Hospodársky denník
USD47,336 Sk
EUR43,862 Sk
CHF28,544 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  7.Marca 2001

Ako pružne využiť ponuky teórie v praxi

Najrozvinutejšie krajiny charakterizuje intenzívny transfer technológie z výskumno-technologických pracovísk do podnikateľskej praxe. Uskutočňuje sa najmä z univerzít, ktoré sú vystavené záujmu podnikov o nové výstupy z vedecko-technickej činnosti. Vo Veľkej Británii sa ujali pracoviská na univerzitách a výskumných laboratóriách, ktoré sa označujú ako Industry Liaison Offices (pracoviská pre styk s priemyslom), informovala manažérka projektov Britskej rady v Bratislave Helena Le Sageová. Poslaním týchto pracovísk je spolupráca univerzít s podnikateľským sektorom. Podľa Anthonyho Bombera z Technickej univerzity v Cambridge ide o využitie teórie v praxi. Hlavným zámerom je zužitkovať poznatky výskumných stredísk tak, aby boli použiteľné v podnikoch. Vo Veľkej Británii má táto forma komunikácie medzi univerzitami a podnikateľmi už značnú tradíciu, ktorú finančne podporuje aj vláda. V tejto súvislosti A. Bodner poznamenal, že maximálny dôraz sa kladie na technologický a informačný rozvoj malých a stredných podnikateľov. Cieľom nového projektu na Slovensku je založenie kancelárií pre styk priemyslu s univerzitami a výskumnými ústavmi. Začali školením už v roku 1997, účastníkmi sú Drevárska fakulta Zvolen, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Strojnícka fakulta STU, Chemickotechnologická fakulta STU, Výskumný ústav zváračský Bratislava, Žilinská univerzita a Vunar Nové Zámky. Uvedené združenia poskytujú podnikateľom rôzne technologické služby, výsledky výskumu, konzultácie a spoluprácu priamo vo firmách.

Robert Róm

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.