vlastne veľká kalkulačka. Tento trend pokračoval pomerne dlhý čas, ktorý by sme mohli pomenovať ako brontosaurie obdobie sterilných sál počítačov, kde sa za sklom pohyboval personál, v bielych galošiach a nezasvätený tam nemal prístup.

Prvý zvrat spôsobili vzdialené terminály. Umožnili sledovať niektoré dáta a ich zmeny v reálnom čase. Teda sumarizovanie a pomerne jednoduché vyhodnocovanie informácií z (ne)dávnej minulosti, sa obohatilo o opísanie a zachytenie skutočnosti. Typické využitie bolo napríklad v skladovom hospodárstve. Stále však s IT pracovali špecializovaní odborníci a prenikla len do profesionálneho života. Džina z fľaše vypustili „chlapci z garáží“. Domnievam sa, že vtedy ešte nikto netušil, čo prinesú zariadenia, ktoré boli spočiatku hračkami. Až dnes, odstupom času, si uvedomujeme, čo znamená pre ľudstvo vstup počítačov do osobného života. Na jednej strane sú úžasným nástrojom, ktorý nám pomáha pri najrôznejšej práci („office“ aplikácie, grafické aplikácie a pod.), no na druhej strane nás vťahujú do (ukazuje sa, že nebezpečného) sveta hier a virtuálnej reality. Používanie osobných počítačov prešlo z rúk špecialistov do rúk najširšej verejnosti. Kým pracovali s dátami len odborníci, uvedomovali si ich štruktúru (vety v súboroch) a aj aplikácie boli poznačené týmto pohľadom. Dnešní používatelia pristupujú k dátam väčšinou ako k objektom (texty, obrázky). Toto je druhý zásadný zvrat vo vývoji IT. Spájanie počítačov do lokálnych sietí bolo v živote IT len krátkou epizódou.

Svetová sieť

Posledným fenoménom, ktorý od základu mení svet, je svetová počítačová sieť. Opäť možno o nej hovoriť ako o vynikajúcom prostriedku, ktorý uľahčuje komunikáciu a šírenie informácií. V súvislosti s ním vznikli nové ľudské činnosti. Tvorba www stránok je istotne najmohutnejším tvorivým procesom v histórii ľudstva, pričom tento proces je neriadený. Naopak, internet nám spôsobuje starosti a odborníci na celom svete sa pokúšajú reagovať na nové a nové nešváry spojené s jeho používaním (prenikanie do interných systémov, kriminalita, ochrana detí a pod.) a sú všeobecne známe a diskutované medzi odborníkmi.

Aktuálnym problémom je orientácia, triedenie a vyhľadávanie v záplave informácií, ktoré sú z hľadiska používateľa neštruktúrované, a preto je práca s nimi obťažná. Svoj nemalý podiel na rozširovaní internetu majú obchodníci. Dnes sa na celom svete skloňuje pojem elektronický obchod. Všetci dúfajú, že im pomôže zvýšiť predaj ich produktov alebo služieb. Či sa nám to páči alebo nie, agresivite svetového obchodu sa nedá ubrániť. Posledné známe smerovanie je pripájanie tzv. inteligentných zariadení na počítačovú sieť. Počnúc mobilnými telefónmi a končiac kúrením alebo chladničkami v domácnostiach. Vráťme sa však k podnikom a profesionálnemu využitiu IT, ktoré sa s tzv. neprofesionálnym používateľom veľmi rýchlo zbližuje.

Podnikanie a IT

Charakteristickým znakom súčasného sveta je nevídaná dynamika. Veľmi rýchlo po sebe nasledujúce zmeny poznačujú náš život a prácu. V osobnom i profesionálnom živote sa musia dennodenne vyrovnávať s porozumením a zvládnutím nových fenoménov v ich okolí. Osobitne náročné je podnikateľské prostredie. Svetový trh je dnes už jasne vymedzený a jediná cesta ako naň preniknúť, je vytlačiť iného. To znamená, byť lepší, dokázať ponúknuť viac, rýchlejšie a lacnejšie. Pokojné tiché vody podnikania sú dávnou minulosťou. Odborníci a profesionáli (priemyselní inžinieri) hľadajú a ponúkajú nové a nové „zaručené“ recepty, ako kormidlovať firmy k úspechu. Ustavične sa obnovujú nové „filozofie“, ktoré by mali pomôcť znížiť náklady a zvýšiť tržby, alebo najradšej oboje súčasne. Mám na mysli také „hity“ ako reinžiniering, kontroling, ABC-analýza nákladov podľa činností, zavádzanie systémov kvality podľa noriem ISO 9000, prednedávnom CAD-CAM-CAE, just in time, a dnes napríklad fraktálový podnik alebo teória obmedzení.

