Hospodársky denník
USD43,162 Sk
EUR41,595 Sk
CHF26,42 Sk
CZK1,147 Sk
  Štvrtok  6.Apríla 2000

Daň z ročných odmien


Príjem sa nedá nerozložiť
Veľa sa debatuje, ako zdaniť ročné odmeny zamestnancov (aj vedúcich pracovníkov) za minulý rok. V roku 1999 bola situácia jednoduchšia, pretože pri výplate týchto príjmov aplikovali ročnú sadzbu dane. Išlo o tzv. jednorazovú mzdu, ktorá je však od roku 2000 zrušená. Tento príjem je potrebné zdaniť spolu s bežným príjmom zamestnanca a zdaniť mesačnou sadzbou dane, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 41 ods. 1 až 3 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Z odseku 3 vyplýva, že preddavok na daň (mesačný) sa zrazí pri výplate bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa mzda vypláca. Upozorňujeme na tento fakt z toho dôvodu, že sa objavili názory, akoby sa tento príjem mohol „rozložiť“ na príslušný počet mesiacov podľa § 41 ods. 4 cit. zákona. Tento spôsob zdanenia však nie je možné aplikovať za príjmy týkajúce sa minulého roka. Okrem toho je ročná odmena príjem príslušného mesiaca, nie za viac mesiacov. Je to jednorazová odmena za celoročné výsledky minulého roka, podľa určitých ukazovateľov. Tzv. rozloženie príjmu sa podľa cit. ustanovenia uplatní vtedy, ak zamestnávateľ vyplatí tzv. zdaniteľnú mzdu naraz za viac kalendárnych mesiacov. Preddavok sa vypočíta tak, ako by bola táto mzda vyplatená v jednotlivých mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia pre zamestnanca výhodnejší. Keďže sa však preddavky na daň platia na príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), nemôžeme upraviť preddavky na tieto účely, ktoré sa týkali roku 1999. Preddavky sa vzťahujú k príjmom príslušného zdaňovacieho obdobia. Do zdaňovacieho obdobia roku 1999 sme mohli započítať príjmy zúčtované a vyplatené najneskôr do 25. januára 2000, ak sa týkali roku 1999. Ak je ročná odmena vyplatená po tomto dátume, možno ju zarátať už do zdaňovacieho obdobia roku 2000. Preddavok na daň sa potom vzťahuje k tomuto príjmu. Dagmar Piršelová
Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.