Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Poradenský program TRANSFORM

Významným nástrojom spolkovej vlády NSR pri transformačných procesoch krajinách SVE je poradenský program TRANSFORM. Počas svojej 6-ročnej existencie sa tento program postupne vyvíjal a prispôsoboval potrebám transformujúcich sa krajín. Jeho podstatou je pomoc pre navodenie samopomoci. V období rokov od 1994 do 1998 sa zrealizovali pre Slovenskú republiku poradenské programy vo výške asi 45 mil. DEM, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

ˇ podnikateľský sektor,

ˇ finančný sektor,

ˇ poľnohospodárstvo,

ˇ vzdelanie,

ˇ štátna a regionálna správa,

ˇ ostatné (napr. CR).

V roku 2000 sa koncentrovala poradenská činnosť v rámci TRANSFORM-u hlavne na oblasť jurisdikcie, prípravy zákonov a ďalšieho vzdelávania právnikov. Centrom pozornosti bola hlavne reforma Obchodného zákonníka, úverové poistenie, insolventnosť a vytvorenie zákonných predpokladov na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva. V oblasti sociálnej sféry sa pripravovala celoplošná poradenská sieť pre dôchodcov a poberateľov sociálnych dávok. Dôležitá je aj poradenská pomoc jednotlivých spolkových krajín (Bavorsko, Berlín, Dolné Sasko, atd.).

Medzi ďalšie rozvojové programy pre SR patria projekty EÚ –PHARE a programy Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.

Podľa MH SR a OBEO ZÚ SR Berlín

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.