Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dôveryhodnosť a stabilita bánk

Poslanie, kompetencie a právomoci bankového dohľadu NBS

Bankový sektor, jeho základná funkcia je založená na akumulácii a distribúcii úspor (dočasne voľných peňažných prostriedkov) a na zabezpečovaní platobného styku. Kvalita a spoľahlivé fungovanie bankového sektora podstatne ovplyvňuje finančnú i celkovú ekonomickú stabilitu štátu. Vyvoláva pozornosť verejnosti, medzinárodných inštitúcií a investorov. Špecifickosť a výlučnosť postavenia bánk kladú dôraz na bezpečnosť ich fungovania z hľadiska stability celého bankového systému. Požiadavky kladené na bankový systém viedli v krajinách s fungujúcou trhovou ekonomikou k poznaniu, že podnikanie v bankovníctve musí byť určitým spôsobom regulované. V žiadnej krajine nie je úlohou bankového dohľadu zabraňovanie

kolapsu bánk

alebo preberanie zodpovednosti manažmentu a akcionárov za vývoj finančnej situácie príslušnej banky. Aj v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou sa stále vyskytujú pády bánk, krízové javy a pod., rovnako ako hlboké systémové krízy bankových sektorov spojených väčšinou s nepriaznivým vývojom ekonomík týchto krajín.

Úlohu a význam bankového systému v ekonomike determinuje aj hlavný význam bankového dohľadu. Bankový dohľad vykonáva dohľad nad vykonávaním bankových činností a stará sa o bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému. Na takéto plnenie je bankový dohľad oprávnený zo zákona stanoviť základné regulatórne podmienky na vstup do bankového sektora, pravidlá obozretného podnikania bánk s cieľom obmedziť riziká podstupovanými bankami, vykonávať kontrolu ich dodržiavania prostredníctvom kontroly finančných údajov vykazovanými bankami (dohľad na diaľku) a kontrolami priamo v bankách (dohľad na mieste) a v prípade zistených nedostatkov vyžadovať opatrenia na odstránenie a nápravu. Vytvorenie stabilného a konkurencieschopného bankového sektora musí byť výsledkom dynamickej rovnováhy medzi pôsobením regulácie a dohľadu nad bankami, trhovej disciplíny a kvalitného riadenia jednotlivých bánk. Medzi

základné princípy

budovania bankového dohľadu patrí:

- vysoký stupeň harmonizácie regulačného rámca, metód a postupov s obozretnými princípmi Európskej únie (best practicies a Core principles),

- komplexný, štandardizovaný a vyvážený systém regulácie a dohľadu nad bankami založený na vhodnom spojení výkonu dohľadu na diaľku a na mieste s využitím externých audítorov, uplatňovaní prísnych kritérií na vstup a výstup bánk zo sektora, na medzinárodnej spolupráci s bankovými dohľadmi domovských krajín pobočiek dcérskych spoločností zahraničných bánk,

- efektívna komunikácia bankového dohľadu s bankovým sektorom prostredníctvom bankovej asociácie a priamo s jednotlivými bankami pri príprave pravidiel obozretného podnikania a pri ďalšej kultivácii trhu bankových služieb prostredníctvom štandardov a kódexov vydávaných bankovou asociáciou,

- systém spolupráce pri regulácii a dohľadu nad „bankovými finančnými skupinami“ so zameraním na harmonizáciu licenčnej politiky a pravidiel obozretného podnikania pre členov skupiny, so zameraním na výmenu informácií medzi regulačnými autoritami a na postupy pri vykonávaní dohľadu nad členmi skupiny.

Úlohou bankového dohľadu vykonávaného Národnou bankou Slovenska je:

- zamedziť vzniku systémového rizika v bankovom systéme, a tým aj v celom finančnom systéme,

- napomáhať efektívnosti bankového trhu, jeho transparentnosti a vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov systému,

- prispievať k ochrane najmä malých vkladateľov.

Fungovanie bankového dohľadu je v značnej miere ovplyvnené makroekonomickou stabilitou a vývojom reálnej ekonomiky, podmienkami vymedzenými systémom slovenského práva, trhovou disciplínou založenou na transparentných a pravdivých informáciách a finančnou situáciou podnikateľskou subjektov. Najdôležitejšie sú podmienky vymedzené

právnym rámcom,

vymáhateľnosťou práva a celkové prostredie na etické podnikanie vrátane trhovej disciplíny. Cieľ bankového dohľadu je určený úlohou a významom bankového systému v ekonomike. Kľúčovým cieľom je stabilné fungovanie a dôveryhodnosť bankového systému. NBS môže konať len v rozsahu a spôsobom, ktorý je upravený vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Pri výkone bankového dohľadu NBS sa neuplatňuje princíp „každý môže konať, čo nie je zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Postavenie právomocí NBS, a tým aj bankového dohľadu sú upravené najmä v zákone NR SR č. 566/1992 Zb. o NBS v znení neskorších predpisov.

