Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Vláda chcela ušetriť, ale prerobila

Ekonomické vyhodnotenie opatrení kabinetu M. Dzurindu v oblasti importu a predaja automobilov na príjmy štátneho rozpočtu v roku 1999

Cieľom tejto štúdie, ktorú vypracovalo Združenie automobilového priemyslu SR, je vyhodnotiť skutočné dosahy zavedenia ekonomických reštrikcií pre oblasť importu a prevádzky automobilov na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu (zavedenie dovoznej prirážky od 1. 7. 1999, novela zákona o daniach z príjmov č. 397/1998 Z. z. - časť - limity odpisov pre osobné automobily, limit účtovania 85 % vykázanej spotreby PHM do nákladov pri používaní vozidla).

I. Predaj vozidiel

Základné štatistické údaje o predaji jednotlivých druhov vozidiel uvádza tab. č. 1.

Tab. č. 1

V ks (štatistika ZAP SR) 1998 1999 + - %

Osobné automobily 69 041 56 437 -12 604 -18,26

Malé nákl. automobily 7 355 5 653 -1 702 - 23,14

Nákladné automobily 2 034 1 113 - 921 - 45,28

Autobusy 188 109 -79 -42,02

Takmer 96 % poklesu predaja osobných automobilov je v zóne dovozu z EÚ (resp. CEFTA). Bezcolný dovoz z ČR v rámci colnej únie je asi na rovnakej úrovni (1998 - -30 967 ks osobných automobilov, 1999 - 30 377 ks osobných automobilov).

O tom, koľko z predaných vozidiel je vyrobených na Slovensku v rokoch 1998 a 1999 hovorí tab. č. 2.

Tab. č. 2

V ks 1998 1999

Malé nákl. automobily 133 13

Nákladné automobily 197 128

Autobusy 70 43

Predaj automobilov na Slovensku za prvých osem mesiacov tohto roku zachytáva tab. č. 3 a v tab. č. 4 je uvedený údaj, koľko z toho bolo vyrobaných na Slovensku.

Tab. č. 3

1. - 8./2000

V ks (štatistika ZAP SR) 1. - 8./2000 Výhľad 2000/1999 %

Osobné automobily 34 428 52 000 -4 437 -7,8

Malé nákl. automobily 3 545 5 500 - 153 -2,7

Nákladné automobily 997 1 400 +287 +25,8

Autobusy 84 200 +91 +83,4

Tab. 4

Z predaných vozidiel je na Slovensku vyrobených:

V ks 1. - 8./2000 Výhľad

Malé nákl. automobily 0 0

Nákladné automobily 127 200

Autobusy 31 170

Pokles dovozu

Závislosť príjmov štátneho rozpočtu v položkách clo, vstupná DPH, dovozná prirážka, DPH zo zhodnotenia na území SR a daň z príjmu sú v priamej úmere s dovozom a predajom vozidiel, ale aj náhradných dielcov. Podrobne tieto údaje zachytáva tab. č. 5

Tab. č. 5

Vplyv dovozu vozidiel na príjmy ŠR v roku 1999 oproti roku 1998

V mil. Sk Dovoz Clo Vst. DPH Dov. prir. + -

Osob. automobily -3 746,0 -544,0 -864,7 +283,6 -1 125,1

Malé nákl. automobily -620,8 -40,2 -134,4 + 50,0 -124,6

Nákladné automobily -975,7 -26,6 -226,2 +4,6 -248,2

Autobusy -144,0 -7,8 -33,5 +3,2 -38,1

Náhradné dielce -823,0 -32,9 -174,3 +48,9 -158,3

Spolu -6 309,5 -651,5 -1 433,1 +390,3 -1 694,3

Dosah zo zníženia dovozu na príjmy štátneho rozpočtu je strata - 1,694 mld. Sk

Pokles predaja

Vplyv zníženia predaja má priamu úmeru na zníženie príjmu štátneho rozpočtu v kapitole DPH zo zhodnotenia na území republiky - transport k predajcovi, predpredajný servis, dovybavenie vozidla, servis a opravy u autorizovaných predajcov. Potom pri 10-percentnom zhodnotení vozidla po preclení je strata na DPH zhodnotenia -309,2 mil. Sk. Dosah zo zníženia predaja vozidiel na príjmy štátneho rozpočtu je -309,2 mil. Sk

Celkovo štátny rozpočet v dôsledku nižšieho importu a predaja vozidiel prišiel o 2,003 mld. Sk

