Hospodársky denník
USD48,829 Sk
EUR43,438 Sk
CHF28,45 Sk
CZK1,249 Sk
  Štvrtok  12.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Peniaze nepoznajú hranice

Produkty Komerční banky Bratislava, a. s., v oblasti platobného styku SR - ČR

Komerční banka Bratislava (KBB), a. s., oslávi v októbri tohto roku 5. výročie svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Ako 100-percentná dcérska spoločnosť Komerční banky (KB), a. s., Praha vznikla s prioritným zameraním podporovať obchodné vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou. Vysoko konkurenčná cenová výhodnosť a rýchlosť platobného styku s ČR jej dáva osobitné postavenie v tejto službe na Slovensku. Nesporným benefitom je aj silná pozícia materskej spoločnosti na českom finančnom trhu, na ktorom figuruje ako najvýznamnejšia banka pre podnikovú i retailovú klientelu.

Úzky vzťah, kvalitné organizačné a technické prepojenie KB a KBB prináša výhody obidvom stranám nielen pri realizácii platobného styku. Klienti oceňujú aj ponúkané formy financovania exportu a importu. Výhodou týchto služieb je v konečnom dôsledku rozdelenie rizika, pretože problém vrátenia požičaných peňazí rozkladá KBB medzi český a slovenský subjekt. Je to vlastne aj nepriama podpora zahraničnoobchodnej výmeny.

Platobný styk medzi Českou a Slovenskou republikou

Rozdelením Československa na dva samostatné štáty sa platobný styk, ktorý dovtedy fungoval v rámci jedného klíringového zúčtovacieho centra, začal realizovať ako klasický zahraničný platobný styk formou hladkej platby. Táto skutočnosť banky podnietila k tomu, že pre hladké platby do Českej republiky stanovili rovnaké poplatky, aké boli zvyčajné do ostatných krajín.

Snahou KBB bolo stanoviť poplatky v rámci existujúcej konkurencie zaujímavo pre klientov, s časovým a poplatkovým zvýhodnením platieb smerovaných do Českej republiky.

Komerční banka Bratislava, a. s., podporuje aktivity medzi obchodnými partnermi na obidvoch stranách dvoma základnými službami.

Sú to:

- zahraničný platobný styk hladkými platbami,

- poskytovanie financovania v rámci dokumentárnych bankových operácií.

Pri zahraničnom platobnom styku hladkými platbami si KBB získava a udržiava klientelu nízkymi poplatkami a krátkou lehotou realizácie platby.

KBB hladké platby rozdeľuje do troch kategórií: 1. štandardné

2. expresné

3. urgentné

Hladké platby

1. Štandardné hladké platby

Štandardné hladké platby vykonáva KBB v mene EUR a jeho denomináciách a v menách OUT v prospech:

ˇ klientov KB, a. s., Praha na druhý deň po predložení platobného príkazu, pričom platba je pripísaná na účet príjemcu spravidla do troch pracovných dní, poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 50 Sk bez ohľadu na výšku prevádzanej sumy,

ˇ klientov iných peňažných ústavov v Českej republike na druhý deň po predložení platobného príkazu, pričom platba je pripísaná na účet príjemcu spravidla do troch pracovných dní, poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 1 %, min. 200 Sk, max. 2000 Sk.

2. Expresné hladké platby

Expresné hladké platby vykonáva KBB v mene EUR a jeho denomináciách a vo vybraných menách OUT (CZK, USD, SKK) v prospech:

ˇ klientov KB, a. s., Praha v deň predloženia platobného príkazu do 11.00 hod. Platba je na účet príjemcu pripísaná spravidla do 24.00 hod., poplatok za platbu je 100 Sk bez ohľadu na výšku prevádzanej sumy.

ˇ klientov iných peňažných ústavov v Českej republike v deň predloženia platobného príkazu do 12.00 hod., pričom pripísaná je podľa podmienok banky príjemcu - spravidla najneskôr do 3 dní. Poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 1 %, min. 300 Sk, max. 3000 Sk.

