Hospodársky denník
USD48,075 Sk
EUR43,128 Sk
CHF29,432 Sk
CZK1,331 Sk
  Štvrtok  27.Decembra 2001

Slovo o telovýchove

Ján Holko, predseda SZTK

Slovenské združenie telesnej kultúry od svojho vzniku v roku 1990 prešlo mimoriadne zložitým a rozporuplným vývojom. Často sa otriasalo jeho postavenie v samotných základoch, spochybňovali sa rozhodnutia a funkčnosť, ocitalo sa v paľbe kritiky. Ťažko by ste našli v iných krajinách taký nedôstojný spôsob dehonestácie a oslabovania vrcholnej športovej organizácie, ako sa to udialo u nás. Slovenské združenie telesnej kultúry sa nikdy navonok či vnútorne neposilňovalo, nemalo žiadny dynamizmus, nemyslelo na budúcnosť. Z viacerých možných alternatív sa spravidla prijala tá najjednoduchšia, ktorá v danom čase nikomu neublížila. Zväzy i asociácie pri obhajovaní svojich záujmov zabudli na riešenie spoločných vecí (programových, ekonomických, legislatívnych...), ktoré šport vždy spájali. Každá iná organizácia by v podobnej situácii pravdepodobne skolabovala. Slovenské združenie telesnej kultúry však viaceré ťažké skúšky zvládlo, lebo stále predstavuje reálnu silu. Pri dobrom vedení a podpore môže oveľa lepšie a účinnejšie pomáhať slovenskému športu, ako je to doteraz.

Považujem za potrebné pripomenúť niektoré skutočnosti:

Zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy vytvoril právny predpoklad pre zánik štátneho riadenia v telesnej výchove a športe a pre vznik spoločenskej organizácie Československého zväzu telesnej výchovy. V § 6 upravil aj majetkovoprávne vzťahy medzi štátom a spoločenskými ami, najmä v oblasti správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, a to spravidla formou trvalého užívania.

ČSZTV podľa jednotných stanov ako celok (ÚV ČSZTV), ako aj republikové výbory (ČÚV a SÚV ČSZTV) mali právnu subjektivitu. Podľa § 100 Hospodárskeho zákonníka bol majetok vo vlastníctve ČSZTV ako celku, jeho organizačné zložky mali k majetku ČSZTV na plnenie svojich úloh právo hospodárenia. Obdobné právne vzťahy sa vzťahovali i na hospodárske zariadenia zriaďované ÚV, ČÚV a SÚV ČSZTV. Zápisy nehnuteľného majetku do evidencie nehnuteľností nemali v tom čase konštitutívny, ale len deklaračný význam.

Zákonom č. 173/1990 Zb. bol zrušený zákon č. 69/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a športu. V ňom sa upravili aj niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií. Nadobudol účinnosť 1. júnom 1990. Ustanovenie § 2 tohto zákona určilo, že majetkové práva dobrovoľných telovýchovných organizácií, ktoré sa im odňali zákonmi č. 187/1949 Zb., č. 71/1952 Zb. a č. 68/1956 Zb., sa vracajú podľa stavu k 31.3.1948 Československej obci sokolskej a ostatným telovýchovným organizáciám, ktoré uplatnia svoje nároky u právneho nástupcu organizácie uvedenej v § 2, zák. č. 68/1956 Zb.

V tomto období, na podnet orgánov SÚV ČSZTV, sa uskutočnil už dňa 11. 3. 1990 mimoriadny zjazd Slovenskej organizácie ČSZTV. Schválil vznik Slovenského združenia telesnej kultúry, jeho dočasné stanovy, ako aj uznesenie v majetkových veciach, ktoré žiadal potvrdiť mimoriadnym zjazdom ČSZTV. Mimoriadny zjazd ČSZTV, ktorý sa konal dňa 25.3.1990, v súlade s § 106 Hospodárskeho zákonníka rozhodol o jeho zániku a o majetkovoprávnom vyrovnaní majetku vo vlastníctve ČSZTV ako celku.

