Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Budovanie na dobrých príkladoch

Prešovská regionálna komora SOPK (PRK SOPK) považuje za svoju prvoradú úlohu prispievať v rámci Prešovského kraja k vytváraniu pozitívneho obrazu kraja s dôrazom na prednosti jeho ekonomického potenciálu a ekonomického prostredia vhodného na spoluprácu so zahraničím. Z pohľadu zahraničných partnerov z EÚ má pre členské firmy našej PRK SOPK strategický význam rozvíjať hlavne systematickú spoluprácu s nemeckými partnermi.

Pre túto systematickú prácu, z hľadiska jej efektívnosti, sú najlepším nástrojom práve projekty, ktoré sú podporované hlave programom nemeckej vlády TRANSFORM.

Prvým z projektov v rámci spomenutého programu bol projekt Spolupráca medzi malými a strednými firmami 1998/1999, ktorý sme realizovali spolu s Košickou regionálnou komorou SOPK za slovenskú stranu. Nemeckým partnerom bola IHK GmbH a Kooperationsbüro der Deutschen Wirtschaft z Berlína. Základným pracovným materiálom v tomto projekte bol katalóg firiem z východného Slovenska, ktoré majú záujem a jasnú predstavu o spolupráci s nemeckými partnermi. Musíme konštatovať, že záujem firiem dostať sa do tohto katalógu bol obrovský, výber firiem si však vyhradil náš nemecký partner na základe prísnych kritérií.

Tento katalóg/pracovný materiál bol našim nemeckým partnerom distribuovaný sieťou nemeckých obchodných komôr, čomu predchádzala veľká akvizícia.

Následne sme v niekoľkých etapách vyhodnocovali obchodné kontakty firiem uvedených v katalógu, ako aj ich úspešnosť. Vybrané firmy z katalógu mali možnosť absolvovať študijný pobyt v Nemecku, v rámci ktorého sa oboznámili s prácou niektorých nemeckých firiem a absolvovali kooperačné stretnutia v troch vybraných nemeckých komorách. Veľkým prínosom boli aj semináre s nemeckými expertmi organizované v Prešove a Košiciach k odborným témam v súvislosti s kooperáciami.

Náš prvý projekt s nemeckými partnermi znamenal pre nás dobrý štart. Mali sme možnosť profesionálne a pod dobrou značkou prezentovať náš región, pomôcť našim firmám ku konkrétnym obchodným kontaktom, sprostredkovať množstvo cenných informácií. Tento projekt pomohol aj nám, pracovníkom komory, získať množstvo informácií pre našu činnosť, nadviazať veľmi cenné osobné kontakty na nemeckom teritóriu a posilniť celkovo naše profesionálne sebavedomie.

Zároveň slúžil aj ako analýza pre naše ďalšie projekty, výsledkom čoho je projekt Poradenstvo východoslovenského strojárskeho priemyslu. Nemeckým partnerom spomenutého projektu je firma PEM, GmbH z Düsseldorfu.

V tomto projekte je zapojených päť strojárskych firiem z Prešovského kraja a jedna z Košického kraja. Po krátkej analýze východiskového stavu vo firmách sa spolu s manažmentom firiem prekonzultovali a vzájomne dohodli opatrenia na odstránenie určitých nedostatkov. Je veľmi cenné, že väčšina opatrení sa realizuje na podnet práve slovenskej strany vzhľadom na to, že sa vybudovala veľká dôvera v kompetentnosť nemeckých expertov. Okrem poradenstva konkrétnych východoslovenských strojárskych firiem je daný priestor aj na pomoc ostatným firmám v rámci odborných seminárov s nemeckými expertmi, ktorí už majú určité praktické skúsenosti s problémami firiem na východnom Slovensku.

Veľkým prínosom v tomto projekte je poradenstvo pre PRK SOPK. Naším expertom a poradcom je Dr. Detlef Reeker, vedúci vzdelávania v IHK Münster. Výsledkom poradenstva je okrem optimalizácie našich komorových služieb aj podanie nového projektu v rámci programu Leonardo da Vinci II k téme European e-commerce assistant.

Čo sa týka našich vzťahov a kontaktov v Nemecku, mienime ich stále prehlbovať a rozvíjať. V budúcnosti chceme budovať na dobrých príkladoch tejto spolupráce a čerpať inšpiráciu pre našu ďalšiu činnosť priamo od našich firiem, ktorým chceme ponúkať čo najlepšie služby.

Ing. Helena Vircikova, riaditeľka PRK SOPK

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.