Hospodársky denník
USD49,764 Sk
EUR42,785 Sk
CHF28,117 Sk
CZK1,234 Sk
  Štvrtok  16.Novembra 2000

Kľúčom kvalita ľudského kapitálu

Šéfredaktor Hd P. Kasalovský oslovil tromi otázkami v závere októbra 22 osobností z hospodárstva. Dnes uverejňujeme odpovede Jána Sabola, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, ktorý bol jedným z nominovaných na prestížne ocenenie Hospodárskeho klubu (NEF) Prominent ekonomiky 2000.

Ako vnímate hospodársku situáciu Slovenskej republiky v závere storočia?

- Ak zoberieme do úvahy podmienky, v ktorých slovenská ekonomika pôsobila v priebehu takmer celého 20. storočia, keď v jeho prvej polovici mala výrazne agrárny charakter a v druhej polovici bol v nej uplatňovaný nezmyselný systém centrálneho plánovania, tak je možno lepšia, než by bolo možné očakávať. Napriek všetkým problémom, ktoré dnes máme, je možné konštatovať, že slovenská ekonomika sa výrazne neodlišuje od ekonomík okolitých krajín v strednej Európe, ba čo viac, úspešne sa integrovala do ekonomík ostatných európskych krajín, a to bez ohľadu na to, či a kedy bude skončený oficiálny prístupový proces SR vo vzťahu k EÚ.

Aké opatrenia alebo právne normy treba prijať, aby sa výkonnosť slovenskej ekonomiky priblížila sile a tempám rastu ekonomík štátov EÚ skôr ako za 30, resp. 35 rokov?

- Výkonnosť slovenskej ekonomiky sa môže zvyšovať výrazne rýchlejším tempom než výkonnosť ekonomík členských krajín EÚ len vtedy, keď vytvorí výrazne lepšie podnikateľské prostredie. Jeho významnou súčasťou je regulačný, právny a daňový rámec na podnikanie. Ten musí pripustiť také zmeny, ktoré zlepšia ponukovú stránku ekonomiky, t. j. zlepšia stimuláciu investorov investovať, podnikateľov podnikať, vlastníkov zveľaďovať svoj majetok či zamestnancov pracovať.

Čo by ste okamžite vykonali pre akceleráciu podnikateľskej sféry a stredného manažmentu vo vašej pôsobnosti, ale aj vo vašej brandži a vôbec v celej spoločnosti?

- V dnešnom globalizovanom svete bude čoraz kľúčovejšiu úlohu zohrávať kvalita tzv. ľudského kapitálu. Priama skúsenosť slovenských manažérov a podnikateľov z fungujúcej trhovej ekonomiky a získanie širšieho rozhľadu v zahraničí sú nevyhnutné na zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikateľských subjektov. Všetci sa musíme pričiniť, aby sme o tento kapitál neprichádzali. To však neznamená, že by sme sa mali pokúsiť zabrániť našim odborníkom odchádzať do zahraničia. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby čo najviac Slovákov malo záujem po pobyte v zahraničí vrátiť sa domov a uplatňovať nové skúsenosti a poznatky zo zahraničia v podmienkach slovenskej ekonomiky.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.