Hospodársky denník
USD49,754 Sk
EUR42,729 Sk
CHF27,972 Sk
CZK1,232 Sk
  Piatok  17.Novembra 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Milénium a zámery bankárov

Šéfredaktor Hd poslal jedenásť otázok vrcholovým predstaviteľom dvanástich bánk v SR. Dnes uverejňujeme odpovede Ing. Jozefa Kollára, PhD., predsedu predstavenstva Ľudovej banky.

Je síce pravda, že vládou SR prijatý ekonomický balíček nepriniesol recesiu slovenskej ekonomiky, jej rast sa však významne spomalil. Ktoré hlavné opatrenia, aj na úrovni mikrosféry, by mala vláda prijať, aby naštartovala proces výrazného oživenia ekonomiky SR?

- Prijatý balíček opatrení nepochybne mal za cieľ korigovať celkový makroekonomický vývoj a obnoviť predovšetkým makroekonomickú rovnováhu, čo sa v zásade aj podarilo. Vo väčšine prípadov však podobné „balíčky“ majú krátkodobý charakter (podobný vývoj bol aj v Maďarsku a Česku) a skôr či neskôr musí vláda prijať ďalšie opatrenia, s akcentom na komplexnosť a dlhodobosť ich pôsobenia. Ide napríklad o posilnenie inštitucionálneho a právneho rámca pre malé a stredné podniky, zlepšenie podpory pre priame investície (nielen zahraničné) a finančnú reštrukturalizáciu podnikov. Napokon, nemalý vplyv na ekonomiku bude iste mať aj dlho odkladaná reforma verejnej správy. A dodajme, že v presadzovaní týchto opatrení do reálneho života musí vláda postupovať oveľa razantnejšie ako dosiaľ, čo sa jej vzhľadom na obmedzenú akcieschopnosť nie vždy úplne

Napriek tomu, že slovenský bankový sektor má prebytok korunovej likvidity (NBS v súčasnosti sterilizuje približne 70 mld. Sk), podniková sféra má problémy so získavaním zdrojov. V čom sú podľa vás hlavné príčiny tohto stavu?

- Tu by sme mali rozlišovať situáciu medzi podnikmi pod zahraničnou kontrolou a domácimi podnikmi na jednej strane a rozdielny vývoj medzi korunovými a devízovými úvermi. V prípade zahraničných firiem sa medziročný prírastok v korunových úveroch pohybuje na úrovni

približne 20 %,

takže nemožno situáciu hodnotiť ako nepriaznivú. Čo sa týka devízových úverov, vývoj je premenlivý, ale rovnako s prevahou plusových čísel. S čím môžem súhlasiť, je pokračujúci pokles korunových úverov pre domáce podniky. Tu je príčin niekoľko, spomeniem len tie najdôležitejšie: pokles poskytovaných úverov zo strany najväčších domácich štátnych bánk vrátane zníženia počtu bánk v sektore, celkové problémy v bilancii mnohých slovenských podnikov a nedostatok kvalitných nových projektov. To nepochybne znížilo celkový objem úverov pre túto kategóriu klientov.

Reštrukturalizácia úverového portfólia najväčších slovenských bánk so štátnou majetkovou účasťou a ich následná privatizácia prinesie nielen väčšiu konkurenciu na trh, ale aj prísnejšie hodnotenie bonity klientov - blízke štandardom vo vyspelých ekonomikách. Do akej miery súčasné kritériá na bonitu klientov uplatňované vašou bankou zodpovedajú týmto štandardom?

- Vzhľadom na skutočnosť, že sme zahraničná banka, ktorá pri posudzovaní úverového rizika uplatňuje obdobné interné postupy ako centrála vo Viedni, je v otázke štandardov posudzovania bonity klienta naša činnosť od začiatku pôsobenia na Slovensku (od roku 1992) veľmi obozretná. Aj keď máme záujem náš scoringový systém hodnotenia bonity klienta aktualizovať, resp. prispôsobiť špecifickosti vývoja trhu v strednej a vo východnej Európe, nechceme to za každú cenu. Treba si uvedomiť, že do jedného až dvoch rokov sa môže až 90 % bankového sektora

pod kontrolou

zahraničia. Aká bude potom šanca slovenských podnikov uspieť v takomto parametrickom prostredí?

Je vaša banka úrovňou služieb a škálou produktov pripravená na vyššiu konkurenciu v bankovom sektore?