Zrejme každá z týchto filozofií nesie so sebou kus ľudského poznania a reagovania na realitu. Záleží na kapitánovi firmy a jeho dôstojníkoch, čo si vyberú, a ktorá filozofia sa stane súčasťou ich firemnej kultúry. No vždy je potrebný nástroj, ktorý je schopný opisovať a monitorovať činnosti a javy (stále sa meniace) v podniku tak, ako prístroje určujú polohu lode. V 21. storočí sa takýmto sextantom stáva podnikový informačný systém (ďalej IS). Čím je prepracovanejší, tým detailnejšie opisuje skutočnosť, tým presnejšie informácie v zrozumiteľnej podobe a v dostatočne krátkom čase sprístupňuje na rozhodovanie a navigovanie podniku do budúcnosti.

Informačný systém

Najskôr si však položme otázku, čo je informačný systém? Mnohokrát sa pod týmto pojmom myslí aplikačné programové vybavenie, niekedy aj hardvér. Po mojich skúsenostiach by som ho však definovala ako sústavu týchto prvkov:

- Hardvér, operačný systém, databázový systém (ak existuje), komunikačný softvér a aplikačný softvér, ktoré zvyčajne nazývame informačnou technológiou.

- Podniková organizácia (normy, smernice, pravidlá), firemná kultúra (správanie sa pracovníkov, zvyklosti) a ľudský potenciál (znalosti a schopnosti pracovníkov), ktoré som nazvala podnikový informačný potenciál.

Všetky tieto prvky majú svoju váhu, nemôžu bez seba existovať a navzájom sa silne ovplyvňujú. Pri diskusiách o informačnom systéme sa však väčšinou stretávam s tým, že sa hovorí práve o informačnej technológii, jej výbere, nanajvýš o niektorých aspektoch jej implementácie. Málokedy si však manažéri uvedomujú význam a dôležitosť podnikového informačného potenciálu, teda toho, ako je firma pripravená a schopná prijať navrhovanú informačnú technológiu. Možno preto, že informačná technológia je technický fenomén (a teda ľahšie zvládnuteľný) a podnikový informačný potenciál je ľudský fenomén. V tomto príspevku by som sa rada venovala práve tomu, čo som nazvala podnikový informačný potenciál a jeho významu pre úspešnú implementáciu a využívanie podnikového informačného systému.

Podniková organizácia

V rôznych firmách funguje na rôznej úrovni formalizácie definovanie „pravidiel hry“. Zvyčajne sú opísané v rôznych smerniciach, príkazoch riaditeľa, organizačnej schéme, prípadne v rámci smerníc a postupov podľa normy ISO 9000. Veľmi dôležité sú však aj nepísané pravidlá a tradície. Implementácia každého informačného systému, ak nebol „šitý na mieru“, spôsobí v podnikovej organizácii malé zemetrasenie. Preto musia byť zamestnanci aj manažéri na tento fakt pripravení. Zmeny môžu siahať až po presúvanie kompetencií jednotlivých útvarov, čo, samozrejme, vyvoláva nevôľu a odpor. Neošetrenie (myslím tým nepripravenie pracovníkov vo firme) takejto zásadnej zmeny môže spôsobiť vytrvalé odmietanie ľudí, až po absolútny neúspech implementácie systému. Podotýkam, že sú podniky, ktoré sú značne dynamické a ich pracovníci sú pripravení prijímať zmeny. Naopak, sú firmy so značne zakonzervovaným vnútorným prostredím. Skúsenosti ma priviedli k poznaniu, že funguje aj opačná väzba. Zavádzanie informačného systému, ak sa robí správne a je podporované vedením firmy, sa stane možno prvou skutočne veľkou zmenou, ktorá rozhýbe stojaté vody podniku. Ak po nej nasledujú ďalšie kroky prinášajúce zmeny, podnik má šancu stať sa dynamickou organizáciou schopnou nepretržitého zlepšovania.

Firemná kultúra

V súvislosti s informačným systémom je nesmierne dôležité správanie sa ľudí a ich postoje, a to, čo sa vo firme akceptuje. Môže byť totiž prístupné mať z niečoho obavy, môžem, ba musím uznať komukoľvek, že si chce najskôr vyjasniť problém, no nemalo by byť akceptovateľné, ak sa odmieta zúčastniť na hľadaní riešenia. Mnohokrát je riešenie možné len ako kompromis a na to musia byť ľudia vo firme pripravení. Súčasťou firemnej kultúry je aj schopnosť jej pracovníkov viesť vecné diskusie a dokázať vidieť celopodnikové ciele. Toto všetko sú faktory, ktoré buď podporia, alebo značne zablokujú využívanie informačného systému. Výsledkom jeho zavedenia je však omnoho lepší pohľad na podnik ako celok a práve preto sa menia postoje a správanie sa zamestnancov. Nielen firemná kultúra má svoj podiel na úspešnosti zavedenia informačného systému, ale naopak, ten má obrovský vplyv na firemnú kultúru.