Význam organizácií ZAP SR

Vplyv členských organizácií Združenia automobilového priemyslu SR na bilanciu zahraničného obchodu SR v roku 1999 dostáva toto odvetvie do pozície rozhodujúceho činiteľa v hospodárskom vývoji SR. Pretože sa nepreukazuje výhodnosť zavedenia limitov na účely zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu, je potrebné analyzovať i ďalšiu argumentáciu na ich zavedenie - a to zlepšenie záporného salda zahraničného obchodu SR. Podrobnre ju zachytáva tab. č. 6

Tab. č. 6

Bilancia ZO Slovenskej republiky rok 1999

V mld. Sk Dovoz Vývoz Saldo

SR spolu 468 422,30 -45,70

ZAP spolu 86,48 95,57 +9,09

z toho:

VW 56 68,72 +12,72

Ostatné výrobné organizácie 9 26,85 +17,85

Divízia dovoz. automobilov 21,48 - -21,48

z toho: osob. automobily 15,16

malé nákl. automobily 2,19

nákladné automobily 1,15

autobusy 0,18

náhradné dielce 2,80

Program rozvoja automobilového priemyslu prijala vláda uznesením č. 453/1998). Mredzi jeho cieľmi je dosiahnutie vyrovnanej platobnej bilancie sektora do roku 1999 a postupný nárast proexportnej bilancie vo výške asi 50 mld. Sk do roku 2010. To sú ciele a realita je nasledovná: dovoz vozidiel predstavoval v roku 1998 6,0 % celkového dovozu a v roku 1999 sa znížil na 4,6 %. Vývoz vozidiel, ktoré predstavuje VW, v roku 1998 tvoril 14,82 % vývozu republiky a v roku 1999 sa tento podiel zvýšil na 16,27 %.

Automobilový priemysel je v celom svete hybnou silou rozvoja hospodárstva. Len v krajine, kde sa nekladú prekážky predaju vozidiel, je záujem investovať do automobilovej výroby. To so sebou prináša kapitál, nové pracovné príležitosti, a tým aj príjmy do štátneho rozpočtu. Preto je treba pozerať na dovoz vozidiel v širších súvislostiach.

Príčiny poklesu predaja vozidiel

Nižší predaj má viacero príčin. Predajnosť klesla takmer vo všetkých kategóriách osobných automobilov, s výnimkou kategórie A mini, ktorá zaznamenala nárast predaja o 13,2 %. Takmer celý pokles sa odohral v kategórii B malé automobily 37,1 % a v kategórii C, CD, t. j. v nižšej strednej a strednej triede 63,9 %. Argumentácia zavedenia limitov odpisov tým, že podnikatelia si kupujú drahé automobily, tiež neobstojí. Tieto v predajnosti dosahujú minimálne hodnoty a na poklese predaja sa podieľajú len 5,2 % a nie je známe, koľko z nich sa v skutočnosti kupuje na podnikateľské účely a koľko do štátnej správy.

Je samozrejmé, že na pokles predaja mala vplyv dovozná prirážka, ktorá zvýšila ceny automobilov a v pôsobení so zavedenými limitmi odpisov na účely dane z príjmov kvantitatívne znížila predaje. Kvalitatívny účinok na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, ako jeden z cieľov týchto opatrení, sa však určite nedostavil. Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotových ukazovateľov skôr naopak, prejavili sa negatívne dosahy zavedenia limitov na štátny rozpočet, a tie pretrvávajú i v roku 2000.

Kúpna cena automobilu je zaťažená:

* vstupnou daňou (DPH na vstupe) 23 % vstupnej ceny automobilu

* clom (3,42, resp. 17,1 %) podľa pôvodu krajiny

* dovoznou prirážkou (v súčasnosti 3 % zo vstupnej ceny + DPH + cla)

* DPH zo zhodnotenia automobilu pri predaji 23 %

Povinná registrácia automobilu:

* poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s ev. č. 2000 Sk

Prevádzka automobilu je zaťažená:

* povinné zákonné poistenie podľa obsahu motora od 1320 do 6480 Sk

* diaľničná nálepka podľa celkovej hmotnosti automobilu 400, resp. 800 Sk

* cestná daň pri vozidlách používaných na podnikanie

- podľa objemu motora od 1600 do 5600 Sk

* spotrebná daň z uhľovodíkových palív

- benzín 15 400 Sk/tona, t. j. 11,08 Sk/l

- mot. nafta 14 600 Sk/tona, t. j. 11,97 Sk/l

Čo vlastne chce vláda?