V záujme stability meny NBS vykonáva dozor nad bankovými činnosťami v rozsahu upravenom zákonom o NBS a stará sa o bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému. Zákonnosť právoplatných rozhodnutí NBS je pritom preskúmateľná Najvyšším súdom SR. S prihliadnutím aj k tejto skutočnosti NBS pri vydávaní rozhodnutí, ktoré sú súdne preskúmateľné, musí dodržiavať všetky administratívne veľmi náročné procesné postupy. Vecné rozhodnutie pritom musí byť dostatočne odôvodnené a vydané na základe riadneho vyhodnotenia vecného a právneho stavu. Treba poukázať aj na to, že nie každé finančné alebo ekonomické riešenie danej situácie akokoľvek sa javiace ako efektívne, je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a už vôbec nemusí byť v súlade s oprávnenými zákonom chránenými alebo neoprávnenými záujmami akcionárov banky a jej klientov.

Ustanovenia zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) bližšie definujú skutočnosti, na ktorých základe preukázania je NBS oprávnená stanoviť pravidlá bankového obozretného podnikania a zároveň sa stanovujú aj zákonné sankcie za ich neplnenia, napríklad

uloženie pokuty

alebo opatrenie zamerané na nápravu zistených nedostatkov. Pri rozhodovaní sa o uplatnení niektorého z opatrení alebo sankcie sa prihliada najmä k:

- závažnosti a povahe zistených nedostatkov,

- opatrenie musí smerovať k náprave zisteného nedostatku,

- banka má mať možnosť splniť uloženú povinnosť,

- je potrebné a nevyhnutné, aby opatrenie bolo v súlade s poslaním bankového dohľadu.

Jedným z jedinečných znakov výkonu bankového dohľadu, ktorý sa neuplatňuje pri iných druhoch výkonu dohľadu, je systematické (trvalé) sledovanie bánk a pobočiek zahraničných bánk na základe pravidelných hlásení, výkazov o účtovnej a majetkovej situácii, dohliadok na mieste, osobných riadených rozhovorov, účastí na rokovaniach orgánov banky a pod. Bankový dohľad NBS na základe uplatnenia uvedených postupov a nástrojov sleduje finančnú situáciu v bankách a vytvára priestor na jej riešenie. Po vzniku problémov v banke sa bankový dohľad snaží riešiť situáciu najmä prostredníctvom najväčších akcionárov a ich zástupcov v dozornej rade, ktorí majú rozhodujúci vplyv na úspešnosť pôsobenia banky na trhu. Títo majú najviac možností a aj povinností na pozitívne riadenie banky, a tým aj ovplyvnenie pôsobenia banky napríklad na medzibankovom trhu. Môžu uskutočniť plán reštrukturalizácie, prípadne pripraviť v spolupráci s manažmentom banky vstup zahraničného investora do banky a zlepšiť jej finančné výsledky.

Ak bankový dohľad NBS má dostatok zákonmi predpokladaných a hodnoverne preukázaných skutočností, je oprávnený a povinný

prijať opatrenia

na nápravu kedykoľvek v priebehu roka. Musí pritom vyhodnotiť veľké množstvo rôznych najmä zákonmi predpokladaných okolností, ktoré nemusia mať za následok uplatnenia rovnakých opatrení na nápravu bánk v situácii, ktorá sa javí byť obdobná. Nie je vylúčené, že sa „bankovým“ podnikaním nedosiahne očakávaný zisk. V trhovej ekonomike jedným z jej hlavných znakov je aj to, že niektoré z obchodných spoločností zaniknú (odídu z trhu) a následne tým vytvoria priestor na nový zdravší a úspešnejší subjekt, ktorého činnosť bude v súlade s potrebami trhu.

Čo neprislúcha

bankovému dohľadu?

V prvom rade nemôže nahradiť zodpovednosť akcionárov, štatutárnych orgánov ani vedúcich pracovníkov jednotlivých bánk, ktorí sú výlučne zodpovední za výsledky hospodárenia banky a v rámci toho za spôsob a kvalitu jej riadenia, identifikáciu a sprehľadnenie rizík spojených s bankovými obchodmi. Napriek tomu, že bankový dohľad nemôže zabrániť úpadku jednotlivých bánk, je úlohou bankového dohľadu včas rozpoznať ohrozené banky a prijať príslušné opatrenia s cieľom zachovať stabilitu bankového systému. Bankový dohľad ako regulatívny orgán môže riziká len obmedziť a pôsobiť smerom k stabilnému fungovaniu bankového systému ako celku. Nemôže zabrániť prijatiu neprimeraných rizík zo strany bánk a ich orgánov, ktoré môžu viesť až k vážnym finančným ťažkostiam. Nie je cieľom bankového dohľadu zabrániť krachu jednotlivých bánk za každú cenu. Bolo by to porušenie princípov trhového hospodárstva, bolo by to v rozpore s princípmi fungovania trhu.

