Hospodársky denník
USD47,628 Sk
EUR42,965 Sk
CHF27,564 Sk
CZK1,183 Sk
  Piatok  26.Mája 2000
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Čo bolo a čo bude


Jozef Kojda o privatizácii
Proces privatizácie na Slovensku, od roku 1990 do súčasnosti, môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp. Zámerne neurobím etapizáciu podľa striedania jednotlivých vlád a politických koalícií, ale budem sa držať opisu metód a priorít, na základe ktorých sa privatizovalo. Prvá etapa z veľkej časti prebiehala na základe legislatívnych noriem platných v bývalej Česko-Slovenskej federácii. Môžeme ju charakterizovať malou privatizáciou a tzv. kupónovou privatizáciou. Malá privatizácia riešila predaj menších prevádzkových jednotiek, predovšetkým obchodného charakteru. Predávalo sa zásadne verejnou dražbou. Od februára 1991 do marca 1994 sa predalo 10-tisíc prevádzkových jednotiek pri dosiahnutí celkovej vydraženej sumy takmer 14 mld. Sk. Najvyšší počet dražieb bol v roku 1992 - 77 percent ich celkového počtu. Tzv. kupónovou privatizáciou v Slovenskej republike sprivatizovali majetok v objeme asi 80 mld. Sk (podľa analýzy spoločnosti M.E.S.A. nadobudol jeden občan priemerne majetok v hodnote 18 400 Kčs). O tejto metóde sa povedalo a napísalo veľmi veľa. Preto nie je potrebné jej procedúry a výsledky podrobne rozoberať. Napriek tomu považujem za účelné uviesť dve skutočnosti: - Myslím si, že privatizácia bola vhodnou metódou odštátnenia takého veľkého objemu majetku v takom krátkom čase. - Som presvedčený, že väčšina negatívnych javov, pripisovaných kupónovej privatizácii, neboli chyby kupónovej privatizácie ako metódy, skôr nepripravenosti prostredia, v ktorom sa uskutočnila. Mám na mysli predovšetkým nezodpovedajúcu legislatívu, absenciu potrebného inštitucionálneho zabezpečenia, absenciu alebo deformáciu niektorých pravidiel bežných v trhovej ekonomike a neskúsenosť nadobúdateľov akcií. V prvej etape prebiehala privatizácia aj štandardnými metódami, teda predajmi. Súčasne bol masívny proces reštitúcií,
uskutočnili sa bezodplatné prevody, predovšetkým na obce a mestá. Ak chceme poznať výsledok kvantifikovaný číslami, bolo odštátnených 680 podnikov s celkovou hodnotou majetku 170 mld. Sk. Druhú etapu privatizácie charakterizuje:
- spomalenie privatizačného procesu,
- zrušenie druhej vlny kupónovej privatizácie,
- emisia dlhopisov Fondu národného majetku Slovenskej republiky, - legislatívne zmeny, ktoré umožnili FNM SR samostatne konať, s minimálnou kontrolou vlády a parlamentu, - vlna odpredajov formou priameho predaja za podmienok výhodných pre nadobúdateľa. Do druhej vlny kupónovej privatizácie sa na Slovensku právoplatne zaregistrovalo 3,43 milióna občanov. Napriek tomu ju zrušili a nahradili tzv. dlhopisovou metódou. V roku 1995 FNM SR emitoval 3,33 milióna dlhopisov s nominálnou hodnotou 10-tisíc Sk a ročným výnosom vo výške diskontnej sadzby NBS, čiže 8,8 percenta. Splatnosť dlhopisov bola stanovená na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov je FNM SR povinný vyplatiť každému majiteľovi 14 400 Sk. O tom, ako sa chceme s týmto záväzkom vyrovnať, sa zmienim neskôr. Charakteristickou pre druhú etapu privatizácie bola vlna priamych predajov za mimoriadne výhodných podmienok pri preferovaní úzkej skupiny záujemcov a ignorovaní ponúk zahraničných investorov. Kúpne ceny
boli stanovené hlboko pod trhovú hodnotu, ich splatnosť rozložená na desať a viac rokov, pričom až 50 percent kúpnej ceny mohlo byť odpustené na základe preukázaných investícií. Aj keď sprivatizovaný majetok mal hodnotu presahujúcu 100 mld. Sk, reálne ročný príjem FNM SR nepresiahol 2 mld. Sk. Posledné splátky majú byť vyplatené až v roku 2016. Ako príklad uvediem všeobecne známy prípad Nafta Gbely. V čase, keď táto spoločnosť dosahovala ročný zisk 1 mld. Sk, keď cena akcie v nominálnej hodnote 1000 Sk dosahovala na trhu 2200 Sk, sa predalo 45,9 % akcií za cenu 500 mil. Sk so splatnosťou desať rokov. Reálna hodnota tohto balíka akcií predstavovala 3,2 mld. Sk. To sa udialo v roku 1996. Do začiatku roku 1999 klesla cena akcií na 320 Sk. Takýchto prípadov by som mohol uviesť niekoľko, nie je to však cieľom nášho stretnutia. Tretiu etapu môžeme charakterizovať:
