Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Etický kódex činnosti členov Asociácie organizácií splátkového predaja SR

Splátkový predaj je v SR vykonávaný v neoddeliteľnej súvislosti s rozvojom trhového hospodárstva. Pôsobí pri postupnej modernizácii a rekonštrukcii vybavenia domácností v SR, ale aj pri raste kapitalizácie domácej ekonomiky. Má nezanedbateľné vplyvy na úverovú sféru.

S rastom významu splátkového predaja rastie popri nevyhnutnom dodržiavaní všeobecne záväzných predpisov aj nevyhnutnosť presadzovania obchodnej etiky v praxi jednotlivých členov asociácie, a to tak v obchodných stykoch so zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj vo vzťahoch so štátnymi orgánmi. Na týchto základoch musia byť postavené aj vzájomné styky a spolupráca členov asociácie. Na zabezpečovanie žiaduceho správania svojich členov prijala Asociácia organizácií splátkového predaja SR tento Etický kódex.

1. Ekonomické a spoločenské dosahy obchodných aktivít členov asociácie

Spoločnosti združené v Asociácii organizácií splátkového predaja SR patria medzi významných účastníkov obchodných vzťahov. Podporujú a presadzujú zásady parlamentnej demokracie, právneho štátu a trhovej ekonomiky. Hlásia sa k spoluzodpovednosti za zvyšovanie výkonnosti ekonomiky SR, založenej na rozvoji hospodárskej súťaže.

Vo svojej činnosti rešpektujú členovia Asociácie organizácii splátkového predaja SR právny poriadok. Riadia sa zásadami obchodnej etiky. Vychádzajú z podmienenosti dlhodobej prosperity dodržiavaním zásad obchodnej etiky a riadia sa dôsledne ich postulátmi. Prevádzajú splátkový predaj poctivo a zodpovedne. Dbajú na vysokú profesionalitu poskytovaných služieb.

2. Vzťahy organizácií splátkového predaja so zákazníkmi a dodávateľmi

Členovia asociácie uvádzajú vo svojich informačných, propagačných a reklamných materiáloch výlučne overené a pravdivé údaje, ktoré neuvedú zákazníka do omylu. O ponúkaných a poskytovaných službách podávajú úplné, aktuálne a zrozumiteľné informácie. Zabezpečia rovnaký postup aj v prípadoch, keď so zákazníkom rokujú ich menom v súvislosti s uzatvorením alebo plnením nájomných zmlúv obchodní zástupcovia alebo predávajúci (díleri). Dodržiavajú požiadavky vecnosti a serióznosti reklamy. V odbytových praktikách rešpektujú pravidlá hospodárskej súťaže.

Postupujú dôsledne pri zisťovaní identity a dôveryhodnosti záujemcov o ponúkané služby, ako aj pri overovaní ich pripravenosti a schopnosti plniť povinnosti podľa nájomných zmlúv. Odovzdávajú si poznatky zo styku s nepoctivými a inak problematickými zákazníkmi. Chránia dôsledne iné dôležité informácie zistené v styku so zákazníkmi.

Členovia asociácie predkladajú zákazníkom návrhy nájomných zmlúv (vrátane obecných obchodných podmienok) vyhovujúce požiadavkám na úplnosť, jasnosť a zrozumiteľnosť celkového textu i jednotlivých formulácií. Oznamujú včas zmeny podmienok nájomných zmlúv, pokiaľ je organizácia na ne oprávnená podľa príslušných ustanovení nájomných zmlúv. Pri mimoriadnom skončení nájomných zmlúv postupujú dôsledne v súlade s právom a so zmluvnými podmienkami.

V súvislosti s nájomnými zmluvami poskytujú zákazníkovi podľa svojich možností právne, daňové, účtovnícke, poisťovacie a iné informácie a ďalšie sprievodné služby.

Členovia asociácie pôsobia na dodávateľa, resp. výrobcu predmetu splátkového predaja, aby títo dodržiavali dohodnutú kvalitu dodávaných výrobkov a služieb, záručnú lehotu, servisné a reklamačné podmienky a celkovú bezpečnosť týchto predmetov.

V záujme ochrany klientov udržujú členovia asociácie svoju kapitálovú vybavenosť na žiaducej úrovni.

3. Vzťahy členov asociácie

Členovia asociácie dodržiavajú vo vzájomných stykoch pravidlá hospodárskej súťaže. Napĺňajú dôsledne opatrenia dohodnuté v záujme prevencie a postihu neserióznych a inak problematických nájomcov a dodávateľov. Podporujú vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov zo splátkového predaja, pokiaľ tým nie je dotknuté obchodné tajomstvo a obchodná politika jednotlivých členov.

Členovia asociácie vystupujú vo vzájomných vzťahoch korektne. Vzájomné rozpory riešia dohodou.

4. Úlohy Asociácie organizácií splátkového predaja SR

Asociácia podporuje dostupnými prostriedkami vysokú kvalitu poskytovaných služieb a pomáha tomu informačnými analytickými, vzdelávacími a inými akciami.

Asociácia zabezpečuje distribúciu tohto Etického kódexu partnerským subjektom a ďalším záujemcom. Objasňuje poslanie a obsah Etického kódexu vo svojej informačnej a vzdelávacej činnosti.

Na pravidelných členských schôdzach (valných zhromaždeniach) asociácia posudzuje súlad činnosti svojich členov s obsahom Etického kódexu. Prijíma opatrenia k postupnému naplňovaniu týchto zásad v činnosti asociácie a všetkých ich členov.

Asociácia zabezpečuje a koordinuje kontakty so štátnymi orgánmi pri sledovaní účinnosti legislatívnych noriem, realizovaných ekonomických aktivít a pri príprave nových právnych predpisov týkajúcich sa splátkového predaja. Spolupôsobí pri zhromažďovaní a vyhodnocovaní štatistických dát o splátkovom predaji v SR.

Asociácia svojim členom poskytuje zmierovacie služby, pokiaľ o ne požiadajú.

Používanie loga asociácie a uvádzanie údajov o členstve v asociácii v obchodnej, informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti členských organizácií asociácie sú vyjadrením ich stotožnenia so stanovami asociácie, s obsahom tohto Etického kódexu, ako aj podpory prijatých uznesení v orgánoch asociácie.

Členovia Asociácie organizácií splátkového predaja SR vyzývajú aj ostatné organizácie splátkového predaja pôsobiace v SR na dodržiavanie zásad tohto Etického kódexu.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.