Hospodársky denník
USD49,104 Sk
EUR43,317 Sk
CHF28,456 Sk
CZK1,258 Sk
  Streda  18.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Súvaha (bilancia) a výkaz ziskov a strát

Zostavenie účtovnej závierky

V účtovnej závierke je k uzávierkovému dňu zachytený stav majetku, záväzkov a kapitálu účtovnej jednotky, vykázaný jej hospodársky výsledok za určený časový interval, zostavený prehľad peňažných tokov znázorňujúci finančnú situáciu účtovnej jednotky a v neposlednom rade príloha ako výkaz vysvetľujúci všetky zmeny vlastného kapitálu, postupy oceňovania a jeho zmeny a tiež účtovné zásady a vysvetlivky.

Funkciou účtovnej závierky nie je tvoriť súčasť daňového priznania. Zostavuje sa s cieľom poskytnúť informácie širokému okruhu užívateľov pre ich ekonomické rozhodnutia.

Príloha ako neoddeliteľná súčasť účtovnej závierky sa od roku 1999 zostavuje v novej podobe. Požiadavky na obsah moderne koncipovanej prílohy vychádzajú z odporúčaní medzinárodných účtovných štandardov. Zostavenie prílohy v tejto podobe si vyžaduje oveľa väčšie úsilie ako doteraz. Prácnosť a náročnosť zostavenia prílohy je okrem iného aj v potrebe veľkého objemu informácií.

Účtovnú závierku podľa §18 zákona o účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva tvoria:

a) súvaha (bilancia),

b) výkaz ziskov a strát,

c) príloha.

Súvaha (bilancia) a výkaz ziskov a strát

1. Účtovné jednotky zostavujú súvahu, výkaz ziskov a strát a prílohu v súlade s § 19 zákona o účtovníctve.

2. Účtovná jednotka, ktorá je registrovaná v obchodnom registri, ukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde v termíne do troch mesiacov po konaní valného zhromaždenia alebo členskej schôdze.

3. Účtovná závierka sa predkladá vždy súčasne s daňovým priznaním k dani z príjmov príslušnému daňovému úradu (správcovi dane). Účtovné výkazy (súvaha a výkaz ziskov a strát) sa odovzdávajú v dvoch vyhotoveniach a príloha v jednom vyhotovení.

4. Účtovné jednotky, podnikatelia, zostavujú súvahu v plnom rozsahu (Súvaha Úč POD 1-01) a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (Výsledovka Úč POD 2-01), ak majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom alebo vo svojom účtovnom rozvrhu použili syntetické účty končiace číselnými znakmi 1 až 9.

5. Súvahu v skrátenom rozsahu (Súvaha Úč PODS 1-01) a výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (Výsledovka Úč PODS 2-01) môžu zostavovať účtovné jednotky, podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom a pod podmienkou, že vo svojom účtovnom rozvrhu použili syntetické účty končiace nulou (skupinové syntetické účty).

6. Súvaha a výkaz ziskov a strát sa zostavuje v peňažných jednotkách slovenskej meny, mernou jednotkou sú tisíce Sk.

7. Súvaha a výkaz ziskov a strát nadväzuje priamo na príslušné účty a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov.

8. Údaje pre zostavenie výkazov sa čerpajú zo syntetických účtov alebo z analytických účtov hlavnej knihy, vo vybraných prípadoch sa vychádza zo súčtu niekoľkých syntetických účtov alebo analytických účtov, prípadne zo súčtu syntetických účtov v rámci účtovných skupín.

9. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Pasívny zostatok môžu vykazovať ku dňu účtovnej závierky na bežnom účte len v súlade s postupom peňažného ústavu (napr. kontokorentný účet). V úvahe sa potom pasívny zostatok (na strane Dal) vykazuje ako poskytnutý bankový úver (napr. na riadok 103 súvahy v plnom rozsahu).

10. Údaje predstavujú v prípade súvahy stavy k poslednému dňu vykazovaného účtovného obdobia, v prípade výkazu ziskov a strát sumy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia do jeho konca.