- preskúmavaním zákonnosti privatizácie z predchádzajúceho obdobia, - legislatívnymi zmenami, ktoré prinavrátili rozhodovanie o privatizácii na MSPNM SR a vláde SR, privatizáciou tzv. prirodzených monopolov. FNM SR preskúmal v rovine dodržiavania zákonnosti v procese privatizácie približne tisíc privatizačných aktov. Je treba priznať veľké zásluhy predchádzajúceho vedenia FNM SR, ktorému sa podarilo získať späť do portfólia FNM SR majetok a akcie v hodnote niekoľkých miliárd korún. Najznámejšie sú prípady už spomenutej Nafty Gbely, Kúpeľov Piešťany, Istrochemu Bratislava, PNS a pod. Dnes sa preverujú sporné prípady,
zostáva ich menej ako päťdesiat. S poľutovaním musím konštatovať, že tento proces sprevádza množstvo súdnych sporov. Osobne preferujem mimosúdne dohody tak, ako sa to stalo v prípade akciovej spoločnosti Slovnaft Bratislava. Niekedy mi položia otázku, a možno by zaznela aj dnes, či FNM SR bude naďalej odstupovať od zmlúv. Moja odpoveď nemôže byť iná ako áno. V tých prípadoch, z uvedených päťdesiatich sporných, keď nedôjde k dohode o mimosúdnom urovnaní. A, samozrejme, vtedy, keď si nadobúdateľ neplní podmienky kúpnej zmluvy, napríklad nezaplatil kúpnu cenu. V poslednej časti svojho vystúpenia by som chcel krátko zhodnotiť súčasný stav a načrtnúť základné témy na najbližších 18 mesiacov. Za rozhodujúce okruhy problémov na roky 2000 - 2001 pokladám: - transparentné a úspešne skončené predaje častí tzv. prirodzených monopolov, - privatizáciu zostávajúcich majetkových účastí FNM SR,
- vyplatenie dlhopisov FNM SR.
Dlhopisov FNM SR som sa už okrajovo dotkol. Splatnosť dlhopisov je 1. január 2001, pričom ich výplata sa musí skončiť do 31. decembra 2001. Za roky 1996 - 1999 bolo rôznymi spôsobmi umorených milión kusov
dlhopisov (približne tretina pôvodnej emisie). V januári 2000 bolo potrebné preplatiť 2,24 milióna kusov, čo pri výnose 14 400 Sk za kus predstavovalo náklad 33 mld. Sk. V snahe minimalizovať tento objem, umožnil FNM SR minulým aj súčasným nadobúdateľom akcií: - splatiť pohľadávky FNM SR po splatnosti, vyplývajúce z existujúcich kúpnych zmlúv, - platiť časti kúpnych cien pri novouzatváraných kúpnych zmluvách, - splatiť pohľadávky FNM SR, ktorých splatnosť je v roku 2001 a neskôr, - ministerstvo financií pripravuje legislatívne opatrenia, ktoré by umožnili splácať niektoré daňové nedoplatky dlhopismi. Tieto štyri možnosti, spolu so vstupom FNM SR na trh prostredníctvom svojho obchodníka s cennými papiermi, považujem za rozhodujúce spôsoby umorenia dlhopisov pred ich splatnosťou. Očakávam, že v roku 2000 budú umorené dlhopisy v hodnote okolo 5 mld. Sk. Zostatok sa musí vyplatiť v hotovosti. Na tento účel chceme v rozhodujúcej miere použiť časti výnosov z privatizácie Slovenských telekomunikácií a Slovenského plynárenského priemyslu. Pripravuje sa privatizácia majoritných alebo minoritných podielov Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej poisťovne, Slovenskej sporiteľne, Slovenských elektrární, Transpetrolu atď. V niektorých prípadoch už pôsobia poradcovia v oblasti práva a financií, ktorí pripravujú podmienky
na vyhlásenie medzinárodných verejných súťaží.
V iných prípadoch, ako napríklad Slovenská autobusová doprava, Vodárne a kanalizácie, bude vláda v najbližších týždňoch schvaľovať koncepciu privatizácie. Rovnaké to bude s predajom akcií z portfólia FNM SR. Je možné použiť rôzne metódy, prípadne ich kombináciu. Rozhodujúce budú: - verejná súťaž,
- predaj akcií cez Burzu cenných papierov a RM-Systém Slovakia. V najbližších mesiacoch chceme vo FNM SR prerokovať návrhy na privatizáciu príslušných podielov obchodných spoločností Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Novácke chemické závody, Slovenská plavba a prístavy, Banka Slovakia, Slovnaft atď. Rozhodujúce balíky máme záujem predávať verejnými súťažami, ako sa to už deje v prípade Solivary Prešov. Na rozdiel od minulosti položíme dôraz na bonitu budúceho vlastníka. Chceme minimalizovať platenie kúpnej ceny formou splátok a preferovať jednorazovú platbu.
Tiež realizácia investícií sa bude v maximálnej miere vyžadovať cez okamžité navýšenie základného imania. Na záver by som chcel poďakovať Hospodárskemu klubu za zorganizovanie tohto stretnutia a za to, že mi umožnili prezentovať FNM SR a moje osobné názory na privatizáciu pred tak váženými poslucháčmi.