- Ľudová banka dlhodobo rozširuje sieť svojich pracovísk na Slovensku, investuje do inovácie starších pracovísk a udržuje vysoký štandard poskytovaných bankových služieb. Formou pravidelného vzdelávania investuje do odbornej prípravy pracovníkov a pripravuje ich na profesionálne zvládnutie aj vysokokvalifikovaného poradenstva. Kvalifikovaný personál je pripravený poskytnúť klientovi poradenstvo týkajúce sa bankových aj poisťovacích produktov z jednej ruky.

Zvýšenie konkurencie si zrejme vynúti aj rad produktov, ktoré v súčasnosti banky neposkytujú, napríklad - v istom zmysle - robiť svojmu klientovi finančného manažéra. Je vaša banka schopná zvládnuť aj takéto úlohy?

- Myslím si, že áno. Na jednej strane máme všetky štandardné produkty a služby retailového bankovníctva, na druhej podobne, ako je v Európe a v ostatnom svete bežné, budeme „len“ prispôsobovať jednotlivým segmentom klientov spôsob ich poskytovania, čiže pružne

meniť formy

distribučných kanálov. Preto v prípade našej cieľovej klientely sme schopní prostredníctvom „acount manažérov“ (pre dobrých firemných klientov alebo pre solventnejších privátnych klientov) zvládnuť aj úlohu finančných manažérov.

Veľa sa hovorí o podpore malého a stredného podnikania. Samozrejme, že najviac by v tejto oblasti mala pomôcť exekutíva. Malí a strední podnikatelia sa však sťažujú na neprístupnosť zdrojov a hlavne ich cenu. Na druhej strane je pravda aj to, že napríklad prostriedky PHARE na podporu takéhoto podnikania ťažko hľadajú adresáta. Sú príčiny iba v nedostatku dobrých projektov?

- Ľudová banka od začiatku svojho aktívneho pôsobenia na bankovom trhu v roku 1992 poskytuje všetky typy úverov malým a stredným podnikateľom. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve toto je cieľová skupina Volksbanken Group v Rakúsku, v Nemecku, v Taliansku a v ďalších krajinách, kde Ľudové banky operujú. Ľudová banka je zapojená do programu PHARE na podporu malých a stredných podnikateľov. Tento program je medzi podnikateľmi veľmi obľúbený. Jednou z hlavných výhod úverov z programu PHARE je nižšia

úroková sadzba,

t. č. 11,3 % p. a. Veľká väčšina žiadostí o úvery z programu PHARE bola v Ľudovej banke kladne vybavená. Aby som bol konkrétny, v priebehu roku 1999 a v prvom polroku 2000 sme poskytli v rámci programu PHARE 69 úverov v celkovej výške 204 miliónov SKK. Práve v týchto dňoch Ľudová banka odštartovala akciu „miliónová príležitosť“, v rámci ktorej sme pripravení poskytnúť približne jednu miliardu korún pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Ide o investičné úvery vo výške 3 až 30 miliónov korún na jeden úverový prípad, pri pomerne atraktívnej úrokovej sadzbe.

Podľa prieskumu, ktorý pred tromi mesiacmi urobila spoločnosť Andersen Consulting v Českej republike, personál najväčších českých bánk (donedávna aj) s majetkovou účasťou štátu, zameriavajúcich sa na retail, nebol vždy schopný dostatočne informovať malých klientov o produktoch banky a poskytovaných službách. Aký by bol výsledok podobného prieskumu vo vašej banke?

- Naša banka využíva služby renomovanej agentúry, ktorá vykonáva formou Mystery Shoppingu prieskum vystupovania našich pracovníkov, profesionalitu pracovníkov a ich schopnosť aktívne ponúkať produkty a služby Ľudovej banky. Na základe spracovaných prieskumov vedúci pracovníci získavajú objektívnejší obraz o profesionalite a kvalite poskytovaných služieb v celej pobočkovej sieti. Výsledky prieskumov sa zohľadňujú pri zavádzaní nových pracovných postupov a koncipovaní školení pre našich poradcov a predajcov.

O aké produkty vašej banky majú malí klienti najväčší záujem?

- Široká ponuka bankových produktov umožňuje našim pracovníkom v poradenskom rozhovore ponúknuť klientom produkt podľa ich aktuálnej potreby. Veľká skupina klientov prejavuje záujem o Kapitálovú vkladnú knižku. Klientom poskytuje garantovanú úrokovú sadzbu počas lehoty viazanosti, ktorá je od jedného mesiaca až do troch rokov. Minimálny vklad a zostatok na Kapitálovej vkladnej knižke je päťtisíc korún. Pri lehote viazanosti tri roky sú úroky z vkladov zdaňované zvýhodnenou sadzbou 5 %. Medzi obľúbené produkty patrí

celý balík

platobných kariet, produkty z oblasti privátneho bankovníctva a sľubne sa rozvíja aj predaj „nebankových“ produktov spoločnosti Victoria-Volksbanken Poisťovňa.

