Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Žiadne prekážky ani v budúcnosti

Obrat vzájomného obchodu medzi SR a Belgickom každoročne narastá

Význam Belgicka z hľadiska našej obchodnej bilancie každýmrookm narastá. Podrobnosti o možnostich obchodu a ekonomickej spolupráce sme zisťovali v rozhovore s Petrom Lukáčom, vedúcim Obchodno-ekonomického oddelenia pri Zastupiteľskom úrade SR v Belgickom kráľovstve.

Ako by ste ohodnotili súčasné podmienky na rozvoj belgicko-slovenskej hospodárskej spolupráce?

- Podmienky na rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce nemožno označiť inak ako veľmi dobré. Na jednej strane sú determinované dobrými vzťahmi a vzájomnou podporou našich krajín v politickej oblasti, kde ako dve z budúcich „malých” členských krajín EÚ máme množstvo spoločných záujmov a pohľadov na budúci vývoj európskeho hospodárskeho priestoru. Rámec hospodárskych a obchodných vzťahov je determinovaný predovšetkým našou asociačnou dohodou EÚ, pretože Belgicko je prirodzene súčasťou spoločného trhu EÚ. O tom, že naše vzájomné hospodárske vzťahy sú naozaj dobré, nás presviedčajú čísla. Obrat vzájomného obchodu medzi SR a Belgickom rástol každoročne v dvojciferných číslach a od roku 1993 došlo k viac ako jeho zdvojnásobeniu. Belgicko je v súčasnosti siedmym najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska spomedzi členských krajín EÚ a čo je pre nás mimoriadne dôležité, v obchode s Belgickom vykazujeme aktívnu obchodnú bilanciu. Za dôležité považujem tiež spomenúť, že medzi oboma krajinami nie sú v súčasnosti otvorené či problémové žiadne obchodno-politické záležitosti. Pre rozvoj našich bilaterálnych vzťahov nevidím žiadne prekážky ani v budúcnosti.

V čom spočíva vaša práca na podporu belgicko-slovenských hospodárskych vzťahov a kontaktov medzi firmami oboch krajín?

- V stručnosti možno povedať, že našou úlohou je podpora slovenského exportu na belgický a luxemburský trh a stimulácia prílevu zahraničných investícií do SR. V žiadostiach podnikateľov, ktorí sa na nás obracajú, prevládajú požiadavky na sprostredkovanie kontaktov a pomoc pri výbere potenciálnych partnerov, ďalej príprava komerčných návštev a podujatí, ale bežnou súčasťou našich aktivít je tiež preverovanie bonity partnerov a súčinnosť pri vymáhaní pohľadávok. Viaceré žiadosti majú za ciel získať všeobecné informácie o ekonomických reáliách teritória a v neposlednom rade i informácie komerčného a marketingového charakteru. Pre belgické subjekty sú veľmi dôležité informácie o možnostiach výrobnej kooperácie, outsourcingu a hlavne o investičných možnostiach v SR.

Čo by ste odporúčali firmám a spoločnostiam zo Slovenska, ktoré chcú preniknúť a presadiť sa na trhoch v Belgicku? Aké tam majú výhody, respektíve s akými bariérami a reštrikciami sa stretávajú?

- Našim výrobcom odporúčame, pokiaľ chcú byť úspešný, komplexne sa prispôsobiť náročným požiadavkám medzinárodného trhu a klásť pri realizácii produkcie vyšší dôraz na marketingové aspekty. Ďalej odporúčame zvýšiť úsilie pri aktívnom vyhľadávaní partnerov v teritóriu, vysielať firemných zástupcov na obchodné misie a nepodceňovať účasť na regionálnych veľtrhových podujatiach. V Belgicku totiž sektor malých a stredných podnikov hrá významnú úlohu a nadviazanie kontaktu s týmito potenciálnymi partnermi nie je možné väčšinou inak ako osobnou návštevou teritória. Ďalej sa oplatí investovať do kvalitných informačných materiálov o firmách a výrobkoch, ktoré tunajší klienti osobitne oceňujú. Belgicko podľa môjho názoru nepredstavuje trh so špecifickými bariérami alebo reštrikciami, skôr naopak, v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ je značne otvorený a málokedy uplatňuje skryté špecifické národné ochranné opatrenia.

Sú v Belgickom kráľovstve výhodnejšie ekonomické kontakty na celonárodnej alebo regionálnej (flámskej, valónskej) úrovni?

- Je pravdou, že Belgicko je politicky štruktúrovanou federálnou krajinou, skladajúcou sa z troch regiónov - Flámska, Valónska a hlavného mesta Brusel. V hospodárskej oblasti však ide o jednotný priestor, ktorý je tiež súčasťou spoločného trhu EÚ. Belgicko je navyše sídlom mnohých zahraničných a nadnárodných spoločností, a tak hospodárska klíma a kultúra je vo všeobecnosti vysoko rozvinutá. Na druhej strane je však pravdou, že hospodárska sila a aktivita je sústredená predovšetkým vo flámskej časti krajiny, a tam sa teda nachádza aj väčšina potenciálnych klientov pre slovenských exportérov. S Flámska prichádza na Slovensko rovnako drvivá väčšina belgických investícií. K tejto otázke možno vari pripomenúť vzhľadom na tieto skutočnosti len fakt, že v styku s flámskymi podnikateľmi je často efektívnejšie používanie angličtiny a nie francúzskeho jazyka.

V ktorých oblastiach výroby a obchodu majú slovenskí podnikatelia a slovenské firmy najväčšiu šancu nadviazať spoluprácu?

- Štruktúra slovenského vývozu na belgický trh je značne široká a reflektuje tak tunajšie odbytové možnosti, ako aj naše vývozné schopnosti. Belgicko je významným európskym trhom a uplatniť tu možno prakticky každý tovar, keď už nie priamo na domácu spotrebu, tak aspoň na reexport. V našom vývoze v súčasnosti dominujú tovarové skupiny ako prepravné zariadenia, osobné automobily, chemické výrobky, výrobky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, ale aj spotrebný tovar - odevy, textil a nábytok. Šancu majú skutočne takmer všetci podnikatelia, ktorí sú konkurencieschopní vo všetkých relevantných aspektoch na tunajšom lukratívnom, ale i náročnom trhu.

Iaromír Novák

Snímka archív

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.