Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Rozbor Triedy 1 - Zásoby

Inventarizácia n oceňovacie metódy

1. Zabezpečenie kompletnej inventarizácie zásob v členení materiál, tovar a zásoby vlastnej výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá), pričom za nedokončenú výrobu sa považujú tiež nedokončené výkony tých činností, kde nevznikajú hmotné produkty (napr. služby projektovania, reklamy a pod.).

2. Inventarizáciu účtov 111-Obstaranie materiálu a 131-Obstaranie tovaru vykonáme ku dňu 31. decembra 2000 s tým, že tieto účty nesmú mať konečné zostatky.

3. Inventarizácia účtov 119-Materiál na ceste a 139-Tovar na ceste sa vykonáva dokladovou inventúrou. Položky konečných zostatkov na týchto účtoch je vhodné odsúhlasiť s dodávateľom.

4. Najneskôr k 31. decembra 2000 je potrebné zaúčtovať prípady trvalého zníženia cien zásob (zistených pri inventarizácii) na ťarchu príslušných účtov nákladov. Prechodný pokles cien zásob zaúčtovať podľa rozhodnutia o tvorbe opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 19-Opravné položky k zásobám.

5. Posúdenie ocenenia zásob podľa § 25 zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Pri uzávierkových činnostiach je potrebné preveriť:

- dodržanie stálosti oceňovacích metód v priebehu účtovného obdobia;

- skontrolovať, či zmena úrovne oceňovania (rozlišovať od zmeny oceňovacích metód) v dôsledku zmeny noriem na sledovanie zásob vlastnej výroby bola správne zúčtovaná;

- skontrolovať, či sú v cene zásob zaúčtované aj náklady súvisiace s obstaraním zásob, napr. doprava alebo clo a dovozná prirážka pri zásobách z dovozu.

6. Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zásob, materiálu a tovaru na ceste.

7. Oceňovanie zásob z dovozu podľa cien uvádzaných na JCD neslúži pre oceňovanie zásob v účtovníctve. Oceňovanie obstaraných zásob sa účtuje podľa údajov faktúry a kurzom dňa vzniku účtovného prípadu.

8. V prípade presunov zásob medzi skladmi v podniku, musí byť preverená vyrovnanosť predmetných presunov.

9. V prípade renovácie náhradných dielcov a úprav zásob vykonávaných vo vlastnej réžii tieto musia byť zaúčtované ako aktivácia zásob.

10. Pri účtovaní zásob podľa spôsobu B sa účtuje na základe inventarizácie začiatočný a konečný stav zásob tak, aby trieda 5 bola zaťažená len skutočne spotrebovanými zásobami. Podobne sa postupuje aj v prípade, ak účtovná jednotka účtuje spôsobom A a podľa vlastnej internej smernice účtovala niektoré druhy materiálu priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad. Spotreba materiálu, vykázaná v účtovnej závierke, musí zodpovedať skutočnej spotrebe materiálu.

11. Preverenie (prípadne aktualizácia) noriem prirodzených úbytkov zásob pre bežné účtovné obdobie. Úbytky do normy účtovať ako bežnú spotrebu zásob (daňový náklad) a manká nad normu účtovať na ťarchu účtu 582-Manká a škody. Normu prirodzených úbytkov si stanovuje účtovná jednotka samostatne internou smernicou vždy pre príslušné účtovné obdobie. Prirodzeným úbytkom sú technologické a technické straty vznikajúce napr. rozprášením, vyschnutím a pod. v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom a odbytovom procese.

Najčastejšie chyby

- Nie sú spracované vnútropodnikové smernice pre riadenie a účtovanie zásob, alebo sa podľa nich nepostupuje.

- Nesprávne ocenenie zásob z dôvodu nezahrnutia všetkých nákladov súvisiacich z obstaraním zásob, ktoré do ich ocenenia správne patria (napr. doprava).

- Nedostatočná kontrola pri preberaní zásob (napr. nekontrolujú sa dodacie listy s došlými faktúrami).

- Zvyškový materiál z výroby alebo vyraďovania majetku nie je preberaný príjemkou na sklad.

- Inventúra sa nevykonáva v zákonom stanovených termínoch a nie u všetkých druhov zásob. Neúplne či nekvalitne vykonaná inventúra (vykonaná len formálne).

- Nie sú vyčíslené inventarizačné rozdiely, alebo sú vyčíslené chybne. Nesprávne, alebo úplné nezaúčtovanie inventarizačných rozdielov. Inventúrne rozdiely nie sú zaúčtované do obdobia, ku ktorému patria.

- Pri inventúre nie je posudzovaná perspektívna využiteľnosť zásob a nie je zaúčtovaná korekcia ocenenia v podobe opravných položiek.

- Zásoby odovzdané k spracovaniu, alebo na komisionálny predaj, nie sú v registri zásob (skladovej evidencii) označené miestom uloženia. Opačne, keď účtovná jednotka prevezme takéto zásoby zaúčtuje ich do majetku (súvahy) namiesto do podsúvahovej evidencie.

- V priebehu roku dochádza k zmene spôsobu účtovania (napr. zo spôsobu A na spôsob B a naopak).

- Nezúčtované preddavky na zásoby, príp. nesprávne vykázanie týchto preddavkov v súvahe.

- Mínusové zostatky na syntetických účtoch zásob.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.