Hospodársky denník
USD49,239 Sk
EUR42,69 Sk
CHF28,017 Sk
CZK1,23 Sk
  Pondelok  13.Novembra 2000

Colný, dovozný a vývozný režim

Švédsko ako členská krajina EÚ v plnej miere akceptuje colné pravidlá a regulačné opatrenia EÚ platné pre dovoz tovarov z nečlenských štátov EÚ. Vo všeobecnosti sú importné clá uplatňované na hodnotovej báze tovaru zvyčajne v cene CIF v mieste importéra. Napriek tomu však ešte existujú určité obmedzenia. Citlivou oblasťou zostávajú aj naďalej poľnohospodárske produkty, aj keď clá na mnohé poľnohospodárske a potravinárske položky boli už znížené, alebo zrušené. Tieto clá sú totiž vymeriavané na váhovej báze s výraznými sezónnymi rozdielmi. Pri dovoze agrárnych výrobkov sa v prevažnej miere vyžadujú dovozné licencie. Detailné splnenie predpisov by mal zabezpečiť dovozca. Ide napríklad o predpisy pre dovoz živých zvierat, mäsa, mäsových výrobkov, rastlín, semien a zemiakov. Na dovoz týchto produktov sa požaduje zvláštne povolenie švédskeho úradu. Všetky zásielky musia byť sprevádzané osvedčením, vystaveným úradným miestom v krajine pôvodu. Podobne pre krmivá a alkohol platia zvláštne predpisy a pri niektorých výrobkoch sa vyžaduje aj zdravotné osvedčenie a dovozné povolenie. Týka sa to predovšetkým dovozu potravín, mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia.

Bezcolne a bez ďalších obmedzení je možné dovážať tovary ako obchodné vzorky, tovary na účely výstavy a obchodných veľtrhov, špecifické zariadenia a nástroje, darčekové predmety a materiály na vzdelávanie.

Od 1. 1. 1998 boli zrušené dovozné clá a licencie na priemyselné výrobky vrátane textilu dodávaného do Švédska za predpokladu, že sú podložené dokumentom EUR 1. Podobne boli zrušené dovozné clá na oceľ, avšak licencie zostávajú pod kontrolným dozorom. Od 26. novembra 1997 boli zavedené antidumpingové clá na dovážané bezošvé potrubia a rúry z Maďarska, Poľska, Česka, Rumunska a SR. Predmetné clo na tieto slovenské výrobky predstavuje 7,5 %.

Švédske úrady (Kommerskolegium) uplatňujú tiež antidumpingové a antisubvenčné opatrenia. Vo vzťahu k Slovensku ide napríklad o antidumpingové clá v komodite bezošvé trubky (5,1 - 28,6 %).

Slovenskí exportéri si podrobné informácie o švédskych clách môžu získať na nasledujúcej adrese:

Generaltullstyrelsen, Swedish Board of Customs

103 17 Stockholm

Box 2267

Tel.: 0046 771 520520, 0046 8 6904800

Fax: 0046 8 208012

Realizované priame zahraničné investície

Celkovo Švédsko v zahraničí investovalo 16 518 900 000 USD netto (to znamená investície mínus deinvestície).

Z toho v:

USA : 2.711.600.000 USD

Veľká Británia: 1.596.500.000 USD

Holandsko: 1.265.200.000 USD

Dánsko: 927.400.000 USD

Nórsko: 886.800.000 USD

Írsko: 459.000.000 USD

Nemecko: 454.600.000 USD

Belgicko: 426.100.000 USD

Česko: 107.700.000 USD

Maďarsko: 9.100.000 USD

Slovensko: 1.000.000 USD

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.