Hospodársky denník
USD49,754 Sk
EUR42,729 Sk
CHF27,972 Sk
CZK1,232 Sk
  Piatok  17.Novembra 2000

Slovak Gold – podnikanie s víziou

Začiatkom leta zavŕšila Nadácia Slovak Gold šesť rokov úspešnej existencie. Úspech však neprišiel sám od seba. Podmienili ho viaceré atribúty a skutočnosti, ktoré bolo treba naplniť, aby postupne účinne pôsobili.

Názov

Je nesmierne dôležitý, pretože reprezentuje každý subjekt a značku navonok. Výber Slovak Gold sa ukázal šťastným riešením, hoci sa občas objaví i kritika, prečo sa neuplatnil názov - Slovenské zlato. Mnohí naši ocenení výrobcovia sú významnými exportérmi a slovné spojenie Slovak Gold netreba na cudzom trhu prekladať. Ani domáci spotrebiteľ nepotrebuje prekladateľa. Anglický názov nášho subjektu a značky je tiež kratší a mediálne údernejší ako jeho slovenský ekvivalent. Jednoducho povedané - na plnenie každého poslania a podnikania sa musia využívať len účinné formy a prostriedky.

Predvídavosť

Schopnosť vidieť za horizont budúcich týždňov, mesiacov a rokov je jedným z hlavných tromfov pri rozbehu akejkoľvek činnosti a aktivity. Čas potom len nahráva tomu, kto sa správne na ďalší vývoj pripravil. Pri vzniku nadácie v roku 1994 bola u nás idea domáceho výrobku a podpora jeho odbytu ešte neznámou a málo aktuálnou záležitosťou. My sme ju však zvolili ako hlavné poslanie našej práce. Preto môže nadácia dobre plniť aktuálnu spoločenskú objednávku, na ktorú sa pripravovala od začiatku činnosti, a preto má pred potenciálnou konkurenciou podstatný náskok.

Univerzálnosť

Systém Slovak Gold má jediné kritérium – kvalitu. A pretože nikoho nediskriminuje, prihlásiť sa môže akýkoľvek výrobok bez obmedzenia – od ihly až po veľký investičný celok. Jeho pôsobnosť zaberá všetky odvetvia výroby a služieb. Predstavuje teda métu, po ktorej môže zatúžiť a aj dosiahnuť každý výrobca či poskytovateľ služby, pokiaľ sa zameria na nadštandardnú kvalitu. A tento pojem bez akéhokoľvek rezortného, sortimentného alebo iného obmedzenia je zrozumiteľný pre každého spotrebiteľa, podnikateľa či obchodníka.

Nezaujatosť

Na naše podujatia pozývame hostí bez ohľadu na ich národnú, politickú, náboženskú či inú príslušnosť. Druhoradé je pre nás aj stranícke tričko či politické sympatie prihlasovaných výrobcov. Nepozeráme na to, kto, ako, kedy a za akých okolností privatizoval. Zaujíma nás len kvalita výrobku, perspektíva jeho produkcie a možnosť presadiť výrobcu na domácom i zahraničnom trhu. To totiž znamená nielen spokojného spotrebiteľa, ale aj stabilného producenta, dane do nášho štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku tiež prácu pre našich ľudí.

Expanzná schopnosť

Od roku 1997 sme začali oceňovať aj produkty tvorivej činnosti. Významný patent ložiskového reduktora, zaujímavý projekt úžitkového vozidla, pútavá publikácia XX storočí na Slovensku, jedinečný Vojenský atlas sveta či krásne poštové známky z emisie Umenie – to sú zhmotnené výsledky tvorivého úsilia našich ľudí. Začnúc rokom 1995 nadácia udeľuje aj titul Laureát Slovak Gold. Slovenský Červený kríž, Albín Brunovský in memoriam, Tibor Bartfay, Alexander Dubček in memoriam, Slovenský rozhlas či Vojtech Zamarovský sú mená a inštitúcie, v spoločnosti ktorých dostáva dimenziu prestížnosti každé naše ocenenie.

Kultivácia

Abstraktný pojem kvality treba jednoznačne dostať do šatu, príťažlivého pre spotrebiteľa. Ako to dosiahnuť? Ustavičnou kultiváciou značky. Okrem už spomenutého rozšírenia oceňovaných subjektov je ťažkou, avšak obohacujúcou cestou podpora sféry kultúry či športu. Takto možno značku dostať do širšieho povedomia aj vtedy, keď niet peňazí na reklamu. Už dva roky beží na vlnách Rock FM Rádia obľúbená a známa hitparáda domácich skladieb a interpretov Slovak Gold. Dvakrát sa v Bratislave uskutočnil aj tradičný 40. a 41. medzinárodný ľahkoatletický míting pod novým názvom Cena Slovenska Slovak Gold – najvýznamnejšie športové podujatie v bývalom „východnom bloku“. Obe tieto aktivity ponúkajú kvalitu spoločenského života, dnes však jednoznačne potrebujú pomoc a podporu. Preto sme tu, i keď nejde o biznis. My totiž podnikáme s víziou, nie s peniazmi.

Noblesa

Spočíva v nej jedno z dôležitých tajomstiev podnikania. Už na štarte našej činnosti sme predstavili výtvarne hodnotné logo a s ním spätý systém vizuálnej komunikácie a dizajnu, ktorý sme nemuseli po celý čas meniť. V tejto sfére sme kvalitou predbehli dobu, čo nám veľmi pomohlo. Zlaté medaily a Certifikáty z ušľachtilých materiálov s náročným grafickým stvárnením odovzdávame od samého začiatku na osobitnom slávnostnom ceremoniáli, spojenom s kultúrnym programom a recepciou. V októbri 2000 plánujeme už 22. takéto odovzdávanie. Spomenúť treba i šesť ročníkov bratislavskej výstavy Kvalita, kde sa predstavili desiatky našich výrobcov s produktmi vysokej kvality, ako aj šesť televíznych Galavečerov Slovak Gold.

Kreatívna iniciatíva

Doba entuziazmu, keď sa dalo veľa vybaviť elánom, zápalom, váhou idey i prezieravosti, je za nami. Dnes sa už tzv. vyššie princípy a nezištnosť príliš nenosia. Napriek tomu sa nám darí. Plníme svoje poslanie, pracujeme, i keď naša práca zasahuje aj do sféry obchodu, kde vládne tvrdá a neľútostná konkurencia. V tejto neľahkej situácii sa každému neziskovému subjektu ťažko dýcha, a preto budúcnosť aj na nás kladie čoraz vyššie požiadavky. Ak chceme udržať našu výnimočnosť a dobré meno, musíme byť iniciatívni a stimulujúci, prichádzať stále s novými podnetmi, ako napĺňať svoje verejnoprospešné ciele.

Jozef Sitko, prezident Nadácia Slovak Gold

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.