Hospodársky denník
USD48,799 Sk
EUR43,316 Sk
CHF28,512 Sk
CZK1,257 Sk
  Utorok  17.Apríla 2001

Pesimizmus je namieste

Komentuje Eleonóra Bujačková

Previs ponuky práce zo strany obyvateľstva nad dopytom by mal podľa prognózy, ktorú vypracoval Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied v spolupráci s rezortom práce, pretrvávať aj v najbližších šiestich rokoch. V pesimistickom variante predpokladá materiál v rokoch 2001 až 2006 nárast počtu nezamestnaných podľa výberového zisťovania pracovných síl o 55-tisíc na 545-tisíc osôb. To je faktografický obraz neutešeného stavu na trhu práce. Slovensko vďaka takmer 21-percentnej miere nezamestnanosti drží v súčasnosti európsky rekord. Politikov, súdiac podľa nedávneho parlamentného snemovania, kde bola nezamestnanosť hlavným bodom programu, nezaujala. Spôsob, akým zaobchádzajú s vysokou mierou nezamestnanosti, dokazujú aj iné „nepríjemnosti“. Tak napríklad zostal Národný úrad práce (NÚP) takmer tri mesiace bez vedenia, keďže vláda v zápale vášnivého boja politických strán o spornej otázke reformy verejnej správy akosi pozabudla načas nominovať svojich zástupcov do predsedníctva a dozornej rady NÚP, ktorí sú volení v pravidelných časových intervaloch.

Napriek tomu, že hospodársky rast Slovenskej republiky bude v tomto roku s vysokou pravdepodobnosťou vyšší ako v roku 2000, treba počítať s ďalším poklesom zamestnanosti. To sa prejaví na príjmoch obyvateľstva a na ďalšom poklese životnej úrovne. Viacerí analytici kritizujú súčasnú politiku trhu práce, že sa príliš sústreďuje na verejnoprospešné práce. Sú neefektívne, hoci vykazujú prínosy v sociálnej a psychologickej oblasti. Podľa údajov NÚP sa v niektorých východoslovenských regiónoch miera nezamestnanosti blížila minulý mesiac k 40 %. Pri takej vysokej nezamestnanosti predpovedá každá ekonomická teória „závažné sociálnoekonomické výbuchy“. Na Slovensku sa ľudia naučili žiť s vysokou nezamestnanosťou aj vďaka rozšírenému čiernemu a tzv. šedému trhu s prácou. Situáciu by mohlo zlepšiť odbúranie administratívnej náročnosti a zníženie finančnej zaťaženosti malých a stredných podnikateľov. V súvislosti s tým sa viacerí experti vyslovujú za systémovú reformu všetkých zložiek verejných financií, ktoré sú podľa nich neefektívne. Nedostatky systému sa okrem iného prejavujú aj v tom, že kvalitatívne parametre pracovnej sily majú dlhodobo klesajúcu tendenciu. Márne sú konštatovania, že deformácie v podnikateľskom prostredí, na trhu práce, v makroekonomike a ďalšie faktory ovplyvňujú mieru nezamestnanosti v SR, ak zodpovední činitelia nenachádzajú dostatok vôle a schopností ho riešiť.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.