Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Súčasť základu dane a tzv. závislá osoba

Ak sa ceny v obchodných vzťahoch tzv. „závislých osôb“ líšia od cien používaných v rámci obchodných vzťahov medzi nezávislými osobami, zákon o daniach z príjmov túto situáciu rieši úpravou základu dane týchto osôb. Rozdiel dohodnutých cien medzi nimi, ktorý je súčasťou základu dane, sa vyčísli len v prípade, ak odchýlka zníži základ dane, a to spôsobom vypočítaným podľa § 23 ods. 7 až 9 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Ide napríklad o ceny pri predaji porovnateľných tovarov alebo poskytovaných službách. Z ustanovenia § 23 ods. 6 cit. zákona vyplýva, že súčasťou základu dane závislých osôb je aj rozdiel medzi nimi takto dohodnutými cenami, ktorý sa vypočíta stanoveným spôsobom. Tzv. závislou osobou sa na tieto účely rozumie majetkovo a personálne prepojená osoba. Tuzemskou závislou osobou je vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba s tuzemskou právnickou osobou, alebo tuzemské fyzické osoby navzájom, alebo tuzemské právnické osoby navzájom. Zahraničnou závislou osobou je vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba, alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou, alebo zahraničnou právnickou osobou.

Majetkovým prepojením sa rozumie viac ako 25-percentná účasť na základnom imaní druhých osôb, alebo viac ako 25-percentný podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako aj obchodný vzťah medzi blízkymi osobami navzájom. Blízkou osobou (§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka) je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Personálnym prepojením je účasť na riadení, alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb, alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb. Súčasťou základu dane je aj rozdiel v cenách dohodnutých medzi tuzemskými závislými osobami, ak tieto ceny nezohľadňujú vynaložené náklady a primeraný zisk, ktorý by inak zohľadňovali vo vzťahu k nezávislým osobám.

Dagmar Piršelová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.