Hospodársky denník
USD50,344 Sk
EUR42,541 Sk
CHF28,01 Sk
CZK1,229 Sk
  Štvrtok  23.Novembra 2000

Nedôstojné Ľ. Haracha

Reakcia ministra hospodárstva SR Ľubomíra Haracha na článok Ako prísť o investíciu za 623 miliónov Sk? z 30. októbra má dátum 15. novembra, ale v poštovom priečinku sa objavila až včera. Vo svojom stanovisku, ku ktorému ho vyzval šéfredaktor Hd ako zakladateľa SPP, š. p., uvádza:

„Konatelia spoločnosti Naftoprojekt, spol. s r. o., v zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov požiadali príslušný súd o vyhlásenie konkurzu na spoločnosť samu. Konatelia takto konali, pretože spoločnosť bola predĺžená, čiže v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní bola v úpadku.

Najvyšší súd SR rozhodol v odvolacom konaní o vyhlásení konkurzu.

O zaradení konkrétnej stavby do konkurznej podstaty rozhoduje príslušný súd, čo v prípade Optokáblovej magistrály STG SPP, š. p., ešte nebolo vykonané. Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratislava vzhľadom na túto stavbu vyvíja v súčasnosti právne kroky smerujúce k vyčleneniu tejto stavby z konkurznej podstaty.

Pretože v rámci tohto procesu je vedených niekoľko súdnych konaní, ako aj šetrení orgánov činných v trestnom konaní, nie je vhodné sa k čiastkovým výsledkom týchto konaní vyjadrovať takýmto spôsobom.

Vážený pán predseda predstavenstva, verím, že Slovenský plynárenský priemysel, š. p., v zmysle platných právnych predpisov vykoná všetky potrebné kroky k zabráneniu negatívnych dosahov vyplývajúcich z konkurzu spoločnosti Naftoprojekt, spol. s r. o., Poprad.“

***

Šéfredaktor Hd považuje toto stanovisko prinajmenej za nedôstojné člena vlády SR. Po prvé: minister hospodárstva SR Ľ. Harach nevzal do úvahy fakt, že to boli konatelia za SPP, ktorí dali návrh na vyhlásenie konkurzu, po druhé: nevyjadruje sa k podstatnej záležitosti, prečo vôbec SPP dalo tento návrh, keď bolo zrejmé, že vyhlásením konkurzu bude poškodený š. p. SPP (z neznalosti stavu vecí?, z neodbornosti? alebo úmyselne?), po tretie: Naftoprojekt podľa dostupných informácií nemohol byť v predĺžení, po štvrté: po vyhlásení konkurzu 28. 4. t. r. „spadlo“ nedokončené dielo Optokáblová magistrála STG, na ktorej bolo celkovo zo strany SPP, š. p., preinvestovaných asi 610 miliónov Sk, do konkurznej podstaty, po piate: celá záležitosť sa vyvíja už vyše dvoch rokov... So zreteľom na tieto a iné nateraz nepublikované fakty šéfredaktor Hd verejne vyzýva ministra hospodárstva SR Ľ. Haracha o urýchlené prehodnotenie svojho stanoviska, a zároveň postupuje celú záležitosť v zmysle platného znenia tlačového zákona predsedovi vlády SR M. Dzurindovi. Predsa len ide o reálnu možnosť premrhania prinajmenej 610 miliónov korún konaním š. p. SPP... a hanebný prístup k ľuďom práce.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.