Hospodársky denník
USD48,204 Sk
EUR43,54 Sk
CHF28,466 Sk
CZK1,258 Sk
  Utorok  10.Apríla 2001

Poštové poplatky malých podnikateľov

Doručovanie peňazí s využitím peňažnej služby pošty patrí k najbežnejším spôsobom medzi súkromnými osobami. Medzi podnikateľskými subjektmi čoraz viac prevažuje bezhotovostný bankový styk. Napriek tomu najmä drobní podnikatelia, pre ktorých sú bankové služby vzhľadom na malý počet a nízku hodnotu finančných operácií drahé, využívajú platbu poštovou poukážkou. Za túto službu inkasuje pošta osobitné poplatky odborne nazývané „poukázočné“. Jeho výška závisí od druhu poštovej poukážky a výšky posielanej sumy. Najbežnejším druhom poštovej poukážky medzi súkromnými osobami, ale aj drobnými podnikateľmi je poukážka typu C (platí sa i vypláca v hotovosti). Tu sú (okrem telegrafických poukážok) aj najvyššie sadzby poukázočného. V styku s partnermi, ktorí majú bankový účet, a najmä v styku s inštitúciami (platenie daní, príspevkov do poistných fondov) sa používa poukážka typu A (platí sa v hotovosti, sumu pripíše peňažný ústav na adresátov účet). Menej zaužívaná je v podnikateľskej sfére poukážka typu E (platí sa prevodom z účtu v peňažnom ústave a sumu vyplatí pošta v hotovosti). Takýto poukaz možno podať na elektronickom médiu (poplatky sú nižšie) alebo na zozname. Relatívne vyššie poukázočné vyjadruje v tomto prípade vyššiu náročnosť manipulácie pošty s hotovými peniazmi pri doručovaní.

Výška poukázočného býva vytlačená na zadnej strane poštových poukážok, tento údaj však nebýva spoľahlivý, pretože sadzby sa občas menia a poukážky, najmä typu A s predtlačenými údajmi o prijímateľovi, sa používajú do vyčerpania zásoby. Naposledy sa sadzby upravovali 1. 2. 2001. Sadzobník poskytne každý poštový úrad. Aktuálny cenník služieb Slovenskej pošty možno získať aj prostredníctvom internetu na adrese www.slposta.sk/cenník. Osobitné potvrdenia o výške zaplateného poukázočného pošta nevydáva. Na požiadanie napíše pracovníčka pošty výšku poukázočného na ústrižok pre odosielateľa, čo má tú istú preukaznú hodnotu, ako keby si tento záznam urobil odosielateľ sám. Niektoré pošty používajú v súčasnosti osobitné zariadenia na vyhotovenie odtlačku podacej pečiatky, ktorá obsahuje aj údaj o poukázočnom. Nevýhodou je, že pri nepresnom vložení poukážky do zariadenia údaj o poukázočnom sa vytlačí na miesto pre posledný riadok adresy odosielateľa a je teda nečitateľný.Poukázočné sa uznáva ako daňový výdavok, pokiaľ sa platba uskutočnila v súvislosti s podnikaním alebo inou činnosťou daňovníka, ktorej výsledkom je zdaniteľný príjem. Podnikateľovi, ktorý realizuje väčšie tvo poukazov poštou možno odporúčať, aby si obstaral vždy aktuálny cenník poukázočného. A pokiaľ to neurobí pracovník pošty, aby si na každý ústrižok poznamenal zaplatenú čiastku. Samotný ústrižok poštovej poukážky s podacou pečiatkou pošty je potom dostatočným dokladom nielen o úhrade vlastnej platby, ale aj o zaplatení poukázočného.

Tatjana Pecháčová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.