Nemožno očakávať, že bankový dohľad môže zabrániť úpadkom bánk v dôsledku nelegálnych aktivít a podvodov, vykonaných na základe rozhodnutí vedúcich pracovníkov bánk. Pri výkone bankového dohľadu je problém právne účinným spôsobom preukázať porušovanie pravidiel bankového obozretného podnikania, a tým včasné prijatie opatrení na nápravu (pokles kapitálovej primeranosti pod určitú hranicu, stanoviť úrokový strop). Bankový dohľad nemôže nahradzovať funkciu orgánov činných v trestnom konaní (prioritné vyhľadávanie trestného konania a pod.).

Práva a povinnosti

akcionárov, členov predstavenstva a dozornej rady bánk, ktoré sú akciovými spoločnosťami, sú upravené najmä v Obchodnom zákonníku. Akcia okrem iného predstavuje listinu (cenný papier), stelesňujúci akcionárske práva a povinnosti. Medzi práva akcionára možno zahrnúť právo podieľať sa na riadení spoločnosti (ide o právo hlasovať na valnom zhromaždení, právo požiadať dozornú radu o preskúmanie činnosti predstavenstva), právo na dividendu a právo na podiel na likvidačnom zostatku. Medzi povinnosti akcionára možno zaradiť povinnosť splatiť vklad a povinnosti súvisiace so zvyšovaním a znižovaním základného imania. Akcionár prostredníctvom účasti na valnom zhromaždení rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje činnosti akciovej spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady, rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie tantiém.

Predstavenstvo banky riadi činnosť banky a koná v jej mene. Predstavenstvo ďalej rozhoduje o všetkých záležitostiach banky, čiže je oprávnené robiť právne úkony vo všetkých veciach akciovej spoločnosti. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti. Základnou úlohou v oblasti bankového podnikania je rozvíjanie podnikateľských bankových aktivít v rozsahu pravidiel bankového obozretného podnikania. Rozhodujúcu zodpovednosť za plnenie tejto úlohy má predstavenstvo a dozorná rada banky.

Dozorná rada banky dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada je povinne vytváraný orgán banky, ktorý plní kontrolnú funkciu v banke. Členovia dozornej rady sú oprávnení okrem iného nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činností banky. Dozorná rada banky ďalej preskúmava ročnú závierku a návrh na rozdelenie zisku. Na základe stručného citovania niektorých ustanovení Obchodného zákonníka možno konštatovať, že akcionári sa slobodne rozhodujú o tom, či vstúpia do podnikania v oblasti bankovníctva. Takéto rozhodnutie nemusí byť spojené so ziskom alebo vyplácaním dividend. Môže byť dokonca spojené aj s neúspechom a následne so zánikom založenej spoločnosti.

V súvislosti s tým treba zdôrazniť, že akcionári najmä prostredníctvom valného zhromaždenia a účasti v dozornej rade majú právne a reálne najväčšiu možnosť a súčasne aj povinnosť efektívne ovplyvňovať

chod banky,

jej úspešnosť alebo neúspešnosť. Takúto možnosť im dáva spomínaný Obchodný zákonník, zákon o bankách a iné všeobecne záväzné právne predpisy. Samozrejme, takúto možnosť má aj predstavenstvo banky, ktoré je výkonným orgánom spoločnosti, ktoré rozhoduje o všetkých záležitostiach banky. Uvedené orgány rozhodujú, plnia a kontrolujú všetku činnosť banky. Bankový dohľad takúto úlohu nemá a neukladajú mu to ani príslušné právne predpisy, čo je v súlade s 25 základnými bazilejskými princípmi, ktoré sa uplatňujú pri efektívnom výkone bankového dohľadu.

Na záver je potrebné poukázať na ďalšiu vývojovú etapu, ktorú charakterizuje pripravovaný

nový zákon

o bankách. Okrem iného má za cieľ zohľadniť všetky európske bankové smernice súvisiace so vstupom do EÚ. V ňom sa okrem zavedenia výkonu bankového dohľadu na konsolidovanom základe a zohľadnenia trhových rizík zvýrazní zodpovednosť členov predstavenstva a dozornej rady v banke. Pôjde o súbor ustanovení, ktoré upravia tzv. corporate governance. Na základe nich budú členovia predstavenstva a dozornej rady povinní náležite poznať, sledovať a kontrolovať výkon bankových činností, a tým garantovať bezpečnosť a zdravie banky. Pod bezpečnosťou a zdravím banky sa pritom rozumie také vykonávanie bankových činností, ktoré neohrozuje likviditu banky, oprávnené záujmy veriteľov banky alebo celý bankový systém. Budú povinní vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom, a to tak, aby sa dosiahol trvalý zisk banky a zvýšenie hodnoty akcií. Dôležité bude zapracovanie požiadavky osobnej zodpovednosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady za škodu, ktorá vznikla banke pri výkone ich práv a plnení povinností. Tiež bude upravená možnosť finančného postihovania členov predstavenstva a dozornej rady banky za porušenie povinností im uložených najmä v zákone o bankách. V novom zákone sa ďalej spresní výkon nútenej správy, hypotekárne bankovníctvo, procesné ustanovenia na zefektívnenia činnosti bankového dohľadu s cieľom zabezpečiť stabilný rozvoj bankového systému v Slovenskej republike.

Národná banka Slovenska

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.