Hoci spomenuté kroky kabinetu M. Dzurindu tomu nenasvedčujú, vo svojom uznesení č. 453/1998 sa zaviazal k splneniu nasledovných cieľov:

zvýšenie stupňa vybavenosti obyvateľstva a podnikateľskej sféry automobilovou technikou minimálne o 5 % ročne,

obnovou automobilového parku zvýšenie úrovne bezpečnosti, ekonomiky a ekologických parametrov cestnej dopravy na úroveň Európskej únie.

Ako to chce dosiahnuť? Vekovosť vozidlového parku republiky je katastrofálna. Osobné automobily 13,13 roka, nákladné automobily 13,09 roka, autobusy 13,67 roka, motocykle 15,80 roka a traktory 15,9 roka. Len na udržanie tohto nelichotivého stavu potrebujeme ročne asi 73 000 ks nových osobných automobilov, 7000 ks nákladných automobilov a 500 autobusov. Kde je však bezpečnosť cestnej premávky a plnenie tohto programu?

Za čo si kúpime auto?

Pri priemernom zárobku, ktorý bol v Slovenskej republike v roku 1999 na úrovni 10 728 Sk, je potrebné na nákup osobného automobilu v kategórii B (malý automobil) asi 28 priemerných mesačných platov. Na porovnanie, v Českej republike je to 22 mesačných platov na auto tej istej kategórie, v Nemecku 3 mesačné platy.

Čo sa týka úrovne motorizácie - na Slovensku pripadá na 1 osobný automobil 4,36 obyvateľa. V porovnaní s ostatnými krajinami Európy sa nachádzame medzi poslednými desiatimi krajinami. O veku vozidlového parku hovorí bližie tab. č. 7.

Tab. č. 7

Vozidlový park SR k 31. 12. 1999

Druh vozidla Počet v ks Priem. vek

Osobné a dodávky 1 246 959 13,13

Nákladné a špeciálne 149 394 13,09

Autobusy 11 101 13,67

Traktory 63 493 15,90

Motocykle 44 215 15,80

Nesplnené ciele reštrikčných opatrení

Zavedené opatrenia v oblasti dovoznej prirážky, limitovaní daňových výdavkov pri osobných automobiloch priniesli síce znížený predaj vozidiel, ale zároveň i klesli príjmy štátneho rozpočtu, nehovoriac o nadväzujúcich oblastiach - znížené výkony obchodu, servisnej činnosti, obslužných činností vrátane zamestnanosti. Reštrikcia bola zameraná na úzky segment trhu tvoriaci nízke percento celkového dovozu. Naopak, vývoz v oblasti automobilov sa podieľa asi šestinou na celkovom vývoze, pri aktívnom salde zahraničného obchodu. Preto argumentácia na zavedenie reštrikčných opatrení nemala oporu vo zvýšení príjmov štátneho rozpočtu ani vo výraznom vplyve na pasívne saldo zahraničného obchodu a stanovené ciele týchto opatrení sa nedosiahli.

Pritom treba ešte pripomenúť, že obdobná reštrikčná politika sa uplatňovala i v rokoch 1995 - 1996, avšak stanovené limity boli podstatne vyššie, a to v sumách 700 tis. Sk pre nákup a 800 tis. Sk pre výšku nájomného vo finančnom lízingu. Od roku 1997 sa limity zo zákona vypustili, pričom ich ekonomické vyhodnotenie nebolo vôbec vykonané. Napriek tomu sa znovu zaviedli obdobné limity, ktorých výška sa podstatne znížila, hoci všeobecne cenová úroveň vzrástla. Opätovne neboli predložené seriózne ekonomické prepočty, ktoré by preukázali príslušné pozitívne účinky na ekonomické parametre národného hospodárstva SR.

Návrh riešenia

Vypustiť zo zákona o daniach z príjmov limity na odpisy a výdavky na nájomné osobných automobilov, ktoré sú určované vstupnou cenou na účely odpisovania, zaviesť nový spôsob preukazovania spotreby PHM tak, aby ju bolo možné v preukázanej výške zahŕňať do nákladov z

- nesystémovosti opatrenia v daňovej legislatíve,

- nepreukázania pozitívnych vplyvov na hospodárstvo,

- kontraproduktívnosti na príjmy štátneho rozpočtu,

- administratívnej náročnosti u podnikateľských subjektov i štátu pri evidencii a kontrole,

- podpory rozvojových impulzov automobilového odvetvia na ekonomiku štátu (len plniť uznesenia vlády v oblasti rozvoja automobilového priemyslu).

Združenie automobilového priemyslu SR

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.