Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Zamedziť znečisteniu

Jednou zo základných podmienok vstupu Slovenska do EÚ je zvýšený stupeň starostlivosti o životné prostredie a zlepšenie súčasného stavu v tejto oblasti. Slovensko nedávno harmonizovalo legislatívu v súlade s aquis communitaire v životnom prostredí, čo je súbor zákonov týkajúci sa správneho prístupu k životnému prostrediu, ktoré platia v celej EÚ.

Implementácia ekologického acquis je veľkou šancou zlepšiť životný štandard slovenských občanov: sľubuje čistejší vzduch s menším znečisťovaním, pitnú vodu vo všetkých domoch, prístup ku kanalizácii a tým aj čistejšiu vodu v riekach, ekologicky vhodné nakladanie s odpadom, čiže jednou vetou - vyššiu kvalitu života.

Najdôležitejší projekt sa vzťahuje na budovanie čistiarní odpadových vôd a vývoj kanalizačnej siete vo veľkých slovenských mestách a obciach, ale tiež je potrebné ďalšie zlepšenie v zásobovaní vodou (asi 50 percent obcí nie je napojených na kanalizačnú sieť a asi 30 percent neposkytuje zásobovacie služby svojim občanom).

Ako všetky priemyselné krajiny, Slovensko produkuje mnoho odpadu. Na správne nakladanie s ním je potrebné vybudovať viac spaľovní a závažiek.

Obchodné príležitosti však netreba vidieť len v budovaní spaľovní. Ziskové môže byť aj vhodné nakladanie s odpadom. Adekvátne spaľovanie nielenže je ekologicky vhodný prístup k problematike produkcie odpadu, ale je aj cestou k výrobe energie, takže všetky najrozvinutejšie mestá v EÚ produkujú a predávajú energiu z ich odpadu, ale tiež aj vykurujú plavárne, nemocnice a budovy všeobecne. Ďalej osvetľujú ulice a využívajú túto energiu pre vlastné potreby a v prospech občanov. Energia je jedným z najperspektívnejších trhov, spotreba energie v priemyselných krajinách každoročne vzrastá a šanca vyrábať energiu na lokálnej úrovni, vývojom lokálnych podnikov a redukciou celkových výdavkov, by sa nemala premárniť.

Voda je tiež ziskovým trhom. Bežní občania považujú vodu ako neobmedzený tovar, a preto si myslia, že by mal byť zadarmo. No desaťročia mrhania vodnými zdrojmi dramaticky zredukovali množstvo pitnej vody, najmä v dôsledku znečistenia pôdy. Ďalej fenomén kyslých dažďov spôsobil znečistenie horských zdrojov, čím sa ešte viac obmedzili možnosti získať čistú vodu. Trh minerálnych vôd zaznamenáva rýchly rast v celej Európe a Slovensko by sa malo starať o veľký počet zdrojov čistej vody.

Okrem toho, odkedy sa už voda nepovažuje za neobmedzený tovar, verejná správa zavádza čoraz väčšie poplatky za poskytovanie tejto služby obyvateľom, zatiaľ čo spoločnosti zvyšujú ceny minerálnej vody. Získať čistú a pitnú vodu je čoraz ťažšie, v dôsledku čoho obyvatelia pociťujú zásobovanie vodou ako čoraz väčšiu záťaž pre domáci rozpočet, či už používajú vodu z vodovodu alebo zo supermarketu. Avšak je v záujme oboch strán - tak lokálnych samospráv, ako aj občanov - , aby zredukovali mrhanie vodou a vyhli sa zlému nakladaniu s vodnými zdrojmi. Lebo každé zlyhanie v tejto oblasti zaplatia občania prostredníctvom vyšších daní.

Ďalej je tu potreba znížiť znečistenie vzduchu, čo sa dá dosiahnuť limitovaním využívania ropných produktov, ako aj kontrolovaním škodlivých dopravných a priemyselných emisií.

Vzhľadom na tieto možnosti , I.C.E., Taliansky úrad pre zahraničný obchod, ktorý podporuje priame talianske investície a joint ventures, ako aj iné formy priemyselnej spolupráce na celom svete, sústreďuje pozornosť na vývoj v Slovenskej republike. A to v prvom rade na možnosti realizácie spolupráce medzi talianskymi a miestnymi podnikateľmi s cieľom využívania lepšieho know-how, prílevu kapitálu a zvýšenia počtu obchodných príležitostí.

I.C.E. je talianskou vládnou agentúrou, ktorá bola od roku 1972 prítomná v bývalom Československu a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky má pobočku v Bratislave.

Prechod na acquis v oblasti životného prostredia je zároveň veľkou šancou pre všetkých podnikateľov, ktorí sú ochotní vstúpiť na tento nový a perspektívny trh. Slovenská republika, EÚ, ako aj súkromné subjekty poskytnú zdroje na starostlivosť a ochranu životného prostredia: okolo 107 miliárd slovenských korún, z čoho 8,4 miliardy z programu ISPA by mali byť vyčerpané do roku 2006. No potreby sektora sú omnoho väčšie, okolo 142 miliardy slovenských korún. Táto finančná disproporcia môže byť odstránená prostredníctvom mobilizácie ďalších zdrojov zo štátneho rozpočtu a lokálnych samospráv, ako aj využitím nových ekonomických nástrojov v oblasti životného prostredia či zefektívnením starých (zvýšenie daní a poplatkov), avšak aj cez zaangažovanie medzinárodných finančných inštitúcií a prilákanie priamych zahraničných investícií.

I.C.E. organizuje 8. októbra v Bratislave seminár, na ktorom sa zúčastnia delegácie popredných talianskych súkromných a verejných spoločností a stretnú sa s miestnymi podnikateľmi a primátormi väčších slovenských miest. Plánovaná je aj návšteva najdôležitejších podnikov v okolí.

Talianske spoločnosti môžu ponúknuť bohaté a kvalifikované skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi či v oblasti ochrany a racionálneho využívania vodných zdrojov, ale aj vyspelé systémy na zamedzovanie priemyselného znečisťovania. Početnosť delegácií jasne poukazuje na ich intenzívny záujem investovať v budúcnosti veľké množstvo kapitálu v Slovenskej republike.

Priateľský prístup k trhu je obchodnou príležitosťou a talianske firmy sa domnievajú, že môžu v spolupráci s lokálnymi úradmi a podnikateľmi ponúknuť lepšie služby a čistejšie životné prostredie všetkým občanom Slovenska.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.