Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Trh otvárajú dobré zákony

Pokles predaja znamená aj zlý trend v technickom stave

Divízia dovozcov automobilov, toto dobrovoľné združenie firiem zaoberajúcich sa importom automobilov na slovenský trh, prešlo vo svojom vývoji niekoľkými fázami. Poslednú podobu dosiahlo v roku 1995, keď sa 14 dovozcov rozhodlo začleniť toto zoskupenie do aktivít Združenia automobilového priemyslu SR. Dali sme tak jasne najavo, že dovozcovia so svojimi sieťami sú nedeliteľnou súčasťou automobilového priemyslu SR. Dnes má divízia dovozcov 35 členov, ktoré reprezentujú 41 značiek a prakticky zastrešuje celý oficiálny dovoz vozidiel do Slovenskej republiky.

Dlhodobým cieľom našej organizácie je vytvoriť stabilné podmienky na automobilovom trhu SR a poskytovať služby členským organizáciám. V tomto duchu divízia dovozcov vykonáva najmä tieto činnosti:

spracovanie a distribúciu štatistických údajov o slovenskom trhu

prognózovanie trhu

spolupráca pri tvorbe a pripomienkovaní technickej legislatívy pre schvaľovanie a prevádzkovanie motorových vozidiel

vytváranie optimálnych podmienok pre výstavnícko-prezentačnú činnosť členov divízie, výsledkom čoho je i vďaka nášmu členstvu v ZAP SR už druhý medzinárodný ročník Autosalónu Nitra, zaradený do prestížneho kalendára svetových výstav O.I.C.A.

rokovanie s orgánmi štátnej správy, predovšetkým o prekážkach dovozu a predaja, o legislatívnych, technických a administratívnych záležitostiach.

Prísne podmienky, kvalifikačné nároky

Dovozcovia spolu so svojimi predajno-servisnými sieťami zamestnávajú takmer desaťtisíc zamestnancov a predajom každého vozidla vytvárajú ďalšie pracovné príležitosti. V skutočnosti je importér podnikateľ, ktorý musí plniť prísne legislatívne predpisy, ktorými ho štát zaväzuje dodržať prísne podmienky či už pri dovoze, predaji alebo ďalších popredajných službách zákazníkovi. Dovážané vozidlá musia spĺňať predpísané technické parametre, ktoré sú odobrené homologizáciou a schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách SR. Okrem toho sú dovozcovia zo zákona povinní zabezpečovať originálne náhradné diely a príslušenstvo a vykonávať služby v rámci predpísanej legislatívy.

Na zabezpečenie týchto legislatívnych podmienok je potrebný vysokokvalifikovaný personál schopný pracovať s náročnými diagnostickými prístrojmi a technológiami. Tento personál je nevyhnutné udržiavať na vysokej odbornej vzdelanostnej úrovni. Náklady importérov na túto činnosť sú skutočne vysoké a treba ich vynaložiť bez ohľadu na to, ako sa vyvíja trh s automobilmi.

Napriek poklesu...

Na druhej strane by som rád pripomenul, že dovozcovia, ktorí sú tu dnes prítomní, dosiahli pri svojej činnosti v roku 1999 obrat takmer 30 mld. Sk, čo je 3,8 % HDP a do štátnej pokladnice priniesli prostredníctvom cla 820 mil. Sk, na dovoznej prirážke viac ako 730 mil. Sk a DPH viac ako 6 mld. Sk. Spolu to bolo za rok 1999 7,55 mld. Sk. Tieto výsledky boli dosiahnuté za rok, v ktorom bol pokles predaja osobných automobilov nižší oproti predchádzajúcemu roku o 18,26 %, malých nákladných automobilov o 23,14 %, nákladných automobilov o 45,28 % a autobusov o 42,02 %.

Problémy s legislatívou

Slovenský automobilový trh od počiatku trpí vysokou nestabilitou legislatívy, kde systematická činnosť legislatívnych pracovníkov sa nahrádza dočasnými či trvalými čiastkovými opatreniami. To znemožňuje dovozcom vykonávať normálnu marketingovú činnosť, na akú si ich materské firmy zvyknuté. Väčšina z prijatých legislatívnych opatrení je, žiaľ, nekvalifikovaná, bez vzájomných väzieb a bez analýzy toho, čo môžu v praxi spôsobiť.

Útok na automobilový trh bol vedený sústredene zo všetkých smerov. Prejavil sa v týchto krokoch:

zvýšenie cestnej dane

zdvojnásobenie ceny diaľničných známok

neúmerné limitovanie odpisovania osobných automobilov do nákladov

možnosť účtovať do nákladov iba 85 % preukázanej spotreby PHM

plošné uplatňovanie dovoznej prirážky.

