Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Súvaha (bilancia) a výkaz ziskov a strát

Zostavenie účtovnej závierky

V účtovnej závierke je k uzávierkovému dňu zachytený stav majetku, záväzkov a kapitálu účtovnej jednotky, vykázaný jej hospodársky výsledok za určený časový interval, zostavený prehľad peňažných tokov znázorňujúci finančnú situáciu účtovnej jednotky a v neposlednom rade príloha ako výkaz vysvetľujúci všetky zmeny vlastného kapitálu, postupy oceňovania a jeho zmeny a tiež účtovné zásady a vysvetlivky.

Funkciou účtovnej závierky nie je tvoriť súčasť daňového priznania. Zostavuje sa s cieľom poskytnúť informácie širokému okruhu užívateľov pre ich ekonomické rozhodnutia.

Príloha ako neoddeliteľná súčasť účtovnej závierky sa od roku 1999 zostavuje v novej podobe. Požiadavky na obsah moderne koncipovanej prílohy vychádzajú z odporúčaní medzinárodných účtovných štandardov. Zostavenie prílohy v tejto podobe si vyžaduje oveľa väčšie úsilie ako doteraz. Prácnosť a náročnosť zostavenia prílohy je okrem iného aj v potrebe veľkého objemu informácií.

Účtovnú závierku podľa §18 zákona o účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva tvoria:

a) súvaha (bilancia),

b) výkaz ziskov a strát,

c) príloha.

Súvaha (bilancia) a výkaz ziskov a strát

1. Účtovné jednotky zostavujú súvahu, výkaz ziskov a strát a prílohu v súlade s § 19 zákona o účtovníctve.

2. Účtovná jednotka, ktorá je registrovaná v obchodnom registri, ukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde v termíne do troch mesiacov po konaní valného zhromaždenia alebo členskej schôdze.

3. Účtovná závierka sa predkladá vždy súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov príslušnému daňovému úradu (správcovi dane). Účtovné výkazy (súvaha a výkaz ziskov a strát) sa odovzdávajú v dvoch vyhotoveniach a príloha v jednom vyhotovení.

4. Účtovné jednotky, podnikatelia, zostavujú súvahu v plnom rozsahu (Súvaha Úč POD 1-01) a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (Výsledovka Úč POD 2-01), ak majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom alebo vo svojom účtovnom rozvrhu použili syntetické účty končiace číselnými znakmi 1 až 9.

5. Súvahu v skrátenom rozsahu (Súvaha Úč PODS 1-01) a výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (Výsledovka Úč PODS 2-01) môžu zostavovať účtovné jednotky, podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom a pod podmienkou, že vo svojom účtovnom rozvrhu použili syntetické účty končiace nulou (skupinové syntetické účty).

6. Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zostavuje v peňažných jednotkách slovenskej meny, mernou jednotkou sú tisíce Sk.

7. Súvaha a výkaz ziskov a strát nadväzuje priamo na príslušné účty a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov.

8. Údaje pre zostavenie výkazov sa čerpajú zo syntetických účtov alebo z analytických účtov hlavnej knihy, vo vybraných prípadoch sa vychádza zo súčtu niekoľkých syntetických účtov alebo analytických účtov, prípadne zo súčtu syntetických účtov v rámci účtovných skupín.

9. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Pasívny zostatok môžu vykazovať ku dňu účtovnej závierky na bežnom účte len v súlade s postupom peňažného ústavu (napr. kontokorentný účet). V úvahe sa potom pasívny zostatok (na strane Dal) vykazuje ako poskytnutý bankový úver (napr. na riadok 103 súvahy v plnom rozsahu).

10. Údaje predstavujú v prípade súvahy stavy k poslednému dňu vykazovaného účtovného obdobia, v prípade výkazu ziskov a strát sumy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia do jeho konca.

11. Účtovné výkazy sa vypĺňajú vo všetkých položkách (riadkoch) vrátane kontrolných čísel. Nie je prípustné rozdeľovať riadky na hornú a dolnú polovicu alebo vpisovať číselné údaje medzi riadky.

