Hospodársky denník
USD48,204 Sk
EUR43,54 Sk
CHF28,466 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  11.Apríla 2001

Podľa akých noriem postupujeme

Základné všeobecne záväzné právne predpisy

Prehľad je spracovaný z predpisov uverejňovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (po čiastku 160/2000) a vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky (po číslo 14/2000), a to tých, ktoré sa podľa nášho názoru vzťahujú k účtovnej závierke podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva; neuvádzame predpisy pre osobitné formy podnikania a subjekty (napr. banky, poisťovne, obce, občianske združenia, neziskové organizácie).

- Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

- Opatrenie MF SR č.3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (FS č.13/1998) v znení opatrenia MF SR č. 21891/1999-92 (FS č.1/2000).

- Opatrenie FMF č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov (FS č. 13/1992) v znení opatrenia MF SR č. 65/502/1994 (FS č. 15/1994) a oznámenia MF SR č. 65/2/1996 (FS č. 1/1996).

- Opatrenie MF SR č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (FS č. 12/1993) v znení opatrenia MF SR č.3098/1998-KM (FS č. 13/1998).

- Opatrenie MF SR č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (FS č. 2/1994, FS č. 3/1994, FS č. 7/1994, FS č. 8/1994 a FS č. 5/1995).

- Opatrenie MF SR č. 65/599/1995, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny FNM SR (FS č. 1/1996) v znení opatrenia MF SR č. 3966/1999-KM (FS č. 15/1999).

- Opatrenie MF SR č. 1604/1999-KM, ktorým sa ustanovuje vykazovanie zostatkov účtov v súvahe pri obchodovaní s cennými papiermi (FS č. 14/1999).

- Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 180/1995 Z. z. colný zákon v znení neskorších predpisov.

- Zákon č.366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č.358/2000 Z. z.

- Zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.

- Zákon č. 202/1996 Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

- Nariadenie vlády SR č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

- Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

Metodické pokyny a oznámenia

- Metodický pokyn MF SR č. 65/518/1995 na uzavieranie účtovných kníh a zostavenie účtovej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva od roku 1995 (FS č. 10/1995).

- Oznámenie MF SR o tlači a distribúcii všetkých účtovných výkazov pre podnikateľské subjekty, fyzické osoby, rozpočtové a príspevkové organizácie (FS č. 7/1993).

- Metodický pokyn MF SR č. 5006/1999-92 k postupu účtovania o zákazkovej výrobe u dodávateľa (FS č. 4/1999 a FS č. 22/1999).

- Metodický pokyn MF SR č. 5007/1999-92 k zostaveniu prehľadu peňažných tokov (FS č. 4/1999).

- Metodický pokyn MF SR č. 5008/1999-92 k postupu účtovania cenných papierov klientov u obchodníkov s cennými papiermi (FS č. 14/1999).

- Usmernenie MF SR č. 23211/1999-92 na predkladanie Prílohy č. 3 – Prehľad peňažných tokov, tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov za rok 1999 (FS č. 22/1999).

- Oznámenie MF SR č.12815/2000-92 o vecnom vymedzení a postupe účtovania zabezpečovacích operácií a repo operácií (FS č.11/2000).

- Opatrenie MF SR č. 22008/1999-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní (FS č.1/2000).

- Oznámenie MF SR č. 8488/2000-92 o účtovaní príspevku do garančného fondu v zmysle zákona o zamestnanosti (FS č. 8/2000).

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.