3. Urgentné hladké platby

Urgentné hladké platby vykonáva KBB v prospech:

ˇ klientov KB, a. s., Praha v deň predloženia platobného príkazu do 11.00 hod.

Špecifikom je, že platba je na účet príjemcu pripísaná ešte v ten istý deň. Poplatok za platbu je 500 Sk bez ohľadu na výšku prevádzanej sumy. Platby sú realizované v mene EUR a jeho denomináciách a vo vybraných menách OUT (CZK, USD, SKK).

ˇ klientov iných peňažných ústavov v Českej republike v deň predloženia platobného príkazu do 9.30 hod., pričom pripísaná je spravidla nasledujúci pracovný deň, poplatok za jednu platbu je v súčasnosti 1 %, min. 3000 Sk, max. 30 000 Sk.

Platby sú realizované výlučne v mene EUR a jeho denomináciách.

Podmienky na vykonanie hladkej platby

- dostatočné zdroje krytia na bežnom účte v Sk alebo cudzej mene alebo vklad v hotovosti,

- predloženie platobného príkazu na úhradu,

- predloženie dokladu o oprávnenosti zahraničného záväzku (faktúra, zmluva, colné doklady a pod.).

Pri poskytovaní financovania v rámci dokumentárnych bankových operácií Komerční banka Bratislava, a. s., svojim klientom poskytuje prostriedky na dobu určitú na základe tovarovej operácie - tento produkt ocenia predovšetkým klienti realizujúci export do Českej republiky, ale aj do iných krajín.

Táto služba patrí medzi aktívne bankové operácie, ktoré KBB realizuje prostredníctvom dvoch špecifických produktov, a to dokumentárnych akreditívov a dokumentárnych inkás.

Dokumentárne bankové operácie

1. Dokumentárny akreditív

Znamená záväzok pre otváraciu banku platiť za prevzaté dokumenty, pokiaľ tieto spĺňajú predpísané podmienky.

Výhody použitia tohto produktu sú nasledujúce:

ˇ zabezpečuje špecifickú transakciu s nezávislou úverovou podporou a s nesporným sľubom platby,

ˇ uspokojuje finančné potreby predávajúceho a kupujúceho tým, že dáva k dispozícii obidvom stranám stály bankový úver, ktorý sa odlišuje od finančných zdrojov banky,

ˇ umožňuje kupujúcemu získať nižšiu kúpnu cenu tovaru a dlhšie platobné termíny ako pri platbe po dodávke alebo inkase,

ˇ znižuje alebo vylučuje obchodné úverové riziko, keďže platbu zabezpečuje banka, ktorá vystavuje neodvolateľný dokumentárny akreditív. Predávajúci už nie je nútený spoliehať sa na ochotu a schopnosť kupujúceho platiť,

ˇ rozširuje zdroje zásobovania pre kupujúcich, keďže niektorí predávajúci sú ochotní predávať iba za platbu vopred alebo na základe dokumentárneho akreditívu.

V rámci dokumentárneho akreditívu poskytuje KBB financovanie svojim klientom dvoma spôsobmi:

a) Odkúpením akreditívnych dokumentov v prípade, že KBB zhodnotí otváraciu banku

za bonitnú a tá sa zaviaže za dokumenty klienta zaplatiť.

b) Predfinancovaním exportného dokumentárneho akreditívu v prípade, ak klient ešte nemá potvrdené, či zahraničná banka dokumenty ním predložené akceptuje a zaviaže sa k plneniu.

2. Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso je určené pre podnikateľov, ktorí chcú mať väčšiu istotu, že im odberateľ za ich dodávku zaplatí, a pokiaľ nezaplatí, nebude mu vydaný dokument umožňujúci narábanie s tovarom. Základnou podmienkou na využitie inkasa je zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom, ktorá má formu inkasného príkazu a obsahuje presne definované náležitosti nevyhnutné na hladký priebeh vybavenia inkasa.

Výhody použitia tohto produktu sú nasledujúce:

ˇ dodávateľ má istotu, že odberateľ nepreberie tovar, pokiaľ zaň nezaplatí,

ˇ odberateľ vykoná platbu až po tom, keď je tovar pripravený na prevzatie, a tým nie sú jeho finančné prostriedky dlhodobo viazané,

ˇ nízke poplatky ( 0,2 % z hodnoty inkasa),

ˇ neviaže na účte kupujúceho devízové prostriedky ani domácu menu.

