Hospodársky denník
USD47,336 Sk
EUR43,862 Sk
CHF28,544 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  7.Marca 2001

Rozhoduje možnosť presadiť sa

Orientácia na export umožňuje povzbudivý stabilný rast HDP

„Slovenská ekonomika je typom otvorenej ekonomiky, v ktorej sa veľmi silne odráža svetový ekonomický vývoj a v adekvátnom časovom posune musí absorbovať konjunkturálne výkyvy vo svete, osobitne v rámci EÚ. Odvetvím, ktoré by malo reagovať v predstihu, je strojárstvo, ktoré svojím 35,3-percentným podielom na vývoze priemyslu patrí medzi nosné odvetvia. Z tohto hľadiska jedným z kritérií na generovanie odvetvia je vývoj zahraničného dopytu. Tento podľa konkretizácie strednodobej koncepcie hospodárskeho vývoja SR by po vrchole v roku 2000 mal opätovne kulminovať v rokoch 2002 až 2004,“ tvrdí zástupca ministerstva hospodárstva Michal Širica. Na základe takto definovanej spoločenskej objednávky je koncipovaná filozofia rozvoja odvetvia v rokoch 2000 až 2004. Za predpokladu splnenia základnej priority strednodobej hospodárskej politiky - uvoľnenie bariér dynamických štruktúrnych zmien, bude odvetvie môcť využiť pokles úrokových sadzieb a zlepšený prístup podnikateľských subjektov k externým zdrojom financovania. Ozdravené podniky s reálnymi možnosťami získania cudzích zdrojov budú mať podstatne lepšiu štartovaciu pozíciu na rokovanie so strategickými partnermi a po pozitívnom výsledku opätovne zlepšený prístup k úverom a kapitálovým zdrojom. Vonkajším znakom tohto procesu bude konkurencieschopnosť celej podnikovej sféry, následný rast zdrojových možností na strane štátu, a tým zvýšenie podpory exportu ako základného zdroja pre stabilný rast HDP. Súbežne vzrastie podpora z úrovne štátu pre oblasť výskumu, vývoja, získavania kvalitnej pracovnej sily, vytváranie priemyselných centier a rozvoj podpory nových pracovných miest s dôrazom na regióny. „V období rokov 2000 až 2004 je možné uvažovať o doprofilovaní výrobnej základne v rámci nosného výrobného programu, ktorým je automobilová výroba,“ tvrdí M. Širica a dodal, že rozhodujúcu úlohu v tomto smere zohráva Volkswagen Slovakia intenzívnou výrobou automobilov, ako aj iniciátor reštrukturálnych zmien priťahujúci zahraničných investorov.

Strojári pripravujú nové projekty ako napríklad šitie poťahov na sedačky automobilov (Johnson Controls Martin) a výrobu autokáblov (VW Elektrické systémy Nitra, prevádzka Zlaté Moravce). Rozpracované sú tiež aktivity v ZSNP Žiar nad Hronom. „Základným prínosom pre slovenskú ekonomiku je zachytenie globalizačného prvku prejavujúceho sa konkrétne v Európe, ktorým je presun výrobných kapacít do strednej Európy. Sleduje sa tým hľadisko ovládnutia predpokladaného odbytovo perspektívneho teritória, ktorým sa stávajú štáty strednej a východnej Európy,“ zdôraznil M. Širica. Ekonomické prínosy tohto programu je možné charakterizovať zvýšením výroby do roku 2001 o 55 mld. Sk pri zvýšení zamestnanosti o 4500 osôb pri celkovom objeme investícií predstavujúcom 21 mld. Sk. Finálna výroba osobných automobilov a výroba komponentov je dodávateľsky orientovaná z viac ako 90 % na export.

Robert Róm

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.