Hospodársky denník
USD48,49 Sk
EUR43,44 Sk
CHF28,343 Sk
CZK1,254 Sk
  Piatok  27.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo













Finančné a podporné nástroje

Podpora exportu má nielen rôzne formy, ale aj inštitucionálno-finančné stimuly. Zo zákona je to napr. ministerstvo zahraničného obchodu, IPI, I.C.E., SACE, FINEST či SIMEST, ktoré navonok prezentujú záujem podpory talianskeho exportu ako podporu investícií a internacionalizácie talianskej ekonomiky.

IPI (www.ipi.it)

IPI (Inštitút na podporu priemyslu) je uznávanou asociáciou, ktorá pracuje pod patronátom talianskeho ministerstva priemyslu, a ktorej členmi sú Sviluppo Italia, Confindustria, Confapi, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Unioncamere, ABI, Mediocredito Centrale, Banca CIS, Insud a Sfirs. Základnou úlohou vládnej agentúry je v podstate promócia a technické konzultačné služby na poli priemyselnej a regionálnej politiky, avšak v rámci toho aj spolupráca presahujúca hranice EÚ. Tu ide najmä o spoluprácu s kandidátskymi krajinami, teda aj so Slovenskom na poli technickej pomoci a konzultácie tak s verejnými, ako aj so súkromnými asociáciami „na podporu implementácie lokálnych a sektorovo orientovaných programov priemyselného rozvoja a zároveň na zefektívnenie priemyselných a hospodárskych agentúr. IPI v súčasnosti privíta spoluprácu s regionálnymi komorami na Slovensku, keďže práve v budúcnosti by sa mali zefektívniť vládne programy ekonomickej spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy.

SACE

Talianska inštitúcia SACE je verejným nástrojom, pričom postupuje v súlade s princípmi OECD. Kryje 7 kategórií rizík (výrobné a úverové riziká, riziko zničenia majetku, riziko investície v zahraničí atď.) pre malé a stredné podniky. SACE (Sekcia poisťovania a úverovania štátneho holdingu INA) sa spolu s Banca Commerciale Italiana (BCI) na základe vzájomnej dohody dohodli eliminovať riziká yplývajúce z krátkodobých úverových operácií a prípadných operácií finančného krytia, spojeného s vývozom tovarov a služieb talianskeho pôvodu. Ide tak o jeden z nových nástrojov uplatňovaných v poisťovacích postupoch, ktoré citlivo modifikujú úkony a časové limity, umožňujúce vývozcom využívať cielenú podporu pri riešení poisťovacej problematiky - teda nielen úhradu požadovaných súm, ale aj uplatnenie zvýhodnených postupov ku krajinám s vyšším stupňom rizikovosti, ktorých trhy však patria do sféry záujmu a v ktorých môžu sami importéri požiadať vlastnú banku o poskytnutie finančného krytia určeného na ich nákupy. Tým sa umožňuje realizácia cash úhrad s uplatnením čo najvýhodnejších cien, ktoré talianskemu exportérovi zároveň umožňujú získať maximálne kompetencie a preferencie.

Vo vzťahu k maximálnej výške prijatých poisťovacích záväzkov môže BCI automaticky vykonávať príslušné poisťovacie operácie a úkony vzťahujúce sa na poistenie talianskych subjektov. Medzi základné poistné operácie a úkony BCI patria - krátkodobé operácie (teda schválenie a neodvolateľné potvrdenie pri otváraní dokumentárneho krátkodobého úveru, a to s platnosťou až dva roky, finančné krytie zo strany banky, ktorá úver poskytla, vo fáze jeho použitia, maximálne však na čas určený na odročenie platby spojenej s otvorením príslušného úveru alebo finančného krytia, v inej podobe nesmie presiahnuť dva roky), strednodobé operácie (finančné operácie od dvoch do piatich rokov, pričom musí dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi vývozcom a dovozcom, ako aj predošlej finančnej dohody so zahraničnou bankou, ktorú si preverí BCI), no a v neposlednom rade trojstranné línie strednodobých úverov poskytované zahraničnými filiálkami BCI (obdobie úveru nepresahuje päť rokov, pričom zmluvy musia byť poistené proti prípadným rizikám, či už je to preddavková úhrada stanoveného percentuálneho vyjadrenia zmluvnej hodnoty, ako aj ďalšie možné poistné nástroje zo strany vývozcu, spojených s mierou rizika z nenahraditeľných škôd zo strany SACE).

FINEST (www.finest.it)

FINEST ako investičná banka od svojho založenia v roku 1992 je zameraná na vytváranie a rozvoj priemyselných a obchodných spoločností a podnikov, resp. joint ventures v krajinách strednej a východnej Európy a v Strednej Ázii. Klientmi sú všetky spoločnosti na severe a severovýchode Talianska v provinciách Friuli-Venezia Giulia, Veneto a Trentino-Alto Adige, ako aj spoločnosti v EÚ, ktoré sú kontrolované severotalianskymi podnikmi alebo s ich majetkovou účasťou. O financovanie projektu môžu žiadať v prípade, že sa rozhodnú investovať do krajín strednej a východnej Európy, teda aj na Slovensko, chcú tu založiť podnik, joint venture, rozšíriť svoju produkciu alebo rozšíriť spoluprácu s obchodným alebo priemyselným cieľom. Bolo by vhodné, aby aj slovenské podniky vedeli o možnosti financovania zakladania spoločného podniku so spoločnosťami zo severného Talianska, pretože ak majú takúto spoločnosť ako strategického partnera vyhliadnutú, môžu ju kontaktovať a získať tak výhodné pôžičky, spoločné financovanie projektov a využiť aj ďalšie produkty banky na promóciu, výskum, analýzu rizika, poistenie rizika.