Ľudský potenciál

Každému je jasné, že na používanie informačnej technológie musí mať používateľ isté vedomosti. Nemám na mysli používanie a prácu s terminálom alebo osobným počítačom. Mám na mysli znalosti z oblasti, ktorú nazývame priemyselné inžinierstvo. Informačný systém je veľmi silný nástroj, ktorý však treba vedieť používať. Tak, ako účtovníci musia ovládať legislatívu a predpisy a vedieť sa v nich orientovať, musia napríklad zásobovači rozumieť pojmom poistná zásoba alebo bod objednania a musia ich vedieť správne stanoviť. Podobne konštruktéri, technológovia a výrobní dispečeri musia rozumieť správaniu sa a riadeniu výrobného procesu, aby dokázali správne určiť parametre ovplyvňujúce správanie sa systému. Tu je potrebné veľmi starostlivé vzdelávanie pracovníkov vo všetkých činnostiach a na všetkých úrovniach. Lietadlo môže viesť len vyškolený pilot, inak hrozí katastrofa.

Systém by mal byť...

Skúsme teda zhrnúť, aké by mal mať informačný systém vlastnosti z hľadiska použitej informačnej technológie. Mal by byť určite:

- komplexný, mal by pokrývať čo najviac činností vo firme, určite nestačí vyriešiť financie, treba sa pokúšať riešiť aj komplikovanejšie súčasti - prípravu výroby, výrobu, distribúciu a ďalšie, až vtedy prináša efekt,

- integrovaný, s jednou informáciou pracujú rôzne časti systému podľa potreby, jednotlivé moduly sú schopné spolupracovať a odovzdávať si dáta, čím sa neplytvá prácou a časom,

- so zabezpečeným vývojom, systémy vyvíjané mnoho rokov, so zázemím niekoľko stoviek alebo tisícov zákazníkov obsahujú súhrn ich poznatkov a skúseností, silné „softwarehousy“ dávajú tiež predpoklad ďalšieho vývoja systému,

- so zabezpečenou lokalizáciou, pokiaľ ide o jazyk a legislatívu,

- s podporou, teda s ďalšími službami a poradenstvom dodávateľa alebo jeho partnera,

- overený a spoľahlivý, „zosypanie sa“ systému či už na úrovni hardvéru alebo softvéru je nočnou morou každého šéfa IT,

- s pomocou pri implementácii, ide o pomoc odborníkov na zvolený IS, ale zároveň priemyselných inžinierov, ktorí sú schopní pomôcť podniku pri takej obrovskej zmene, ako je zmena IT,

- za „rozumnú cenu“.

Preto, aby naozaj fungoval je nevyhnutná:

- vhodná podniková organizácia,

- vyspelá firemná kultúra,

- dostatočný ľudský potenciál.

Tieto požiadavky sú rovnocenné, nemala by sa ani jedna z nich zanedbať. Pri takej veľkej a dôležitej investícii je rovnako dôležitý výber produktu, ako aj dlhodobého partnera, ktorý môže mať zásadný vplyv aj na budovanie podnikového informačného potenciálu. Práve v súvislosti s ľudskými aspektmi informačnej technológie v podnikovej praxi môže byť úloha partnera rozhodujúca.

Zhrnutie

Vývoj informačnej technológie a jej vplyv na náš život je oveľa väčší ako si chceme pripustiť. Nebolo mojím úmyslom spracovať vyčerpávajúcu úvahu na túto tému. Chcela som len upozorniť na niektoré javy a primäť svojich kolegov - profesionálov v oblasti IT, aby vo svojej práci nezabúdali na džina z fľaše, ktorý by mal byť naším sluhom, ale nie pánom. Týka sa to rovnako použitia informačných technológií v osobnom živote, ako aj jej aplikácie v podnikoch.

RNDr. Zuzana Balážová

ELBA, a. s., Kremnica

V roku 1975 skončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor numerická matematika. V roku 1978 doktorát v tom istom odbore, spolupráca s Ústavom technickej kybernetiky SAV, Bratislava. Od roku 1975 pracuje v priemysle: Tesla Orava - Nižná, Štátna mincovňa - Kremnica, ELBA, a. s., Kremnica (predtým Elektrovod). Okrem informačných systémov sa zaoberá priemyselným inžinierstvom, spolupracuje s Katedrou priemyselného inžinierstva na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.