Okrem toho MF SR opakovane koketovalo so zavedením dane z vlastníctva automobilu. Skrátka v poslednom roku druhého tisícročia sa na Slovensku začalo o aute uvažovať ako o predmete prepychu.

Pokles predaja

Výsledky, prirodzene, prišli - medziročný pokles predajov vo všetkých kategóriách - a strata pre štátnu pokladnicu 2 mld. Sk. Táto hodnota predstavuje len čistú stratu z medziročného poklesu predajov vozidiel, ďalšie straty, ktoré sa ťažko dajú vyhodnotiť, sú z oblasti dodávok príslušenstva pre dodávateľské siete jednotlivých značiek. Trend poklesu predaja v roku 2000 pokračuje a dá sa predpokladať, že v prípade predaja osobných automobilov sa dostaneme na úroveň 520 000 predaných automobilov, čo je najhorší výsledok od roku 1995. Tento výsledok, samozrejme, spôsobí ďalšie straty pre štátnu pokladnicu. Stav v predaji ľahkých úžitkových vozidiel je podobný, predpokladáme, že skončí na úrovni roku 1996. Pri nákladných automobiloch a autobusoch zaznamenávame v roku 2000 mierny nárast, ale keď sa pozrieme na hodnoty predaných nákladných automobilov a autobusov, ide o čísla hlboko pod hranicou potrieb s ohľadom na obnovu zastaraného vozidlového parku v týchto kategóriách.

Ekológia, bezpečnosť, vybavenosť

Dosiahnutie vyrovnanej platobnej bilancie sektora do roku 1999 a postupný nárast až do výšky 50 mld. v roku 2010 naozaj možno splniť. Už výsledky roku 1999 ukázali, že saldo platobnej bilancie bolo nielen vyrovnané, ale takmer 10 mld. Sk v pluse. Horšie to je pri plnení ďalších častí, a to zvýšenie stupňa vybavenosti obyvateľstva a podnikateľskej sféry automobilovou technikou (tzv. stupeň motorizácie) a v oblasti obnovy vozidlového parku, a tým aj zvýšenia úrovne bezpečnosti, ekonomiky a ekologických parametrov cestnej dopravy na úroveň EÚ.

Na Slovensku dnes pripadá na 1 automobil 4,36 obyvateľa, situácia v realizácii obnovy vozidlového parku je však veľmi zlá, pretože vek nášho parku vo všetkých kategóriách je doslova katastrofálny. Osobné automobily 13,13 roka, nákladné automobily 13,09 roka, autobusy 13,67 roka, motocykle 15,80 roka a traktory 15,9 roka. Len na udržanie tohto nelichotivého stavu potrebujeme ročne približne 73 000 ks nových osobných automobilov, 7000 ks nákladných automobilov a 500 autobusov. Zvlášť kritické je to najmä pri veku autobusov, kde technická hranica veku by nemala prekročiť 7 rokov z hľadiska bezpečnosti prepravy obyvateľstva. Pokiaľ by sme však chceli naplniť ciele programového vyhlásenia vlády a priblížiť sa k stavu v krajinách, medzi ktoré sa chceme dostať, bolo by v predajoch treba realizovať omnoho viac.

Komunikácia je nevyhnutná

Je zrejmé, že nepriaznivý trend vo všetkých oblastiach, ktoré sme tu v krátkosti prehodnotili, je dôsledkom nesystémových reštrikčných opatrení, ktoré sa v uplynulom období uplatňovali. Najhorší na tom je fakt, že ani jedno zo spomínaných reštrikčných opatrení profesionálne neanalyzovali, poukazujúc na to, aké dôsledky a aké výsledné efekty bude mať pre štát, občanov a podnikateľský sektor. Takéto analýzy, žiaľ, však už len pri zavedení realizuje ZAP SR, hoci našou úlohou nie je robiť audit dôsledkov rozhodnutí štátnej správy. Je nám jasné, že konečné rozhodnutie o prijímaných opatreniach je v kompetencii štátnych orgánov. My však chceme prispieť v prípravnej fáze vecnou argumentáciou, predkladaním odborných rozborov, ale aj informácií, ktoré by mali slúžiť na potrebné analýzy. Sme presvedčení, že vecná diskusia s kompetentnými predstaviteľmi štátnej správy je nielen možná, ale aj nevyhnutná. Dôkazom toho sú pozitívne kontakty s kompetentnými predstaviteľmi MDST, ale aj iných rezortov pri riešení problematiky individuálnych dovozov. To je cesta, ako začať načrtnuté problémy riešiť, a my sme pripravení podieľať sa na ich riešení.

Ing. Ľudovít Ujhelyi

viceprezident Združenia automobilového priemyslu SR

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.