Hospodársky denník
USD48,314 Sk
EUR43,673 Sk
CHF28,492 Sk
CZK1,264 Sk
  Streda  21.Marca 2001

Ohrozujeme trh s biopalivami

Ministerstvo financií ráta s tým, čo nakoniec nebude mať

„Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov znamená prakticky likvidáciu výrobcov biogénnych a zmesových palív v SR a spôsobí straty domácim poľnohospodárskym subdodávateľom surovín pre ich výrobu. No kompetentných by mala zaujímať skutočnosť, že v súvislosti so vstupom do EÚ bude SR musieť onedlho prijímať opatrenia, aby sa aj prostredníctvom dotácií rozbehli investície, ktoré umožnia zvýšiť podiel biopalív na trhu s pohonnými látkami. Podobný vývoj už dnes zaznamenávajú v Poľsku a v Maďarsku. No my ideme presne opačným smerom, ako je trend v EÚ, zakotvený v platných smerniciach, podľa ktorých by sa mal podiel biopalív na trhu motorových palív výrazne zvyšovať,“ povedal predseda Sekcie ekologických palív a mazív Slovenskej asociácie pre biomasu (SK - BIOM) Štefan Molnár. Ďalej dodal, že ich pripomienky k návrhu zákona podporila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ako aj predstavitelia firiem ako Palma -Thumys Bratislava, Slovakofarma a pod. Ak však návrh zákona prejde v nezmenenej forme, výroba výrazne klesne, čo poškodí nielen podnikateľov v tejto oblasti, ale nás všetkých. Veď väčšina spracovateľských kapacít sa v nedávnej minulosti vybudovala aj vďaka nemalým štátnym dotáciám. A v čom teda považujú predstavitelia SK - BIOM návrh zákona za likvidačný? Kým terajší zákon

pohonné látky

obsahujúce biogénne zložky zvýhodňoval, predkladaný návrh zákona so zvýhodňovaním prakticky neráta. To znamená, že cena za bionaftu bude ako za naftu, ale náklady na jej výrobu sú oveľa väčšie. Na vysvetlenie dodajme, že bionafta sa vlastne vyrába tak, že sa z repky olejnatej najskôr získava olej a z neho tzv. metylestery, čiže MERO (alternatívne palivo pre vznetové motory). Až potom sa MERO zmiešava s naftou v určitom pomere, ktorý ovplyvňuje viacero faktorov. Napríklad štáty EÚ si tento pomer stanovujú od 5 do 30 %. V súčasnosti sa na Slovensku vyrába asi 51-tisíc ton MERO, čo predstavuje asi 180-tisíc ton bionafty. Keďže nepripúšťanie zvýhodneného používania zmesných látok (zo znenia návrhu vyplýva, že zmesové ekologické palivo má plnú sadzbu nafty), tvorcovia návrhu zákona vysvetľujú snahou zabrániť daňovým únikom, ktoré vznikali „pančovaním“ bionafty, SK - BIOM navrhuje, aby sa tento problém riešil vydávaním licencií pre výrobcov bionafty.

Na druhej strane predstavitelia SK - BIOM oponujú očakávaným efektom, ktorý ministerstvo financií očakáva z prijatia pôvodného návrhu zákona. Výpadok, ktorý má riešiť zvýšenie príjmov zo spotrebnej dane vo výške 1,8 mld. Sk, by pri zachovaní terajšieho zvýhodnenia bol kompenzovaný dvojnásobkom v prínosoch (odzrkadlia sa aj v iných rezortoch) z výroby bionafty vo výške plus

1,8 mld. Sk

pre slovenskú ekonomiku. No výhrady SK - BIOM k návrhu zákona sa týkajú aj samotného definovania druhov pohonných látok či požiadavky riešiť konečne možnosti aplikácie bioetanolu ako komponentu do automobilových benzínov. Aj ten by mal mať zvýhodnenú sadzbu. Keďže práve bioetanol predstavuje perspektívu, s jeho využívaním uvažuje napríklad aj Slovnaft Bratislava. Bioetanol (čiže rastlinný alkohol ) sa pripravuje kvasením vhodných plodín obsahujúcich cukry alebo na cukry rozložiteľný škrob (cukrová repa, obilniny, zemiaky), ale známe sú aj technologické postupy na prípravu bioetanolu z mäkkých drevín. Hlavnou výhodou MERO i bioetanolu je, že sa na ich výrobu používajú obnoviteľné zdroje energie. Nezanedbateľný je ich prínos pre životné prostredie, lebo pestovaním plodín na získavanie zložiek motorových palív sa znižuje množstvo kysličníka uhličitého (fotosyntéza), ktorý prispieva k vytváraniu skleníkového efektu. Čo je však podstatné, ich širšie využívanie môže znamenať

oživenie vidieka,

poľnohospodárskej výroby (možnosti na rozšírenie pestovania repky sú v SR značné), a teda zníženie nezamestnanosti. Na tento aspekt poukazuje aj materiál, ktorý spracovalo MP SR a MH SR a už začiatkom roku 2000 ho prerokoval aj vládny kabinet. Preto SK - BIOM žiada všetky uvedené prínosy prehodnotiť a nesledovať len jednostranný ukazovateľ, a to absolútnu výšku štátnych príjmov zo spotrebných daní. Podľa predstaviteľov SK - BIOM je návrh zákona v rozpore s odporúčaniami Bielej knihy EÚ a schválenej Energetickej politiky, ktorá poukazuje na potrebu daňovo zvýhodňovať pohonné látky s obsahom biogénnych zložiek. Navyše, do kariet výrobcom MERO nahráva aj záujem o výlisky, ktoré vznikajú pri jeho výrobe. Predstavujú totiž hodnotnú súčasť krmiva, ktorej cena na medzinárodných trhoch aj pod vplyvom BSE výrazne stúpa. A tak už dnes sú požiadavky zahraničných odberateľov oveľa vyššie, ako môžu výrobcovia MERO dodať.

Zdena Rabayová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.