Hospodársky denník
USD48,204 Sk
EUR43,54 Sk
CHF28,466 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  11.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Analýza jednotlivých účtových tried

vo vzťahu k uzávierkovým operáciám n Najčastejšie chyby pri účtovaní v účtovej triede 0

Trieda 0 - Investičný majetok

1. Preverenie zaradenia všetkých položiek investičného majetku v bežnom roku do užívania podľa účtových skupín.

2. Upozorňujeme na zmenu hranice ocenenia hmotného investičného majetku (nad 20 tis. Sk) a nehmotného investičného majetku (nad 40 tis. Sk). Overenie precenenia vykonať opätovne pri inventarizácii a nové hranice ocenenia musia byť definované aj v internej smernici.

3. Investičný majetok, zaúčtovaný v účtových skupinách 01, 02, 03, 04, 05 a 06, je predmetom inventarizácie. Preverenie vykonania inventarizácie v zmysle zákona o účtovníctve a vyrovnania inventarizačných rozdielov k 31. 12. 2000.

4. Prebytok investičného majetku zistený pri inventarizácii sa zaúčtuje ako úplne odpísaný zápisom 02x/08x. Zostatková cena schodku investičného majetku sa zaúčtuje ako manko na účet 582.

5. Vyrovnanie inventarizačných rozdielov pri chýbajúcich cenných papieroch sa vykoná ich prevedením na samostatný analytický účet „Cenné papiere v umorovacom konaní“ a začne sa umorovacie konanie.

6. Niektoré zložky investičného majetku preverujeme dokladovou inventúrou. Ide o účty 011 - Zriaďovacie výdavky, 031 - Pozemky, 051 a 052 - Poskytnuté preddavky na investičný majetok, 061 až 063 (Podielové cenné papiere a vklady), 066 - Pôžičky podnikom v skupine, 067 - Ostatné pôžičky a 069 - Ostatné finančné investície.

7. Náklady na výskum sa neaktivujú do investícií. Náklady na vývoj sa aktivujú do investícií len pri splnení všetkých podmienok postupov účtovania (úvod, článok XVIII; trieda 0, článok VIII).

8. V prípade trvalého zníženia ceny investičného majetku rozhodnúť o jeho premietnutí do nákladov bežného roka a zmeniť odpisový plán na rok 2000.

9. Preverenie prípadov prechodného poklesu ceny vo vzťahu k tvorbe opravných položiek k investičnému majetku na účtoch 091 až 096. Opravné položky pri investičnom majetku, ktorého úžitková hodnota sa bežne znižuje opotrebovaním (odpisovaný majetok), sa tvoria pri zistení výrazného zníženia hodnoty tohto majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a toto zníženie nemožno považovať za definitívne.

10. V prípade, že účtovná jednotka vedie zostatok na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku a celý (alebo časť) takto obstaraného majetku predá alebo vloží do základného imania, jednorazovo odpíše celú (alebo časť) opravnú položku do nákladov (557/098) alebo výnosov (098/657).

11. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať finančným investíciám (účtová skupina 06 - Finančné investície). Finančné investície sa neodpisujú, ich reálna hodnota sa zisťuje inventarizáciou k závierkovému dňu. V prípade zistenia, že hodnota finančných investícií je nižšia ako účtovná hodnota (napr. kurz akcií na verejnej burze), musí sa zaúčtovať opravná položka na ťarchu nákladov, podotýkame však, že pri rozhodujúcich podieloch (účastiach) je realizačná hodnota zvyčajne iná, než vypočítaná podľa kurzov burzy. Tiež rozpúšťame, resp. znižujeme opravnú položku, ak inventarizácia nepreukáže opodstatnenosť jej výšky z minulého účtovného obdobia.

12. Dodržanie oceňovacích princípov. Dokompletovanie nadobúdacích cien investičného majetku (clo, montážne práce, doprava, úroky, kurzové rozdiely a pod.). Nadobúdacia cena nehmotného a hmotného investičného majetku sa zvyšuje o výdavky na dokončené technické zhodnotenie. Majetok nadobudnutý bezodplatne po skončení finančného lízingu sa ocení reprodukčnou cenou a zaúčtuje ako úplne odpísaný zápisom 02x/08x. Majetok po lízingu obstaraný odplatne (hoci len za symbolickú sumu) sa účtuje v tejto cene (nepoužije sa reprodukčná cena). Podľa jej výšky sa zaúčtuje na majetkový investičný účet, priamo do spotreby alebo na účet drobného investičného majetku.