Aj v prípade dokumentárneho inkasa realizuje KBB financovanie dvoma spôsobmi:

a) Na základe akceptácie cudzej zmenky v prípade, keď klient ako exportér poskytuje svojmu obchodnému partnerovi v zahraničí prostredníctvom zmenky obchodný úver, pričom banka mu prefinancovaním zmenky poskytne zdroje.

b) Vystavením vlastnej zmenky v prípade, keď je klient banky príjemcom tovaru

aj obchodného úveru poskytnutého zahraničným partnerom. Vtedy banka na základe predložených dokumentov zahraničných exportérov za klienta zaplatí a po určitej čase

(pri splatnosti zmenky) od neho inkasuje úhradu.

Pri schvaľovaní žiadostí o poskytnutie financovania spomínaných produktov kladie banka dôraz najmä na kvalitu predložených dokumentov, bonitu kupujúceho, na riziko ktorého financovanie poskytuje, a aj na bonitu a spoľahlivosť svojho klienta partnera.

Poplatky súvisiace s dokumentárnym akreditívom a dokumentárnym inkasom sú detailne vyšpecifikované v sadzobníku KBB, a. s.

Bližšie informácie vám ochotne poskytnú pracovníci obchodných miest banky v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Strategické smerovanie banky

KBB poskytuje bonitným a perspektívnym klientom individuálnu starostlivosť. Tím bankových poradcov takto už viac ako 2,5 roka posilňuje dôveru vo vzťahu klient - banka.

Priamy spôsob predaja bankových produktov a služieb sa osvedčil a banka vo svojej stratégii uvažuje aj v budúcnosti rozširovať distribučné kanály práve týmto spôsobom.

Vzhľadom na svoju orientáciu a narastajúci význam elektronického bankovníctva aktivity banky smerujú k ustavičnému skvalitňovaniu služieb zavádzaním nových produktov elektronického bankovníctva, t. j. ku kompletnému dobudovaniu elektronickej komunikácie klienta s bankou.

Kontaktná adresa:

Komerční banka Bratislava, a. s.

Medená 6, P. O. BOX 137

810 00 Bratislava

Tel.: 07 5927 7111, 5293 2153 - 6

Fax: 07 5296 4801

E-mail: kbb@kb.cz

Počasie

Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami slabý občasný dážď, vo vysokých, na severozápade postupne už od stredných horských polôh sneženie. Popoludní od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 10 až 15, na severozápade 5 až 8, na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov. Severozápadný až severný vietor 3 až 7, cez deň na juhozápade a na východe 8 až 12, v nárazoch okolo 15 m/s. V piatok bude premenlivá veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky, v horských oblastiach snehové. Nočná teplota 3 až -1, v horských dolinách okolo -3, najvyššia denná teplota 6 až 10, na severe miestami okolo 4 stupne. V sobotu bude premenlivá, na juhu časom zmenšená oblačnosť a početné prehánky, aj v nížinách väčšinou snehové. Veterno. Nočná teplota 1 až -3, v horských dolinách okolo -5, denná teplota 4 až 8, na severe okolo 2 stupne. Slnko vyjde zajtra o 6.07 a zapadne o 19.38 hod.

Amsterdamoblačno12
Atényzamračené18
Belehraddážď13
Berlíndážď7
Bratislavaoblačno11
Bruseldážď10
Budapešťoblačno12
Bukurešťpolooblačno16
Frankfurtdážď10
Helsinkidážď6
Istanbulpolooblačno17
Kodaňprehánky7
Lisabonjasno23
Londýndážď11
Madridjasno23
Milánopolojasno17
Moskvadážď14
Oslojasno5
Parížpolojasno14
Prahajasno7
Rímprehánky15
Sofiaprehánky9
Štokholmdážď6
Varšavadážď6
Viedeňoblačno10
Záhrebdážď13
Ženevapolooblačno11

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.