Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Kontakty, služby, informácie

Exportná a poisťovacia spoločnosť, a. s. - EGAP

Táto spoločnosť poskytuje poistenie vývozných úverov so štátnou podporou a komerčné poistenie krátkodobých úverov.

V prvom prípade poisťuje krátkodobé a dlhodobé vývozné úvery proti kombinácii komerčných a teritoriálnych rizík, vývozné akreditívy a financovanie výroby na vývoz. Ďalej potom investície českých právnických osôb v zahraničí a bankových záruk za záväzky vývozcu. V druhom prípade potom poisťuje krátkodobé vývozné a tuzemské pohľadávky proti komerčným a tiež i niektorým teritoriálnym rizikám v rámci jedného poistného produktu „GA“.

„GA“ - poistenie rizika nezaplatenia pohľadávok tuzemskými alebo zahraničnými kupujúcimi

Pohľadávky za tuzemských alebo zahraničných kupujúcich je možné poistiť formou poistnej zmluvy „GA“ na teritóriá vhodné na komerčné poistenie. V rámci tohto produktu je možné poistiť tiež krátkodobo trhovo zaistiteľné teritoriálne riziko. Poistná zmluva môže byť dohodnutá na účely poistenia pohľadávok zo všetkého predaja do dohodnutých teritórií rôznym dovozcom, prípadne predaja dohodnutého druhu tovaru daného klienta. Poistná zmluva špecifikuje predmet a predpokladaný objem pohľadávok kupujúcimi, ich teritoriálnu štruktúru, platobné podmienky, poistné sadzby a mieru spoluúčasti poisteného na krytie rizika. Úverový limit je nástrojom realizácie poistnej zmluvy a EGAP ich stanoví na základe posúdenia bonity zahraničného kupujúceho ako horný limit výšky poistného plnenia v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Poistiteľ môže oproti požiadavke klienta úverový limit skrátiť, eventuálne odmietnuť jeho vystavenie v prípade negatívneho výsledku posúdenia zahraničného kupujúceho. Poisteným je predávajúci.

Kontakt:

Exportní garanční a poisťovací společnosť, a. s.

Vodičkova 34

110 00 Praha 1

tel.: 02/2284 1111

fax: 02/2284 4001

www.egap.cz

Česká agentúra na podporu obchodu/CzechTrade

Česká agentúra na podporu obchodu/CzechTrade je príspevkovou organizáciou Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Jej poslaním je poskytovať informačné produkty a poradenské a asistenčné služby českým vývozcom. Vo svojej činnosti vychádza CzechTrade z priorít hospodárskej politiky Českej republiky schválenej parlamentom a vládou Českej republiky a z moderných princípov podpory exportu v krajinách Európskej únie. Ambíciou CzechTrade je stať sa inštitúciou plne porovnateľnou s úspešne fungujúcimi proexportnými vládnymi agentúrami v týchto krajinách. Významným momentom činnosti sú programy a projekty pre exportérov spojené s prípravou českých podnikov na členstvo ČR v Európskej únii.

Včasné a presné informácie o možnostiach obchodnej spolupráce našich a zahraničných firiem sú jednou z hlavných podmienok zvyšovania exportu. CzechTrade preto kladie nielen veľký dôraz na získavanie týchto informácií, ale aj na ich dostupnosť čo najväčšiemu počtu podnikov a organizácií.

Ponuku služieb Českej agentúry na podporu obchodu/CzechTrade je možné zhrnúť do týchto základných okruhov:

Publikácie pre exportérov, najmä teritoriálne a marketingové informácie a štúdie.

Služby zaisťovania individuálne podľa požiadaviek podnikov.

Vzdelávanie a konzultačné služby zamerané na zvýšenie odborných znalostí exportérov.

Programy podpory exportu pre malé a stredné podniky a začínajúcich exportérov.

Ťažiskom našej činnosti sa nemenej presúva k individuálnym službám pre podniky podľa ich požiadaviek. Zameriavame sa pritom najmä na malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov), ktoré sa teraz podieľajú na celkovom českom vývoze 36 %, čo je menej než v krajinách EÚ. Pritom táto skupina podnikov je z hľadiska potenciálov rastu exportu jednoznačnej najperspektívnejšia. Pozitívne je možné hodnotiť, že vládny program Podpora exportu pre malé a stredné podnikanie, ktorého garantom je CzechTrade, patrí podľa ohlasu podnikov medzi najúspešnejšie.

Jedným zo spôsobov zlepšenia exportu, najmä malých a stredných podnikov, je pomoc pri nadväzovaní kontaktov a aktívna prezentácia českého tovaru priamo v zahraničí. V roku 2000 je preto najvyššou prioritou ďalšie rozšírenie počtu zahraničných pracovísk a ponuky o praktické asistenčné služby podnikom priamo na zahraničných trhoch. Vedľa už fungujúcich kancelárií vo Varšave, v Kyjeve, Paríži, Šanghaji, Káhire, Madride, Londýne a Záhrebe plánuje CzechTrade zvýšiť v priebehu tohto roka počet zahraničných pracovísk na 15. Medzi zvažovanými krajinami teritórií je Turecko, Pobaltie, Benelux, Nemecko, Taliansko, Juhoslávia a Severná Amerika. Činnosť jeho pracovníkov v zahraničí sa orientuje jednak na získavanie bezprostredných informácií priamo v zahraničí (tendre, dopyty, verejné zákazky, informácie o obchodných spoločnostiach a ich subjektoch) a ich cielené predávanie českým podnikom, jednak na asistenčné služby poskytované exportérom priamo v zahraničí, ako je vyhľadávanie a overovanie obchodných kontaktov, sprostredkovanie prezentácií, akvizičných činností podnikov a pod.