11. Účtovné výkazy sa vypĺňajú vo všetkých položkách (riadkoch) vrátane kontrolných čísel. Nie je prípustné rozdeľovať riadky na hornú a dolnú polovicu alebo vpisovať číselné údaje medzi riadky.

12. V účtovnej závierke sa vypĺňajú aj údaje za minulé účtovné obdobie (Súvaha - aktíva stĺpec 4, pasíva stĺpec 6; Výkaz ziskov a strát - stĺpec 2). Tieto údaje musia nadväzovať na údaje z výkazov účtovnej závierky za rok 1998.

13. Medzi výkazmi účtovnej závierky musí byť dodržaná priama väzba, a to, že hospodársky výsledok vykázaný v súvahe sa musí rovnať hospodárskemu výsledku vykázanému vo výkaze ziskov a strát.

14. V prípadoch, keď sa na účte zachytáva pohľadávka aj záväzok (účet 336, 341, 342, 343, 345 alebo 377) uvedie sa v súvahe výsledné saldo každého účtu v aktívach alebo pasívach.

15. Pohľadávky a záväzky vrátane úverov sa v súvahe vykazujú podľa zvyšku dohodnutej lehoty ich splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, nie podľa dohodnutej lehoty splatnosti pri vzniku pohľadávok a záväzkov.

16. Konečný zostatok účtu 441-Sociálny fond sa na konci účtovného obdobia uvedie v účtovnom výkaze „Súvaha v plnom rozsahu“ v riadku 100 a v účtovnom výkaze „Súvaha v skrátenom rozsahu“ v riadku 93.

17. Konečné zostatky doplnených účtov do účtovej osnovy (účty 222, 326, 327 a 377) sa v súvahe vykazujú podľa Opatrenia MF SR č. 1604/1999-KM uverejnenom vo FS č. 14/1999. Na túto skutočnosť upozorňujeme preto, lebo tento doplnok nemusí byť ešte premietnutý v predtlačených formulároch výkazu súvahy.

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov

- Nedodržanie pravidiel stanovených pre zostavovanie účtovných výkazov.

- Nesprávne prenesenie zostatkov hlavnej knihy do výkazov závierky.

- Nesprávne vykazovanie konečných zostatkov účtov, ktoré môžu mať zostatok na strane má dať alebo dal, viď. poznámka pod bodom 14.

- Nesprávne zaokrúhľovanie, zostavovatelia výkazov (ale aj niektoré účtovné programy) zaokrúhľujú údaje v jednotlivých riadkoch mechanicky, čoho následkom je, že súčtové riadky výkazov nezodpovedajú súčtom jednotlivých zaokrúhlených riadkov.

Počasie

Dnes bude polooblačno až oblačno. Popoludní pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, najmä na severe územia. Od stredných horských polôh snehové. Najvyššia denná teplota 12 až 16 stupňov. Slabý, na hrebeňoch hôr popoludní severozápadný vietor 9 až 13 m/s. Od 1500 m 1 stupeň.Vo štvrtok bude veľká, cez deň na juhu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky, od asi 900 m snehové. Nočná teplota 4 až 0 stupňov, v horských dolinách miestami slabý mráz. Denná teplota 10 až 14, na severe okolo 8 stupňov. V piatok bude polooblačno až oblačno a miestami prehánky, od asi 1000 m snehové. Nočná teplota 4 až 0 stupňov, v údoliach miestami slabo pod nulou. Denná teplota 11 až 15, na severe okolo 9 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.56 a zapadne o 19.47 hod.

Amsterdamdážď8
Aténypolojasno19
Belehradoblačno15
Berlínprehánky8
Bratislavaoblačno13
Bruseldážď8
Budapešťoblačno13
Bukurešťoblačno15
Frankfurtprehánky10
Helsinkioblačno5
Istanbulprehánky17
Kodaňdážď4
Lisabonpolojasno20
Londýnoblačno10
Madridpolojasno23
Milánopolooblačno16
Moskvaoblačno9
Oslooblačno5
Parížprehánky10
Prahaprehánky8
Rímpolooblačno18
Sofiaoblačno15
Štokholmoblačno6
Varšavaprehánky8
Viedeňoblačno12
Záhreboblačno16
Ženevaoblačno12

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.