Hospodársky denník
USD43,162 Sk
EUR41,595 Sk
CHF26,42 Sk
CZK1,147 Sk
  Štvrtok  6.Apríla 2000

Osud svetového hutníctva


Už koncom roku 1999 sa posudzovala situácia na svetovom trhu s hutníckym materiálom ako pomerne priaznivá aj napriek skutočnosti, že na toto obdobie žiadne priaznivé prognózy neexistovali. Podkladom pre túto situáciu bol silnejúci dopyt, začínajúci ešte v polovici roku 1999 najmä v Severnej Amerike a západnej Európe, zapríčinený tempom rastu automobilového priemyslu a obnovy ekonomickej činnosti v ázijskej oblasti. Konkrétne spotreba ocele v Severnej Amerike a západnej Európe a Ázii stúpla v poslednom štvrťroku o 9 % oproti tretiemu štvrťroku ´99. V prvom štvrťroku 2000 sa vysoké tempo rastu zachovalo najmä v oblasti automobilového priemyslu, výroby bežných elektrospotrebičov a priaznivo sa rozvíjajúceho stavebného priemyslu. Zrejme aj z týchto dôvodov sa začala prejavovať tendencia zvyšovania ďalších zásob v snahe sčasti predísť očakávanému zvýšeniu cien. Z uvedených dôvodov v mnohých krajinách a regiónoch v produkcii rôznych položiek hutníckych materiálov nastávajú problémy pri plnení objednávok, termínov dodávok a pod. Za prvý štvrťrok 2000 priemerné ceny vývozcov západnej Európy a SNŠ na hutnícky materiál vzrástli predovšetkým na plochý valcovaný materiál asi o 10 %, osobitne za tepla valcovaný plech o 14 %, za studena valcovaný plech o 8 %. Domáci výrobca VSŽ, a. s., zvýšil ceny na tuzemský trh približne o 4 %. Z dôvodu momentálnych nepriaznivých cien u výrobcov SNŠ sa neočakáva zvýšený dovoz z ich produkcie na tuzemský trh. Tendencie pohybu exportných cien na profilovú oceľ sa značne rozlišovali v západnej Európe a SNŠ, kde v Európe sa zvýšili o takmer 10 %, kým pri profiloch z produkcie SNŠ ostali ceny nezmenené. Dostupné profily na trhu SR, najmä z produkcie kombinátov ČR, zaznamenali v prvom štvrťroku nárast asi o 2 %. Ceny brám za hodnotené obdobie ostali v západnej Európe na nezmenenej úrovni, v skupine štátov SNŠ došlo k navýšeniu o 8 až 11 %. Všeobecné navyšovanie cien sa vyznačuje jednou zvláštnosťou - úroveň cien sa takmer nezmenila v priebehu hodnoteného obdobia pri armatúre (betonárskej ocele) a valcovanom drôte. Na základe týchto výsledkov je možné povedať, že najväčší nárast cien sa zaznamenal pri plochých valcovaných výrobkoch, v druhom rade pri profilových oceliach, brámach a polotovaroch a najmenší pri armatúrach a valcovanom drôte. Dôvodom týchto rozdielov bolo jednoznačne odlišné tempo zmien v pomere dopytu a ponuky. Uvedené údaje z hľadiska slovenského trhu znamenajú postupné navyšovanie cien domácich výrobcov, nedostatok plechov valcovaných za tepla nad 12 mm z produkcie Vítkovíc, najmä pre obmedzenie výroby tohto tradičného českého výrobcu. Je avizované zvyšovanie cien u výrobcov profilových ocelí, armatúry, valcovaného drôtu od zvyčajných dodávateľov na slovenský trh, najmä z Novej huti a Třineckých železiarní, pri ktorých sa tiež očakáva nedostatok výrobkov pre nadmerný dopyt súvisiaci s celkovou konjunktúrou na svetových trhoch. Ľubomír Harvánek
generálny riaditeľ

a. s. RAVEN
člen NEF - Hospodársky klub

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.