Hospodársky denník
USD49,553 Sk
EUR43,644 Sk
CHF28,603 Sk
CZK1,262 Sk
  Pondelok  2.Apríla 2001

Prvý muž zostal prvým

SOV za 4 roky pracoval so 400 miliónmi

V najbližšom štvorročnom funkčnom období bude predsedať Slovenskému olympijskému výboru (SOV) doterajší jeho prvý muž - František Chmelár. Rozhodli o tom delegáti sobotňajšieho 20. valného zhromaždenia SOV. Okrem voľby predsedu sa rozhodovalo aj o členoch výkonného výboru. Okrem predsedu SOV, čestného predsedu SOV - V. Černušáka v ňom bude pôsobiť ako podpredsedníčka pre rozvoj olympizmu M. Mračnová, podpredseda pre zimné športy J. Dubovský, podpredseda pre letné športy V. Miller, ďalšími členmi sú M. Haviar, S. Kropilák, I. Nemeček, Z. Kríž, A. Tkáč a M. Kukumberg.

Valné zhromaždenie okrem volieb riešilo aj otázku, kto ostáva členom, komu zaniká členstvo vo valnom zhromaždení SOV alebo kto sa stane jeho novým aktérom. Členstvo zaniklo ministerstvu obrany, vnútra, školstva, olympijským klubom, Slovenskej olympijskej akadémii, olympionikovi Mečířovi, Pribilincovi a Klubu fair play. Novými členmi sa stali: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, AŠK Dukla B. Bystrica, AŠK Dukla Trenčín, Centrum akademického športu MŠ SR, Slovenská asociácia olympionikov, Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie, Združenie olympijských klubov SR, Mária Ďurišinová a S. Kňazovický. Čestnými členmi SOV sa stal B. Golian a Ľ. Kadnár.

Ďalším bodom rokovania bola správa o hospodárení a činnosti SOV za uplynulé štvorročné obdobie a podrobný rozpis finančných nákladov na OH 2000 v Sydney. SOV vynaložil na OH 2000 121,570 milióna korún, ktoré z prevažnej väčšiny získal zo štátnych prostriedkov (70,5 %). Zvyšnú sumu získal z predaja olympijskej symboliky (11,2 %), z hodnotenia majetku 8,9 %, od Olympijskej solidarity 9,2 % (MOV). Výdavky v rokoch 1997 - 2000 predstavovali sumu takmer 400 miliónov korún. Aj na tejto položke majú najväčší podiel investície zo štátnych organizácií - ministerstva školstva a Štátneho fondu telesnej kultúry (ŠFTK) SR.

Stela Geregayová

Skladba príjmov SOV v rokoch 1997 - 2000

Celkovo 399 226 668

Marketingové príjmy - 20 %

Dotácie MŠ SR 30 %

Dotácie ŠFTK SR na činnosť SOV 5 %

Dotácie ŠFTK SR na OH 2000 26 %

Olympijská solidarita 8 %

Zhodnotenie majetku + ostatné 11 %

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.