Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Prišiel čas na nové investovanie s Istrobankou

Hypotekárne úverovanie a jeho podmienky

Hypotekárny úver je určený na nákup, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností. ISTROBANKA, a.s. poskytuje hypotekárne úvery pre fyzické osoby - občanov, podnikateľov i právnické osoby. Klienti predkladajú žiadosť o poskytnutie hypotekárneho úveru písomne na tlačive banky spolu s ďalšími dokladmi (Znalecký posudok k nehnuteľnosti, list vlastníctva k nehnuteľnosti aj pozemku, geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy, stavebné povolenie, projektová dokumentácia, doklad o poistení, doklad o zaplatení dane z nehnuteľnosti, potvrdenie o výške príjmov, plán splácania úverov, prípadne ďalšie doklady na vyžiadanie banky). Presný zoznam dokladov, ktoré je potrebné doložiť, je uvedený v žiadosti a je závislý od toho, či je žiadateľom fyzický alebo právnická osoba a či sa jedná o kúpu, alebo výstavbu, či rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Aká je minimálna a maximálna splatnosť a výška úveru?

Hypotekárny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov. Maximálna dĺžka splatnosti úveru je 30 rokov, resp. je ohraničená rokom, kedy vznikne žiadateľovi nárok na odchod do dôchodku. V praxi sa najčastejšie vyskytujú hypotekárne úvery s lehotou splatnosti 10 - 20 rokov (sú najvýhodnejšie z hľadiska vzťahu lehoty splatnosti k výške anuitných splátok a celkovo zaplateným úrokom). Hypotekárny úver je zabezpečovaný výlučne záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Banka môže poskytnúť hypotekárny úver len do výšky 60 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je predmetom jeho zabezpečenia. Oceňovanie vykonáva banka vlastnými znalcami. V prípade kúpy môže byť hypotekárny úver zabezpečovaný aj touto nehnuteľnosťou. Taktiež je možné úver zabezpečiť nehnuteľnosťou tretej osoby, prípadne viacerými nehnuteľnosťami.

Aké ďalšie podmienky musí klient spĺňať, aby dostal hypotekárny úver?

Okrem vyhovujúceho zabezpečenia hypotekárneho úveru vhodným nehnuteľným majetkom je druhou nevyhnutnou podmienkou vykonanie finančnej analýzy klienta, teda či je klient schopný zo svojich príjmov splácať požadovaný hypotekárny úver. V prípade fyzických osôb, ak sa jedná o hypotekárny úver na bývanie, je východiskom zistenie čistého mesačného príjmu klienta (resp. aj spoludlžníka) od ktorého sa odpočítajú mesačné záväzky a platby klienta a suma životného minima. Pri úveroch na podnikanie (právnické osoby, podnikatelia) sa finančná analýza vykonáva na základe predložených účtovných a daňových výkazov a podnikateľského plánu.

Za akých podmienok je možné získať štátny príspevok?

Klientovi, ktorým je fyzická osoba a ktorému banka poskytla hypotekárny úver na účely bývania (nie rekreačné účely), patrí za podmienok ustanovených zákonom č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorým štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú bankou v zmluve o hypotekárnom úvere. V súčasnosti je stanovený vo výške 6,0% p.a.. Štátny príspevok je poskytovaný počas celej splatnosti úveru. Štátny príspevok sa poskytuje maximálne do výšky úveru 2,5 mil. Sk a maximálne na dobu 30 rokov.

Akým spôsobom sa hypotekárny úver čerpá a spláca?

Hypotekárny úver je možné čerpať jednorázovo, alebo postupne. Splácanie prebieha formou anuitných splátok.

Ako sa postupuje v prípade nesplácania úveru?

Ak klient opakovane poruší dohodnutý harmonogram splátok, môže banka realizovať svoje záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá slúži na zabezpečenie hypotekárneho úveru. Po uspokojení svojich pohľadávok a nákladov spojených s realizáciou záložného práva je zostávajúca suma prevedená na účet klienta.

V čom je ponuka ISTROBANKY, a.s. lepšia oproti iným hypotekárnym bankám?