13. Preverenie majetkových účtov nehnuteľného majetku (stavby a pozemky) podľa výpisu z katastra nehnuteľností (prípadne vkladu do katastra, kúpnej zmluvy). Vlastníctvo predmetného majetku účtovná jednotka v konečnom dôsledku preukazuje platným výpisom z katastra nehnuteľností.

14. Zostatková cena stavebného objektu likvidovaného v dôsledku novej stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny novej stavby.

15. Preverenie odpisového plánu stanoveného v zmysle § 28 zákona o účtovníctve (účtovné odpisy) so skutočne zaúčtovanými odpismi.

16. Preverenie oceňovania úbytku cenných papierov, ak sa používa metóda váženého aritmetického priemeru alebo metóda FIFO. Preverujeme, či sa oceňovanie úbytku cenných papierov uplatňuje len v rámci rovnakého druhu cenného papieru, rovnakých emitentov a rovnakých mien.

17. Oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku nesmú byť väčšie než strana Má Dať účtovných skupín 01 a 02. Analogickú kontrolu je možné vykonať vo vzťahoch účtov 097 a 098.

18. Preverenie účtov skupiny 04 - Obstaranie nehmotných a hmotných investícií, či na nich nie sú položky uvedené do používania. Nezrovnalosti môžu vzniknúť uvedením majetku do používania po vykonaní inventarizácie.

19. V prípade, že na účtoch účtových skupín 05 - Poskytnuté preddavky na nehmotný a hmotný investičný majetok a 06 - Finančné investície vedieme položky v cudzej mene, zúčtujeme k nim prostredníctvom účtov 386 - Kurzové rozdiely aktívne a 387 - Kurzové rozdiely pasívne.

20. Posúdenie prípadov vyfakturovaných, ale neprevzatých investičných dodávok do dňa uzatvárania účtovných kníh a rozhodnúť o ich zachytení v účtovníctve (zmluvy s dodávateľom).

21. Preverenie oddeleného sledovania (na analytických účtoch) hmotného majetku daného do zástavy, prípadne ktorým sa ručí za záväzky.

22. Prenajatý investičný majetok bez rozdielu formy prenajatia je nevyhnutné tiež inventarizovať. Prenajatý majetok je účtovná jednotka povinná evidovať na podsúvahových účtoch, preto v prípade zistenia inventarizačných rozdielov sa o tieto musia korigovať záznamy v účtovníctve.

Najčastejšie chyby

- Nesprávne ocenenie (napr. opomenutie kapitalizácie úrokov alebo kurzových rozdielov, ocenenie majetku po skončení lízingu a pod.).

- Nesprávne zaradenie, nedodržanie termínu (napr. zaradenie stavby bez nadväznosti na povolenie stavebného úradu).

- Nesprávne posúdenie technického zhodnotenia (napr. kolízia medzi správnym posúdením čo je technické zhodnotenie a čo oprava).

- V odpisovom pláne na účtovanie odpisov sa nezohľadňuje skutočné opotrebenie investičného majetku, ale tento sa prispôsobuje výške štátom predpísaných daňových odpisov.

- Nesprávne zaúčtovanie a ocenenie finančných investícií.

Počasie

Dnes bude oblačno až zamračené a miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku dážď. Najvyššia denná teplota 9 až 13 stupňov, na severozápade okolo 6 stupňov a na juhu miestami až 15 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov. Slabý premenlivý, neskôr severozápadný až severný vietor 3 až 6 m/s. Vo štvrtok bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Nočná teplota 5 až 1 stupňov. Najvyššia denná teplota 10 až 14, na severe okolo 8 stupňov. V piatok polooblačno, cez deň až oblačno a miestami prehánky, od asi 800 m snehové. Nočná teplota 3 až -1, v horských dolinách miestami okolo -3 stupne. Denná teplota 8 až 12, na severe okolo 6 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 6.09 a zapadne o 19.37 hod.

Amsterdamprehánky9
Atényprehánky14
Belehraddážď12
Berlíndážď10
Bratislavaoblačno12
Bruseloblačno11
Budapešťoblačno12
Bukurešťdážď16
Frankfurtdážď12
Helsinkioblačno6
Istanbuloblačno16
Kodaňdážď8
Lisabonjasno20
Londýnprehánky11
Madridjasno20
Milánodážď17
Moskvapolojasno14
Osloprehánky6
Parížprehánky11
Prahadážď10
Rímdážď15
Sofiadážď13
Štokholmoblačno10
Varšavadážď7
Viedeňdážď11
Záhrebdážď13
Ženevadážď10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.