Celkom originálnu a novú službou v oblasti marketingových aktivít v zahraničí predstavuje prezentácia exportérov. CzechTrade zaisťuje prípravu a odbornú náplň účasti exportérov na zahraničných akciách, ako sú výstavy, prezentácie a obchodné misie. V rámci tejto služby plní tiež úlohu spoluusporiadateľa podnikateľského sprievodu vládnych predstaviteľov a zodpovedá za odbornú prípravu členov misie.

Kontakt:

Česká agentúra na podporu obchodu/CzechTrade

Politických věznů 20

Pošt. přihrádka 791

111 21 Praha 1

tel.: 02/2406 2882

fax: 02/2406 2862

e-mail: infoc@czechtrade.tpo.cz

internet: http://www.czechtrade.cz

Athina Lérová,

tlačová hovorkyňa CzechTrade

Hospodárska komora Českej republiky

Hospodárska komora Českej republiky prechádza podľa prezidenta HK RNDr. Zdeňka Somra od svojho založenia zákonitým vnútorným vývojom, ktorý odráža vnútornú politicko-ekonomickú klímu v Českej republike. Ak mala od začiatku ambície významne sa podieľať na ustavičnom zlepšovaní podmienok na podnikanie v ČR a na rozvoji zahraničného obchodu tak, ako je bežné v ekonomicky vyspelých krajinách, znamenalo to predovšetkým maximálne sa priblížiť podnikateľskej sfére a v súlade s jej záujmami a potrebami jej poskytovať profesionálny servis, a vedľa toho sa snažiť ovplyvňovať všetky dôležité kroky, ktoré štát ničí na poli ekonomiky. Postavenie, v ktorom sa HK ČR nachádza, je výrazom niekoľkoročného úsilia smerujúceho od zatracovaného združenia (zoskupenia) k skutočne plne vnímanej a uznávanej organizácie, napriek tomu, že jej činnosť je v určitom zmysle sťažená nedostatkom kompetencií, úplne v rozpore s európskou tradíciou i súčasnosťou. Dnes je HK ČR inštitúciou, ktorá sa stala pre tisíce podnikateľov - členov i nečlenov - vyhľadávaným servisným miestom. Jej členskú základňu tvoria na základe dobrovoľného členstva veľké a stredné české firmy, ale zároveň sú zastúpení aj predstavitelia malých podnikov. Pre nich sú určené služby komory vrátane medzinárodných podporných akcií. Členstvo v Medzinárodnej obchodnej komore, asociované členstvo v Eurochambers, ako aj dlhý zoznam dvojstranných dohôd s partnerskými organizáciami na celom svete, s ktorými Hospodárska komora ČR intenzívne spolupracuje, sú dôkazom toho, že HK je partnerom na podporu rozvoja obojstranne výhodných obchodných vzťahov a miestom na nájdenie konkrétnych kontaktov, dodal prezident HK Zdeněk Somr.

HK ČR ako právny nástupca ČSOPK v Českej republike je jediným subjektom pôsobiacim v ČR ako všeobecná komorová inštitúcia v nepoľnohospodárskej oblasti.

Kontakt:

HK ČR

Seifertova 22, 130 00 Praha 3, tel.: 4202/24096111, fax: 4202/24096222, e-mail: info@hkcr.cz

Sídlo (na účely fakturácie):

Argentinská 38, 170 04 Praha 7

spojovateľka: tel.: 24096111, fax: 24096222

Odbor colný a certifikačný tel.: 24096404, 24096428, 24096403, 24096401, 24096430, fax: 24096430, 24096406

Odbor právny a legislatívny tel.: 24096451, fax: 24096221

Odbor vnútorných vzťahov KH ČR tel.: 24096205, 24096204, 24096206, fax: 24096221

Odbor zahraničný, WTC, B.R. E. tel.: 24096378, 24096379, fax: 24096257

Odbor marketingu a propagácie Sekcie veľtrhov a výstav tel.: 24096376, 24096378, fax: 24096377

Odbor medzinárodných projektov tel.: 24096253, 24096254, fax: 24096257

Vzdelávanie/Akadémia remesiel tel.: 24096551, 24096672, fax: 24096559

Odbor obchodných príležitostí tel.: 24096354, 24096355, fax: 24096353

Komora SNS tel.: 24096501, 24096502, fax: 24096503

Odbor informácií o firmách tel.: 24096352, 24096357, fax: 24096353

Účtovnícke stredisko tel.: 24096601, 24096603, 24096604, fax: 24096602

Tlačové oddelenie tel.: 24096552, fax: 24096221

Centrum pre európsku integráciu tel.: 24096302, 24096301, fax: 24096227

FITPRO tel.: 24096471, 24096470, fax: 24096452

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.