Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Podnikatelia, pozor!

Termínovník povinností na tento týždeň

Do výplatného termínu úhrada poistného (zdravotného, nemocenského a dôchodkového) a príspevkov na poistenie v nezamestnanosti zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí za zamestnancov zamestnávateľ

úhrada príspevku do garančného fondu vo výške 0,25 % z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov vrátane poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku.

Do 5 dní po výplatnom termíne úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti (alebo zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane) prihlásiť sa na registráciu k cestnej dani (daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vozidlu pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním; pri vozidlách v medzinárodnej doprave vstupom do tuzemska).

Do 15 dní daňovník cestnej dane je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti daňovému úradu.

Do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu alebo daň vyberať, registrovať sa u za platiteľa tejto dane.

Do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu o vyrubení dane úhrada dane z:

dedičstva,

darovania,

prevodu alebo prechodu nehnuteľností.

Do 60 dní od vzniku daňovej povinnosti podať priznanie k dani z:

dedičstva (daňová povinnosť vzniká právoplatnosťou rozhodnutia o dedičstve),

darovania (pri darovaní nehnuteľnosti daňová povinnosť vzniká zápisom do katastra nehnuteľností, pri darovaní hnuteľných vecí daňová povinnosť vzniká platnosťou zmluvy alebo prevzatím veci, ak ide o darovanie bez zmluvy),

prevodu alebo prechodu nehnuteľností (daňová povinnosť vzniká zápisom do katastra nehnuteľností).

Do 15. 11. 2000

Úhrada:

dane vyberanej zrážkou z príjmov, na ktoré sa vzťahuje osobitná sadzba dane (§ 36 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov),

preddavku do sociálneho fondu vo výške 1/12 predpokladanej ročnej tvorby,

spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív za október 2000 (ak mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 2 mil. Sk),

druhej splátky spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív (ak mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 mil. Sk - vyskladnenie od 16. 10. do 31. 10. 2000).

Podanie daňového priznania za október za spotrebnú daň:

z piva,

z uhľovodíkových palív a mazív,

z tabaku a tabakových výrobkov,

z vína,

z liehu.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.