Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Príloha účtovnej závierky

Príloha je povinnou súčasťou účtovnej závierky

1. Príloha je povinnou, dôležitou a rovnocennou súčasťou účtovnej závierky s úlohou komentovať a spresniť podstatné informácie súvahy a výkazu ziskov a strát. Obsahuje dôležité mimoúčtovné informácie, ktoré nemôžu byť pre svoju povahu obsahom výkazov (tieto údaje nie sú obsiahnuté v účtovných knihách).

2. Obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky pre podnikateľov, je stanovený opatrením Ministerstva financií SR uvedenej v časti o predpisoch. Príloha sa zostavuje vo forme, ktorá zabezpečuje prehľadnosť a zrozumiteľnosť predkladaných informácií.

3. Zmyslom prílohy je komentovať, dopĺňať a prezentovať položky súvahy a výkazu ziskov a strát. Obsah prílohy musí vypovedať o majetku, záväzkoch a hospodárskom výsledku tak, aby si užívateľ mohol o jeho stave vytvoriť správny názor.

4. Údaje prílohy vychádzajú z účtovných písomností, obchodných listín (účtovné doklady, účtovné knihy, výpisy z registra a pod.), ako aj interných smerníc účtovnej jednotky. Hodnotové údaje sa uvádzajú v tisícoch Sk.

5. V prílohe účtovnej závierky sa uvedie aj tvorba sociálneho fondu podľa jednotlivých zdrojov uvedených v § 3, 4 a 8 zákona o účtovníctve a jeho použitie na účely uvedené v ustanovení § 7 zákona o účtovníctve.

6. Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy, je v jeho troch prílohách:

- Príloha č. 1 - Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie prílohy

- Príloha č. 2 - Obsah prílohy

- Príloha č. 3 - Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements)

Príloha č. 2

7. Príloha č. 2 obsahuje tri základné časti:

I. Všeobecné údaje

II. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

III. Doplňujúce informácie k výkazom účtovnej závierky

8. Pri zostavovaní prílohy odporúčame vychádzať zo znenia opatrenia MF SR a prílohu spracovať do konzistentného logicky previazaného celku, pričom je dôležité dodržať povinný obsah a tiež ďalšie údaje, ktoré sú pre prezentáciu účtovnej závierky významné.

9. Vypĺňať rôzne predtlačené formuláre so zbytočnými údajmi, ktoré sú neprehľadné a nezrozumiteľné nie je vhodné. Vyplnenie prílohy do predtlačených formulárov nesvedčí o odbornej zdatnosti (elementárnej účtovnej kultúre) spracovávateľa.

10. Správne zostavenie prílohy predpokladá nielen dobrú znalosť platnej legislatívy („národných účtovných štandardov“), ale aj znalosti z všeobecne uznávaných účtovných zásad.

11. Jednou z významných zmien a požiadaviek prílohy je aj vymenovanie tzv. spriaznených osôb a transakcie, ktoré boli medzi spoločnosťou zostavujúcou účtovnú závierku a spriaznenými osobami uskutočnené.

12. Na uľahčenie zisťovania významných informácií, vzhľadom na požiadavky zostavenia prílohy k účtovnej závierke, uvádzame niektoré zdroje, z ktorých bude možné údaje o tom, ktoré osoby sú a ktoré nie sú spriaznené získať:

- kniha akcionárov v akciovej spoločnosti (dôležití sú hlavní akcionári, ktorí majú vplyv na rozhodnutia v spoločnosti),

- spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti, podľa výpisu z obchodného registra,

- konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti,

- žiadať od všetkých členov štatutárnych orgánov informácie o tom, či sú akcionármi, spoločníkmi alebo členmi štatutárnych orgánov iných spoločností, príp. či podnikajú ako fyzické osoby,

- žiadať tieto informácie tiež od pracovníkov na vedúcich pozíciách (tzv. stredný manažment), ktorí nie sú členmi štatutárnych orgánov,

- v prípade, že spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, podklady o podnikoch v skupine, aj zo zahraničia,

- z analýzy účtov účtovných skupín 06 a 25.

13. Získavanie údajov o spriaznených osobách a transakciách s nimi súvisiacich je nevyhnutné začať v dostatočnom časovom predstihu pred zostavením závierky. Zostavovateľ prílohy by mal požiadať o poskytnutie údajov všetky zodpovedné osoby účtovnej jednotky, ktoré majú alebo môžu mať informácie o spriaznených osobách.

14. Náležitú pozornosť venujeme následným udalostiam, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a ktoré neboli v závierke zohľadnené, ale majú zásadný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Sú to najmä zmeny v základnom imaní, zmeny vlastníkov, predaj alebo kúpa väčšieho rozsahu aktív, mimoriadne udalosti a pod.