12. V účtovnej závierke sa vypĺňajú aj údaje za minulé účtovné obdobie (Súvaha - aktíva stĺpec 4, pasíva stĺpec 6; Výkaz ziskov a strát - stĺpec 2). Tieto údaje musia nadväzovať na údaje z výkazov účtovnej závierky za rok 1998.

13. Medzi výkazmi účtovnej závierky musí byť dodržaná priama väzba, a to, že hospodársky výsledok vykázaný v súvahe sa musí rovnať hospodárskemu výsledku vykázanému vo výkaze ziskov a strát.

14. V prípadoch, keď sa na účte zachytáva pohľadávka aj záväzok (účet 336, 341, 342, 343, 345 alebo 377) uvedie sa v súvahe výsledné saldo každého účtu v aktívach alebo pasívach.

15. Pohľadávky a záväzky vrátane úverov sa v súvahe vykazujú podľa zvyšku dohodnutej lehoty ich splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, nie podľa dohodnutej lehoty splatnosti pri vzniku pohľadávok a záväzkov.

16. Konečný zostatok účtu 441-Sociálny fond sa na konci účtovného obdobia uvedie v účtovnom výkaze „Súvaha v plnom rozsahu“ v riadku 100 a v účtovnom výkaze „Súvaha v skrátenom rozsahu“ v riadku 93.

17. Konečné zostatky doplnených účtov do účtovej osnovy (účty 222, 326, 327 a 377) sa v súvahe vykazujú podľa Opatrenia MF SR č. 1604/1999-KM uverejnenom vo FS č. 14/1999. Na túto skutočnosť upozorňujeme preto, lebo tento doplnok nemusí byť ešte premietnutý v predtlačených formulároch výkazu súvahy.

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov

- Nedodržanie pravidiel stanovených pre zostavovanie účtovných výkazov.

- Nesprávne prenesenie zostatkov hlavnej knihy do výkazov závierky.

- Nesprávne vykazovanie konečných zostatkov účtov, ktoré môžu mať zostatok na strane má dať alebo dal, viď. poznámka pod bodom 14.

- Nesprávne zaokrúhľovanie, zostavovatelia výkazov (ale aj niektoré účtovné programy) zaokrúhľujú údaje v jednotlivých riadkoch mechanicky, čoho následkom je, že súčtové riadky výkazov nezodpovedajú súčtom jednotlivých zaokrúhlených riadkov.

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a predpoludním početné hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa lokálne udrží po celý deň. Najvyššia denná teplota 10 až 15, pri celodennej hmle okolo 7, na juhozápade pri slnečnom počasí okolo 17 a na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6, na juhozápade 8 až 12 m/s, na horách 15 až 20 m/s.V utorok a stredu bude prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Najnižšia nočná teplota 6 až 2, na juhu okolo 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na miestach s dlhšie trvajúcou hmlou alebo nízkou oblačnosťou len okolo 8 stupňov. Na juhu pri slnečnom počasí bude mimoriadne teplo - maximálna teplota sa v tejto časti územia bude pohybovať okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.59 a zapadne o 16.13 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényjasno22
Belehradoblačno17
Berlíndážď12
Bratislavapolooblačno18
Bruseldážď9
Budapešťpolooblačno14
Bukurešťjasno12
Frankfurtdážď11
Helsinkidážď5
Istanbuljasno18
Kodaňdážď9
Kyjevzamračené5
Lisabonprehánky15
Londýnoblačno8
Madridprehánky10
Milánoprehánky15
Moskvazamračené0
Oslodážď6
Paríždážď9
Prahazamračené12
Rímbúrky22
Sofiahmlisto9
Štokholmdážď7
Varšavazamračené8
Viedeňpolooblačno18
Záhrebpolooblačno20
Ženevazamračené14

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 9. 11. 2000: Bratislava 99, 51, Sliač 97,65, Košice 98,65, Poprad 93,06, za 10. 11. 2000: Bratislava 100,37, Sliač 98,21, Košice 99,16, Poprad 93,61, za 11. 11. 2000: Bratislava 101,00, Sliač 98,94, Košice 99,90, Poprad 94,18.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.