Hospodársky denník
USD43,162 Sk
EUR41,595 Sk
CHF26,42 Sk
CZK1,147 Sk
  Štvrtok  6.Apríla 2000

Ako zvýšiť zamestnanosť


Presná informácia prináša úžitok
V poslednom čase sa čoraz viac zdôrazňuje úloha úradov práce len z hľadiska pasívnej politiky zamestnanosti – teda vyplácania podpôr. Miera nezamestnanosti však presiahla 20 percent. Národný úrad práce (NÚP) v aktívnej politike zamestnanosti preferuje rekvalifikáciu, sú však aj ďalšie nástroje, ktoré ponúka zákon NR SR č.387/96 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Úrady práce môžu poskytnúť zamestnávateľom príspevok na zamestnanie evidovaného nezamestnaného pri splnení podmienok uzatvorením dohody medzi oboma subjektmi. Zamestnávateľ si v zmysle zákona môže vybrať z niekoľkých možností. Vytvorením dohodnutého pracovného miesta umožňuje úrad práce pre zamestnávateľa získať príspevok na úhradu vyplatenej mzdy a poistného (do istej výšky) za každého nezamestnaného, ktorému vytvorí nové pracovné miesto. Musí ho vytvoriť na obdobie dvoch rokov
a zmluvu s nezamestnaným uzatvoriť na dobu neurčitú. Úrad práce môže zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na jeden rok. Vytvorením miesta pre absolventa školy alebo mladistvého môže zamestnávateľ získať príspevok na úhradu vyplatenej mzdy a poistného (do istej výšky) za každé nové pracovné miesto, ktoré takto vytvorí. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú., aj v tomto prípade sa dohodnutá výška zamestnávateľovi môže poskytnúť na rok. Za prijatie evidovaného nezamestnaného na dohodnuté verejnoprospešné miesto možno získať príspevok na jeden rok, v dohode musí byť uvedený druh práce. Ďalším spôsobom získania príspevku je vytvorenie dohodnutého osobitného pracovného miesta pre dlhodobo evidovaného nezamestnaného (viac ako rok), pre občanov starších ako 50 rokov a občanov, ktorým uplynie obdobie poberania rodičovského príspevku. Ak vzniknú pracovné miesta pre skupinu občanov, úrad práce mu môže poskytnúť príspevok na rok. Špecifickým príspevkom je podpora na udržanie pracovných miest. V prípade, že zamestnávateľ prechádza na nový podnikateľský program a jeho realizáciou obmedzí alebo zabráni prepúšťaniu zamestnancov, môže získať od úradu práce príspevok na mzdy a poistné
na pol roka. Všetky príspevky sa uplatňujú v rámci aktívnej politiky zamestnanosti vo forme nenávratných príspevkov. Okrem nich môže NÚP cez krajské úrady uplatňovať aj podporu podnikateľských projektov zamestnanosti vo forme návratného príspevku pre zamestnávateľa. Týka sa to tých, ktorí zvýšia zamestnanosť v kraji najmenej o tristo zamestnancov, alebo vytvoria najmenej sto nových miest. Pri dohodnutí podmienok môže dostať zamestnávateľ príspevok na mzdy a poistné na dva roky. Tento príspevok je návratný, zamestnávateľ ho musí začať splácať NÚP-KÚP najneskôr do dvoch rokov od poskytnutia. Všetky tieto nástroje by mohli prispieť k zníženiu nezamestnanosti. Ing. Božena Dorčíková
UMB, Banská Bystrica
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.