Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Mäso na Vianoce bude

Napriek obchodným akciám je odbyt menší

Blížia sa Vianoce. Zväz mäsiarov SR už dlhšie naliehal na ministerstvo pôdohospodárstva, aby iniciovalo uvoľnenie bezcolných dovozov bravčoviny na ďalšie zapracovanie do výrobkov v celkovom objeme 4000 ton, ktorými sa mal prekryť domáci deficit. K tomu sa však vedenie ministerstva vyjadrilo negatívne. Bude na trhu pred sviatkami dostatok mäsových výrobkov - spýtali sme sa na ministerstve. Podľa odpovede nie iba z dôvodu, že sa blížia Vianoce, ale aj v záujme zabezpečenia dostatku mäsa pre domáci trh, vrátane bravčového, rezort pravidelne prehodnocuje krytie potrieb. Je skutočnosťou, že oproti roku 2000 je nižšia bilancia výroby bravčového v prepočte mäsa na kosti o 6360 ton. To však nie je jediným smerodajným ukazovateľom, aby sa dalo hovoriť o nedostatku mäsa na domácom trhu, lebo zároveň sa prejavuje aj nižšia spotreba. Ministerstvo neodporučilo bezcolný dovoz a vychádzalo z toho, že v štvrtom štvrťroku je bilancia výroby priaznivejšia, čo sa potvrdzuje už v súčasnom období, keď je vyššia ponuka ako dopyt. Došlo k poklesu priemernej ceny jatočných ošípaných o 6 %. Celkovo však od začiatku roka v porovnaní s minulým je cena jatočných ošípaných vyššia v prvej triede o 11,4 %. Do konca roka sa očakáva pokles priemernej ceny v rozpätí 0,5 až 1 Sk za kg. Všeobecne je preukazné, že došlo k poklesu odbytu mäsa a mäsových výrobkov aj napriek tomu, že obchodné systémy vyvíjajú aktivity na realizáciu rôznych akcií. V záujme toho, aby nedošlo k zvýšeniu spotrebiteľských cien na domácom trhu práve pred Vianocami, MP SR následne prehodnotilo požiadavky Zväzu mäsiarov Slovenska a pripravilo na rokovanie vlády SR návrh na otvorenie dočasnej kvóty na dovoz výrobného bravčového mäsa s nulovým clom v objeme 4-tisíc ton. Týmto riešením sa má obmedziť dovoz mäsových výrobkov zo zahraničia a podporiť domácich producentov. Rezort nevidí ohrozenie vianočného trhu z dôvodu nedostatku mäsa a mäsových výrobkov.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.