Hospodársky denník
USD48,37 Sk
EUR43,395 Sk
CHF28,42 Sk
CZK1,259 Sk
  Streda  25.Apríla 2001

Inzerát č. 01695

POZVÁNKA

RM-Systém Slovakia, a. s., Bratislava ako zakladateľ a akcionár spoločnosti Zúčtovacie stredisko, a. s., v likvidácii so sídlom 811 01 Bratislava 1, Zámocké schody 2/A, IČO 35758279

z v o l á v a

v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Zúčtovacie stredisko, a. s. v likvidácii dňa 26. apríla 2001 o 9.00 hod.

ktoré sa uskutoční v školiacej miestnosti na 1. poschodí v sídle spoločnosti RM-Systém Slovakia, a. s., Bratislava, Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava s nasledujúcim programom:

Program rokovania MVZ:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti MVZ, voľba orgánov MVZ - predsedu, overovateľov zápisnice, zapisovateľa a skrutátora.

2. Správa likvidátora o plnení úloh likvidátora, správa likvidátora o účtovných závierkach za rok 1998, 1999, k 31. 10. 2000, správa likvidátora o priebehu likvidácie a o účtovných závierkach k 31. 12. 2000 a ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti - k 31. 3. 2001, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti.

3. Správa audítora k predloženým účtovným závierkam spoločnosti.

4. Diskusia.

5. Schválenie správy likvidátora o plnení úloh likvidátora, správy likvidátora o účtovných závierkach za rok 1998, 1999, k 31. 10. 2000, správy likvidátora o priebehu likvidácie a o účtovných závierkach k 31. 12. 2000 a ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti - k 31. 3. 2001, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti.

6. Záver.

Prezentácia akcionára sa uskutoční v deň zasadania MVZ v čase od 8.30 do 9.00 hod. v mieste konania MVZ.

HD - 01695

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.