Hospodársky denník
USD43,162 Sk
EUR41,595 Sk
CHF26,42 Sk
CZK1,147 Sk
  Štvrtok  6.Apríla 2000

Prostredie súperenia


Komentuje Ivan Sedlár
Desať rokov transformácie z centrálne plánovaného hospodárstva na trhové je aj desiatimi rokmi zápasu o čoraz konkurenčnejšie prostredie. Zabezpečovanie tohto princípu má v popise práce aj Protimonopolný úrad SR. Jeho činnosť sa riadi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon má šesť rokov, čo oproti niekoľkodesaťročným stále platným zákonom pôsobí ako veľmi čerstvá právna norma. Hovoriť teda o nej, že by sme už potrebovali novú, vyzerá nemiestne, je to však tak. Aj „starý“, v súčasnosti platný zákon je síce v podstate funkčný, sú však niektoré veci, ktoré by bolo potrebné zmeniť a niektoré princípy posilniť. V prvom rade princíp nezávislosti, aby sa predsedovia úradu a vôbec čelní funkcionári nemenili, hneď vzápätí po tom, čo niekomu vplyvnému „stúpnu na otlak“. Dobre by teda bolo mať predsedu voleného parlamentom na pevne stanovené obdobie. S tým, že jeho odvolávanie by bolo možné rovnakým spôsobom, ale len z taxatívne vymenovaných dôvodov. Podobný postup by mal byť aj čo sa týka vymenúvania riaditeľov odborov, ktorí vydávajú prvostupňové rozhodnutia. Nový zákon by rovnako mal sledovať aj ďalšie približovanie sa k právu EÚ a sledovať trendy vo vývoji práva ochraňujúceho hospodársku súťaž. Pritom aj veci, ktoré sú v planom zákone nejednoznačné, a tak umožňujú rôzny výklad, by sa mal zmeniť. Iné, ktoré nie sú zatiaľ riešené komplexne, by sa mali doriešiť i s presne definovanou terminológiou. A zvýšiť by sa mali aj kompetencie Protimonopolného úradu vo vzťahu k štátnym orgánom, lebo uplynulé roky to ukázali dosť jasne. Občas hospodársku súťaž poškodzujú rôzne úrady spravidla zvýhodňovaním určitých podnikateľov. A nápravu je dosiaľ občas ťažké zabezpečiť.
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.