Počasie

Na území Slovenska prevláda mierne narušenie zdravotného stavu meteosenzitívnych osôb, so zvýšením zdravotných ťažkostí pri ochoreniach srdcovo-cievneho systému. Nižšia je telesná a duševná výkonnosť a schopnosť sústredenia, častejšie sa vyskytujú nervozita, predráždenosť, mrzutosť, únava až depresia. V západných oblastiach územia predpokladáme mierne zvýšené ťažkosti pri ochoreniach pohybového ústrojenstva, bolesti reumatické, starších poranení, hlavy, prípadne fantómové bolesti. Môžu sa vyskytnúť aj častejšie dýchacie ťažkosti. Pozor na úrazy a nehody!Zajtra očakávame pretrvávanie nižšej telesnej a duševnej výkonnosti a mierne zvýšených ťažkostí pri ochoreniach srdcovo-cievneho systému.(zč)

Dnes bude oblačno až polojasno. V západnej polovici územia miestami prehánky alebo búrky. Inde zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severozápade okolo 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 14 stupňov. Slabý premenlivý vietor.V sobotu polooblačno, miestami časom oblačno a ojedinele slabé zrážky. V nedeľu prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 10 stupňov. Najvyššia denná teplota v sobotu 23 až 28, v nedeľu 20 až 25 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.01 a zapadne o 20.37 hod.

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3.Tlak

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 24. 5. 2000: Bratislava 100,11, Sliač 98,22, Košice 99,14, Poprad 93,73. .

Amsterdamdážď16
Atényjasno25
Belehradslnečno27
Berlínoblačno18
Bratislavaoblačno25
Bruseloblačno18
Budapešťslnečno28
Bukurešťpolojasno22
Frankfurtprehánky18
Helsinkiprehánky13
Istanbulslnečno23
Kodaňprehánky16
Kyjevslnečno24
Lisabonoblačno22
Londýnprehánky14
Madridoblačno23
Milánoslnečno28
Moskvapolojasno20
Oslooblačno14
Parížprehánky17
Prahaprehánky22
Rímpolooblačno29
Sofiapolooblačno21
Štokholmdážď13
Varšavaoblačno22
Viedeňoblačno24
Záhrebjasno28
Ženevaoblačno22

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.