15. Doplňujúce údaje k prehľadu o peňažných tokoch sa uvádzajú ako vysvetlivky k samostatnej prílohe, uvedenie investičných a finančných transakcií, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov, ale aj zásady účtovnej jednotky pri určovaní štruktúry peňažných prostriedkov.

Príloha č. 3

16. Prílohu č. 3 „Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statements)“ zostavujú povinne účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Ostatné účtovné jednotky povinnosť zostavovať prehľad o peňažných tokoch nemajú, odporúčame ho však zostaviť pre interné potreby analýzy dôchodkovej a finančnej situácie podniku.

17. Zostavovanie prehľadu o peňažných tokoch je oproti minulosti (spred roku 1999) voľnejšie definované, nie je vymedzené tak direktívne. Upozorňujeme na najzávažnejšie zmeny vo vykazovaní prehľadu o peňažných tokoch za účtovné obdobie roku 2000 oproti obdobiu pred rokom 1999. Tie sú nasledujúce:

- činnosť účtovnej jednotky sa člení na

1. Základné podnikateľské činnosti,

2. Investičné činnosti a

3. Finančné činnosti,

- vykazujú sa príjmy z predaja stálych aktív a výdavky spojené s obstaraním stálych aktív, nemôže vzniknúť rozdiel z neidentifikovania peňažných tokov a pod.

Na profesionálne zostavenie prílohy zodpovedajúcej ustanoveniam Opatrenia Ministerstva financií sme vyvinuli počítačový program PUZ, ktorý obsahuje primerané pomôcky a vysvetlivky na obsahovo a formálne správne zostavenú prílohu. Pri použití programu budete mať istotu, že v prílohe na nič nezabudnete, ale aj to, že v nej nebude nič navyše. Integrálnou súčasťou programu je tiež výkaz Cash Flow. Program zabezpečuje integritu prezentovaných údajov v súvahe, výkaze ziskov a strát, v komentároch prílohy a vo výkaze Cash Flow.

Najčastejšie chyby

- Zostavenie prílohy do predtlačených formulárov. Novelizované požiadavky na obsah prílohy sú mnohokrát náročnejšie než dosiaľ. Ak sa vypĺňanie prílohy do predtlačených formulárov považovalo už v minulom období za nenáležitý a zľahčujúci postup, pri súčasných požiadavkách sa to už považuje za chybu a nesprávnosť. Takáto príloha je neprehľadná a informačne nedostatočná.

- Príloha je veľmi stručná, neobsahuje základné informácie.

- Niektoré hodnotové údaje uvedené v prílohe nenadväzujú na údaje uvedené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

- K uvádzaným údajom za vykazované účtovné obdobie nie sú uvádzané porovnateľné údaje za minulé účtovné obdobie.

- Zámerne sa v prílohe neuvádzajú spriaznené osoby a transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa musia prezentovať.

Overená účtovná závierka

1. Účtovnú závierku musia mať overenú audítorom tieto účtovné jednotky:

- Akciové spoločnosti - podľa § 39 Obchodného zákonníka.

- Štátne podniky - podľa § 9 zákona o štátnom podniku.

- Spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá - podľa § 20 zákona o účtovníctve, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto závierka overuje, splnili aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma obchodného majetku presiahla 20 mil. Sk,

b) čistý obrat presiahol 40 mil. Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,

c) priemerný počet zamestnancov presiahol 20 osôb, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v kalendárnom roku.

Ďalšie subjekty podľa osobitných predpisov.

2. Účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom, majú tiež povinnosť zverejňovať údaje z tejto závierky v stanovenej štruktúre (Finančný spravodajca č. 13/1992) v Obchodnom vestníku, ako aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu, ktorú tiež overuje audítor.

3. Každá účtovná jednotka konkrétnym spôsobom aplikuje všeobecné princípy, pravidlá a postupy, ktoré sú obsahom účtovnej legislatívy. Účtovné predpisy umožňujú riešiť niektoré oblasti podľa vlastného rozhodnutia (napr. účtovné odpisy, oceňovanie zásob, stanovenie opravných položiek, tvorba a čerpanie rezerv a pod.). Konkrétny prístup a rozhodnutia účtovnej jednotky tvoria tzv. účtovnú politiku spoločnosti. Z hľadiska zabezpečenia informačnej hodnoty a pochopenia výkazov závierky je nevyhnutné poznať túto politiku. Zásady účtovnej politiky spoločnosti sa uvádzajú v prílohe a tvoria v podstate jej kostru.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.