Poskytujete malým klientom aj iné produkty na zhodnotenie ich prostriedkov ako bežné a termínované účty?

- V súčasnosti pripravujeme pre malých klientov nový produkt – podielové fondy Volksbanken-KAG. Ide o niekoľko otvorených podielových fondov s rôznou investičnou politikou tak, aby sme pokryli väčšinu požiadaviek našich klientov aj v tejto oblasti.

A čo spotrebiteľské úvery fyzickým osobám, napríklad na vybavenie bytu, zakúpenie automobilu atď.? Aké podmienky musí splniť žiadateľ o tento úver?

- Od septembra tohto roka v celej sieti 21 pracovísk na Slovensku poskytujeme úver pre súkromné osoby – spotrebný úver. Už sám názov úveru vystihuje širokú možnosť úplného alebo doplnkového financovania nákupu všetkých druhov tovaru alebo úhrady služieb. Banka poskytuje žiadateľom o úver sumu od 50-tísc až do 150-tisíc korún. Spotrebný úver môže získať každý klient banky, ktorý poukazuje aspoň šesť mesiacov pravidelný príjem na osobný účet v banke, dovŕšil 18 rokov, má trvalý pobyt na Slovensku a preukáže schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Ako možnosť zabezpečenia úveru môže klient

využiť ručenie

fyzickou osobou alebo vinkuláciu vkladu. V prípade ručenia fyzickou osobou pri úvere do 75-tisíc korún, je potrebný jeden ručiteľ. Nad 75-tisíc korún sú potrební dvaja ručitelia. Banka v tomto prípade vyžaduje od klienta aj poistenie zostatku úveru. Poistenie zostatku úveru, ktoré poskytuje Victoria-Volksbanken Poisťovňa, kryje riziko nesplatenia úveru v prípadoch úmrtia dlžníka. V súčasnosti Ľudová banka poskytuje spotrebný úver za 15-percentnú úrokovú sadzbu. Klient má možnosť vybrať si lehotu splatnosti úveru medzi šiestimi mesiacmi až tromi rokmi.

Naši čitatelia sa často sťažujú na to, že bankové prevody trvajú príliš dlho. Napríklad dôchodcom dôchodky nabehnú na účet s troj- až štvordňovým oneskorením oproti termínu, v ktorom by dôchodok dostali prostredníctvom pošty. Kde sú príčiny až takéhoto

- Sociálna poisťovňa má presne stanovený dátum splatnosti vyplácania sociálnych dávok a v uvedený deň splatnosti sú platby realizované prostredníctvom jej účtu vo VÚB, kde je vedený aj účet Slovenskej pošty. Platby dávok do iných bánk (mimo VÚB) sa realizujú prostredníctvom BZCS, čo spôsobuje predĺženie času pripísania na účty klientov o dva dni. Ľudová banka je povinná v zmysle všeobecných obchodných podmienok pripísať peňažné prostriedky

na účet klienta

najneskôr pracovný deň nasledujúci po dni, keď dostala peňažné prostriedky a potrebné podklady na ich zúčtovanie od banky platiteľa. Na druhej strane zjavnou výhodou bezhotovostného platobného styku (nielen v prípade vyplácania sociálnych dávok, ale obecne) je moment jeho bezpečnosti.

počasie

n Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, cez deň oblačno až polooblačno a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 12 až 16, na juhu miestami aj vyššia, na horách vo výške 1500 m 9 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor 3 až 6 m/s. V sobotu bude veľká oblačnosť a na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky, na horách snehové. V nedeľu bude polooblačno, na východe až oblačno a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 8 až 4, v nedeľu 6 až 2, najvyššia denná 8 až 12, na severozápade okolo 6 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 7.05 a zapadne o 16.08 hod.

Amsterdamprehánky8
Atényslnečno21
Belehradslnečno20
Berlínprehánky10
Bratislavadážď10
Bruseloblačno8
Budapešťoblačno12
Bukurešťpolooblačno18
Frankfurtprehánky10
Helsinkipolooblačno7
Istanbulpolooblačno19
Kodaňdážď7
Kyjevhmla8
Lisabonslnečno16
Londýnprehánky7
Madridpolooblačno14
Milánodážď10
Moskvahmla6
Oslo dážď6
Parížpolooblačno10
Prahadážď10
Rímprehánky18
Sofiapolooblačno18
Štokholmoblačno4
Varšavaoblačno10
Viedeňdážď10
Záhreboblačno17
Ženevapolooblačno10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.