Určil jednotlivé nástupnícke organizácie a prevod majetku do vlastníctva

- telovýchovným jednotám a klubom, ak ho viedli v účtovnej evidencii, mali naň právo hospodárenia ku dňu ich registrácie na občianske združenia,

- zväzom (zložkám) podľa stavov v účtovnej evidencii alebo v ich užívaní, či držbe,

- SZTK: nehnuteľný a hnuteľný majetok, majetkové práva a stavy účtov organizačných zložiek SO ČSZTV vrátane hospodárskych zariadení podľa stavov v účtovnej evidencii, alebo ak mal majetok v užívaní či držbe.

Ďalej konštatoval, že národný majetok používaný orgánmi a organizačnými zložkami ČSZTV (teda i majetok vybudovaný v akciách T a Z) sa považuje za majetok, ktorý nástupnícke organizácie oprávnene používajú i naďalej na základe podmienok uzavretej hospodárskej zmluvy a v súlade s vyhláškou č. 119/1988 Zb. o hospodárení s majetkom štátu (národným majetkom) i predchádzajúcimi právnymi úpravami v rámci inštitútu „trvalého užívania“. Tento inštitút bol zákonom o majetku štátu zrušený.

Na základe uvedených právnych úprav Výkonný výbor SZTK dňa 15. 5. 1991 schválil a uverejnil vo svojom Bulletine č.10 z roku 1991, ako aj v dennej tlači „Úpravu SZTK o usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov po zániku ČSZTV“, v ktorej i na základe „Dočasných stanov SZTK“ bol zaviazaný

- vrátiť predovšetkým integrovaný majetok (v r. 1972 – 73) telovýchovným jednotám a klubom, a tak realizovať ich pôvodné vlastnícke práva,

- previesť aj iný majetok do vlastníctva príslušného subjektu (TJ, klubu, zväzu, zložky), ak mal naň právo hospodárenia,

- majetkovoprávne vyrovnať uplatnené reštitučné nároky vlastníkov ( súkromné osoby, cirkev), ďalej

- vyrovnať sa s odňatím oprávnenia na lotérie a iné podobné hry, ktoré boli popri štátnych príspevkoch, poskytovaných cestou Národného frontu, prevažujúcim zdrojom príjmov telesnej výchovy (na rozdiel od ČR, kde výťažky z lotérií sú príjmom telovýchovných a športových organizácií cestou nezrušenej SAZKY),

- vyrovnať sa so zrušením príspevku vo výške 2 % z hodnoty spravovaných telovýchovných nehnuteľností, poskytovaného pravidelne zo štátnych zdrojov ministerstvom financií na ich údržbu.

Všetky tieto objektívne skutočnosti veľmi negatívne ovplyvnili hospodárenie SZTK, ktoré oneskoreným a nedostatočným prísunom prostriedkov z výnosov lotérií i zo štátneho rozpočtu bolo nútené, najmä pri schodkových investíciách a hrozbe nákladných opráv, prevodmi odovzdať aj ďalšie objekty telovýchovným jednotám, klubom, zväzom do vlastníctva alebo prenájmu. Ak išlo o nehnuteľnosti komunálneho významu (kryté plavárne, zimné štadióny) slúžiace verejnosti, odovzdali ich mestám, ktoré boli ochotné takéto majetky, často zadlžené a schodkové, prevziať a prevádzkovať.

Pokiaľ ide o názor na nehospodárne nakladanie s dvojmiliardovým majetkom, treba ozrejmiť význam, vznik a hospodárenie či financovanie a majetkové vyrovnanie akcií Z. Predchádzala jej akcia T, spočívajúca vo výstavbe telocviční, najmä pri školách.

(pokračovanie zajtra)

*Poznámka redakcie : Tento podnetný článok vznikol po viacerých kritických názoroch Hd a na základe požiadavky šéfredaktora Hd.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.