Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Podstata, cieľ a účel závierky

Základné charakteristiky účtovnej závierky

Všeobecné povedomie o cieľoch, obsahu a metóde finančného účtovníctva je na pomerne nízkej úrovni. Väčšina podnikateľov a manažérov stále pozerá na účtovníctvo ako na nástroj výpočtu daňovej povinnosti. Veľmi pomaly sa do vedomia dostáva koncepčný rámec pre koho, prečo a v akej podobe sa informácie finančného účtovníctva poskytujú. Stručne uvádzame základné charakteristiky účtovnej závierky.

- Podstata účtovnej závierky je zistiť k stanovenému dňu, aký je stav majetku, dlhov a kapitálu účtovnej jednotky ocenenom v peňažných jednotkách, v predpísanej štruktúre vyjadriť hospodársky výsledok a za účtovné obdobie k dátumu závierky prezentovať tok peňažných prostriedkov.

- Cieľ účtovnej závierky je zostaviť údaje do takej štruktúry, objemu a charakteru informácií, ktoré umožnia používateľom závierky získať prehľad o majetku, dlhoch, hospodárskom výsledku a finančnej situácii účtovnej jednotky. Z takto zostavených informácií je najdôležitejšia informácia o predpoklade ďalšieho trvania podniku.

- Účel účtovnej závierky je vykonať kontrolu priebežného evidovania transakcií (bežného účtovníctva), ku ktorým v priebehu účtovného obdobia dochádzalo, skompletizovať jednotlivé operácie súvisiace s konkrétnym účtovným prípadom, aby bolo preukázané, že sú v účtovníctve zaevidované všetky účtovné prípady (úplnosť účtovníctva), že zvolené postupy zodpovedajú charakteru účtovného prípadu, ale aj platnej účtovnej legislatíve (správnosť účtovníctva) a že sú jednotlivé operácie doložené účtovnými dokladmi a zostatky účtov inventarizované (preukaznosť

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.