Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Príloha účtovnej závierky

Príloha je povinnou súčasťou účtovnej závierky

1. Príloha je povinnou, dôležitou a rovnocennou súčasťou účtovnej závierky s úlohou komentovať a spresniť podstatné informácie súvahy a výkazu ziskov a strát. Obsahuje dôležité mimoúčtovné informácie, ktoré nemôžu byť pre svoju povahu obsahom výkazov (tieto údaje nie sú obsiahnuté v účtovných knihách).

2. Obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky pre podnikateľov, je stanovený opatrením Ministerstva financií SR uvedenej v časti o predpisoch. Príloha sa zostavuje vo forme, ktorá zabezpečuje prehľadnosť a zrozumiteľnosť predkladaných informácií.

3. Zmyslom prílohy je komentovať, dopĺňať a prezentovať položky súvahy a výkazu ziskov a strát. Obsah prílohy musí vypovedať o majetku, záväzkoch a hospodárskom výsledku tak, aby si užívateľ mohol o jeho stave vytvoriť správny názor.

4. Údaje prílohy vychádzajú z účtovných písomností, obchodných listín (účtovné doklady, účtovné knihy, výpisy z registra a pod.), ako aj interných smerníc účtovnej jednotky. Hodnotové údaje sa uvádzajú v tisícoch Sk.

5. V prílohe účtovnej závierky sa uvedie aj tvorba sociálneho fondu podľa jednotlivých zdrojov uvedených v § 3, 4 a 8 zákona o účtovníctve a jeho použitie na účely uvedené v ustanovení § 7 zákona o účtovníctve.

6. Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy, je v jeho troch prílohách:

- Príloha č. 1 - Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie prílohy

- Príloha č. 2 - Obsah prílohy

- Príloha č. 3 - Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements)

Príloha č. 2

7. Príloha č. 2 obsahuje tri základné časti:

I. Všeobecné údaje

II. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

III. Doplňujúce informácie k výkazom účtovnej závierky

8. Pri zostavovaní prílohy odporúčame vychádzať zo znenia opatrenia MF SR a prílohu spracovať do konzistentného logicky previazaného celku, pričom je dôležité dodržať povinný obsah a tiež ďalšie údaje, ktoré sú pre prezentáciu účtovnej závierky významné.

9. Vypĺňať rôzne predtlačené formuláre so zbytočnými údajmi, ktoré sú neprehľadné a nezrozumiteľné nie je vhodné. Vyplnenie prílohy do predtlačených formulárov nesvedčí o odbornej zdatnosti (elementárnej účtovnej kultúre) spracovávateľa.

10. Správne zostavenie prílohy predpokladá nielen dobrú znalosť platnej legislatívy („národných účtovných štandardov“), ale aj znalosti z všeobecne uznávaných účtovných zásad.

11. Jednou z významných zmien a požiadaviek prílohy je aj vymenovanie tzv. spriaznených osôb a transakcie, ktoré boli medzi spoločnosťou zostavujúcou účtovnú závierku a spriaznenými osobami uskutočnené.

12. Na uľahčenie zisťovania významných informácií, vzhľadom na požiadavky zostavenia prílohy k účtovnej závierke, uvádzame niektoré zdroje, z ktorých bude možné údaje o tom, ktoré osoby sú a ktoré nie sú spriaznené získať:

- kniha akcionárov v akciovej spoločnosti (dôležití sú hlavní akcionári, ktorí majú vplyv na rozhodnutia v spoločnosti),

- spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti, podľa výpisu z obchodného registra,

- konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti,

- žiadať od všetkých členov štatutárnych orgánov informácie o tom, či sú akcionármi, spoločníkmi alebo členmi štatutárnych orgánov iných spoločností, príp. či podnikajú ako fyzické osoby,

- žiadať tieto informácie tiež od pracovníkov na vedúcich pozíciách (tzv. stredný manažment), ktorí nie sú členmi štatutárnych orgánov,

- v prípade, že spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, podklady o podnikoch v skupine, aj zo zahraničia,

- z analýzy účtov účtovných skupín 06 a 25.

13. Získavanie údajov o spriaznených osobách a transakciách s nimi súvisiacich je nevyhnutné začať v dostatočnom časovom predstihu pred zostavením závierky. Zostavovateľ prílohy by mal požiadať o poskytnutie údajov všetky zodpovedné osoby účtovnej jednotky, ktoré majú alebo môžu mať informácie o spriaznených osobách.

14. Náležitú pozornosť venujeme následným udalostiam, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a ktoré neboli v závierke zohľadnené, ale majú zásadný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Sú to najmä zmeny v základnom imaní, zmeny vlastníkov, predaj alebo kúpa väčšieho rozsahu aktív, mimoriadne udalosti a pod.

