Hospodársky denník
USD47,085 Sk
EUR43,871 Sk
CHF28,759 Sk
CZK1,255 Sk
  Štvrtok  28.Decembra 2000

Osobitne citlivá kapitola

Tri prechodné obdobia pre veterinárstvo

Podľa niektorých predstaviteľov Európskej komisie v kapitole poľnohospodárstvo by Slovensko mohlo uzavrieť položku o veterinárnej a fytosanitárnej legislatíve už v roku 2001. O rok neskôr vraj môžu prísť na rad finančné otázky. Veterinárna starostlivosť patrí ku kľúčovým častiam nielen poľnohospodárskej politiky EÚ, ale aj prístupového úsilia nových členov a predstavuje najväčší sektor z hľadiska legislatívy pred vstupom. Pri prístupovom procese bude treba implementovať do legislatívy SR približne 750 noriem EÚ. O tom, že Slovensko má pomerne dobrú pozíciu, potvrdzuje monitoring našich podnikov, napríklad v mäsokombináte Tauris Rimavská Sobota. Naše diagnostické metódy na

oblasť nákazy

a cudzorodých látok v potravinách sú plne kompatibilné s EÚ. V rámci negociácií v tejto oblasti SR bude požadovať tri prechodné obdobia, čo je polovica zo všetkých v rámci kapitoly o poľnohospodárstve. Podľa už vládou schválenej pozície Slovensko bude pri vstupných rozhovoroch žiadať prechodné obdobie troch rokov na dobudovanie potrebnej infraštruktúry troch hraničných veterinárnych staníc - v Čiernej nad Tisou, Bratislave - letisku a v bratislavskom prístave, ktoré budú určené na vykonávanie hraničnej veterinárnej kontroly importov živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín. Zriadené tam budú maštale, karantény, ohrady, laboratóriá, mraziarenské a chladiarenské sklady a pod. Zo súčasného počtu 18 hraničných veterinárnych staníc zostanú po vstupe do EÚ fungovať štyri. Okrem uvedených to bude ešte stanica vo Vyšnom Nemeckom na hraničnom priechode s Ukrajinou. Jej prvá etapa je už dokončená a na budúci rok pribudne infraštruktúra na kontrolu živočíšnych produktov. Slovensko žiada aj prechodné obdobie na prispôsobenie výšky minimálnych poplatkov za veterinárne

prehliadky a kontroly

v SR. Tretie prechodné obdobie v oblasti veterinárstva požadujeme pre maximálne šesť priemyselných prevádzkarní na produkciu a manipuláciu s čerstvým mäsom, pre najviac sedem prevádzkarní na produkciu hydinového mäsa, maximálne 37 závodov na produkciu mäsových výrobkov z červeného a hydinového mäsa, ďalej pre dve prevádzkarne na výrobu vaječných výrobkov, 16 priemyselných mliekarní so špecializovanou produkciou a napokon pre päť prevádzkarní na úpravu a spracovanie produktov rybolovu.

Vladimír Turanský

Tabuľka

Výsledky kontroly cudzorodých látok v potravinách

Rok Počet vzoriek Nevyhovelo (%)

1997 42 916 3,3

1998 32 463 3,3

1999 22 110 3,6

Od roku 1997 neboli u nás zistené nevyhovujúce nálezy polychlórovaných bifenylov v potravinách a tkanivách hospodárskych zvierat ani rezíduá pesticídov a nepovolených hormonálnych látok.

Zdroj: VÚP

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.