Okrem najnižšej úrokovej sadzby ponúka ISTROBANKA, a.s. svojim klientom aj ďalšie výhody:

a) V prípade, ak zákonom prípustná hodnota nehnuteľnosti (60%), ktorou bude hypotekárny úver zabezpečený, postačuje na pokrytie finančnej potreby klienta, nemusí mať k dispozícii vlastné finančné prostriedky, môžu byť teda použité len prostriedky získané z poskytnutého hypotekárneho úveru. V prípade, ak zákonom prípustná hodnota nehnuteľnosti, ktorou bude hypotekárny úver zabezpečený, nepostačuje na pokrytie finančnej potreby klienta, musí klient preukázať, že má k dispozícii vlastné finančné prostriedky, ktoré umožnia spolu s prostriedkami z hypotekárneho úveru realizovať investičný zámer.

b) ISTROBANKA, a.s. poskytuje hypotekárne úvery aj pre právnické osoby. Aj tu ponúkame výhodnú úrokovú sadzbu.

c) Ak klient nemá inú nehnuteľnosť, ako tú ktorú chce stavať, je možné ručiť ňou, ale len v tom prípade, ak sa jedná o rozostavanú stavbu a táto je uvedená, spolu s pozemkom, na ktorom stojí, na liste vlastníctva. Ak sa klient preukáže takýmto listom vlastníctva, je v ISTROBANKE, a.s. možné pristúpiť k poskytnutiu úveru vo forme postupného uvoľňovania tranží.

d) V prípade, že klient nemá vôbec žiadnu nehnuteľnosť, je možné poskytnúť mu predhypotekárny úver, pomocou ktorého nehnuteľnosť môže postaviť a následne požiadať o hypotekárny úver, z výnosu ktorého sa predhypotekárny úver splatí. Predhypotekárny úver sa v ISTROBANKE, a.s. poskytuje na obdobie do 5 rokov a je určený hlavne pre malých a stredných podnikateľov, ale aj pre právnické osoby. Aj tento produkt má nižšie úrokové sadzby, ako ponúka konkurencia.

e) Štátny príspevok dostáva klient v ISTROBANKE, a.s. okamžite, teda je premietnutý už v prvej splátke.

Čo ISTROBANKA, a.s. pripravuje pre svojich klientov do budúcnosti?

Vo vysokom štádiu rozpracovania sú t.z.v. "doplnkové služby", a to: vydávanie platobných kariet za zvýhodnených podmienok, zľavy pri kúpe materiálov a vykonávaní stavebných prác, spolupráca s investorskými spoločnosťami a ďalšie.

Mohli by ste nám tieto doplnkové služby bližšie vysvetliť?

Každému klientovi, ktorému bude schválený hypotekárny úver, bude ponúknutá za zvýhodnených podmienok medzinárodná platobná karta ISTROBANKY, a.s. Klienti, ktorí budú stavať, či rekonštruovať budú mať možnosť nakupovať so zľavami vo vybranej sieti firiem, ktoré zabezpečujú predaj stavebných materiálov, predmetov elektro/vodoinštalačných, sanitárnych a ostatných predmetov, ktoré súvisia s výstavbou, alebo rekonštrukciou nehnuteľností. Zľavy bude možné získať aj u firiem, ktoré vykonávajú stavebné práce. Ďalšou doplnkovou službou je spolupráca s investorskými či stavebnými spoločnosťami, ktoré investujú do výstavby bytových domov. Tieto nehnuteľnosti okrem bytov väčšinou obsahujú aj podnikateľské priestory (kancelárie, predajné priestory). Tieto byty sú hlavne v exponovaných lokalitách (Bratislava, Košice, ...) pomerne drahé, čo spôsobuje, že klienti nemajú dostatočné finančné zdroje na ich kúpu, resp. nemajú dôveru v takéto spoločnosti a nemajú záujem podieľať sa na priebežnom financovaní výstavby formou záloh. Sú však ochotní kúpiť hotový byt. V takomto prípade zase chýbajú finančné prostriedky spoločnosti, ktorá zabezpečuje výstavbu takýchto nehnuteľností. Situáciu je možné riešiť poskytnutím hypotekárneho úveru pre budúcich majiteľov bytov (podnikateľských priestorov), či predhypotekárneho, alebo hypotekárneho úveru pre spoločnosť, ktorá realizuje výstavbu.

Kde je možné v ISTROBANKE, a.s. získať hypotekárny úver?

Informácie o hypotekárnych úveroch poskytujú všetky expozitúry, pobočky, ale aj odbor hypotekárnych obchodov ústredia ISTROBANKY, a.s. Poskytovaním hypotekárnych úverov sa zaoberajú pobočky a odbor hypotekárnych obchodov ústredia.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.