15. Doplňujúce údaje k prehľadu o peňažných tokoch sa uvádzajú ako vysvetlivky k samostatnej prílohe, uvedenie investičných a finančných transakcií, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov, ale aj zásady účtovnej jednotky pri určovaní štruktúry peňažných prostriedkov.

Príloha č. 3

16. Prílohu č. 3 „Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statements)“ zostavujú povinne účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Ostatné účtovné jednotky povinnosť zostavovať prehľad o peňažných tokoch nemajú, odporúčame ho však zostaviť pre interné potreby analýzy dôchodkovej a finančnej situácie podniku.

17. Zostavovanie prehľadu o peňažných tokoch je oproti minulosti (spred roku 1999) voľnejšie definované, nie je vymedzené tak direktívne. Upozorňujeme na najzávažnejšie zmeny vo vykazovaní prehľadu o peňažných tokoch za účtovné obdobie roku 2000 oproti obdobiu pred rokom 1999. Tie sú nasledujúce:

- činnosť účtovnej jednotky sa člení na

1. Základné podnikateľské činnosti,

2. Investičné činnosti a

3. Finančné činnosti,

- vykazujú sa príjmy z predaja stálych aktív a výdavky spojené s obstaraním stálych aktív, nemôže vzniknúť rozdiel z neidentifikovania peňažných tokov a pod.

Na profesionálne zostavenie prílohy zodpovedajúcej ustanoveniam Opatrenia Ministerstva financií sme vyvinuli počítačový program PUZ, ktorý obsahuje primerané pomôcky a vysvetlivky na obsahovo a formálne správne zostavenú prílohu. Pri použití programu budete mať istotu, že v prílohe na nič nezabudnete, ale aj to, že v nej nebude nič navyše. Integrálnou súčasťou programu je tiež výkaz Cash Flow. Program zabezpečuje integritu prezentovaných údajov v súvahe, výkaze ziskov a strát, v komentároch prílohy a vo výkaze Cash Flow.

Najčastejšie chyby

- Zostavenie prílohy do predtlačených formulárov. Novelizované požiadavky na obsah prílohy sú mnohokrát náročnejšie než dosiaľ. Ak sa vypĺňanie prílohy do predtlačených formulárov považovalo už v minulom období za nenáležitý a zľahčujúci postup, pri súčasných požiadavkách sa to už považuje za chybu a nesprávnosť. Takáto príloha je neprehľadná a informačne nedostatočná.

- Príloha je veľmi stručná, neobsahuje základné informácie.

- Niektoré hodnotové údaje uvedené v prílohe nenadväzujú na údaje uvedené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

- K uvádzaným údajom za vykazované účtovné obdobie nie sú uvádzané porovnateľné údaje za minulé účtovné obdobie.

- Zámerne sa v prílohe neuvádzajú spriaznené osoby a transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa musia prezentovať.

Overená účtovná závierka

1. Účtovnú závierku musia mať overenú audítorom tieto účtovné jednotky:

- Akciové spoločnosti - podľa § 39 Obchodného zákonníka.

- Štátne podniky - podľa § 9 zákona o štátnom podniku.

- Spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá - podľa § 20 zákona o účtovníctve, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto závierka overuje, splnili aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma obchodného majetku presiahla 20 mil. Sk,

b) čistý obrat presiahol 40 mil. Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

c) priemerný počet zamestnancov presiahol 20 osôb, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v kalendárnom roku.

Ďalšie subjekty podľa osobitných predpisov.

2. Účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom, majú tiež povinnosť zverejňovať údaje z tejto závierky v stanovenej štruktúre (Finančný spravodajca č. 13/1992) v Obchodnom vestníku, ako aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu, ktorú tiež overuje audítor.

3. Každá účtovná jednotka konkrétnym spôsobom aplikuje všeobecné princípy, pravidlá a postupy, ktoré sú obsahom účtovnej legislatívy. Účtovné predpisy umožňujú riešiť niektoré oblasti podľa vlastného rozhodnutia (napr. účtovné odpisy, oceňovanie zásob, stanovenie opravných položiek, tvorba a čerpanie rezerv a pod.). Konkrétny prístup a rozhodnutia účtovnej jednotky tvoria tzv. účtovnú politiku spoločnosti. Z hľadiska zabezpečenia informačnej hodnoty a pochopenia výkazov závierky je nevyhnutné poznať túto politiku. Zásady účtovnej politiky spoločnosti sa uvádzajú v prílohe a tvoria v podstate jej kostru.

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.