Pokiaľ ide o zameranie firiem, pomoc a služby FINEST môžu využiť všetky spoločnosti a firmy pôsobiace vo všetkých výrobných sektoroch, pokiaľ sa vzťahujú na investície. Prioritu majú malé a stredné podniky. FINEST sa tak môže zúčastňovať ako minoritný spoločník na činnosti zahraničných spoločností (a to aj ako jediný zahraničný partner v zakladanej spoločnosti, ale aj možnosti založenia takej spoločnosti, v ktorej by spoločný kapitál bol v celej výške zastúpený talianskou spoločnosťou), podieľať sa na financovaní zahraničných podnikov a spoločností, ktoré sme spomínali (maximálne 25 % z celkovej hodnoty investície realizovanej v zahraničnom podniku, a to na nákup nehnuteľností, hnuteľných, materiálnych a nemateriálnych prostriedkov, budovaných, vyrábaných alebo nadobúdaných v nadväznosti na činnosti tejto zahraničnej spoločnosti. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté od 2 do 8 rokov), financovať uzatváranie zmlúv o spolupráci joint- ventures spomínanými subjektmi (maximálne však 25 % z celkového finančného záväzku vyplývajúceho z dohody o spolupráci), poskytovať príslušné technické poradenstvo v oblasti financií, ekonomiky, práva a v oblasti administratívno-správnej, ako aj byť finančným sprostredkovateľom (oprávneným vykonávať túto činnosť v rámci EÚ, so zameraním na riadenie programov JOP, teda Joint Venture Programme, PHARE, TACIS alebo služby EUROJOP DATA).

SIMEST

Finančná inštitúcia SIMEST je nástrojom ministerstva zahraničného obchodu, ktorý prostredníctvom nej podporuje zakladanie joint ventures talianskych spoločností v zahraničí (okrem EÚ). Ide o krajiny, ktoré majú s Talianskom podpísané dohody o zabránení dvojitého zdanenia, na podporu investícií, resp. sú strategickými oblasťami Talianska. Okrem finančnej podpory (15-percentná majetková účasť SIMEST-u v novej spoločnosti po obdobie maximálne 8 rokov, potom sa predáva akcionárom) SIMEST sústreďuje aktivity aj do informačnej podpory a podpory poskytovania služieb takých joint ventures. Výhodou je, že žiadateľmi môžu byť kapitálové spoločnosti, spoločnosti osôb, družstiev, konzorcií a združení podnikov, pričom pokiaľ ide o odvetvia, prednostne sa zásahy SIMEST uskutočňujú vo firmách rovnakého odvetvia a predmetu činnosti, ak má firma talianskeho žiadateľa, pričom hlavná pozornosť sa sústreďuje na obchodnú, výrobnú sféru a sféru služieb. V žiadosti o účasť preveruje SIMEST všetky údaje o firme, obsahu jej činnosti, lokalizácii spoločnosti, kompletné súvahy a výsledky za posledné tri účtovné obdobia, o štatúte spoločnosti, informácie o partnerovi a spoločníkoch (lokálnych či zahraničných), programe rozvoja, základnom imaní, spôsobe upísania kapitálu, postavení na trhu.

Účasť SIMEST-u je následne po schválení buď formou finančnej podpory (nadobudnutie rizikových kapitálových podielov v novozakladaných alebo už založených zahraničných spoločnostiach so zmiešaným kapitálovým zastúpením, nadobudnutie doplňujúcich účastníckych podielov v podnikoch, v ktorých už existuje kapitálová účasť talianskeho partnera). SIMEST však môže pôsobiť aj ako finančný sprostredkovateľ programu EÚ pod názvom JOP, ktorý je rovnako zameraný na zakladanie spoločných podnikov v krajinách strednej a východnej Európy, teda aj na Slovensku, a ďalej s krajinami SNŠ a Mongolskom. Na tomto základe sa talianske spoločnosti môžu priamo obracať na SIMEST a požadovať podporné finančné prostriedky. Pokiaľ ide o projekty, môžu byť predkladané všetkými hospodárskymi odvetviami vrátane odvetvia služieb. SIMEST okrem toho môže poskytovať finančné prostriedky aj na základe programu PHARE pri splnení jednotlivých podmienok, kde firma, resp. podnik, ktorý o to žiada, musí mať počet zamestnancov nepresahujúci 250, objem stálych aktív nesmie presiahnuť 27 mil. eur ročne a v danom podniku nesmie byť ako 25 % kapitálovej účasti podniku, ktorý prekračuje uvedené podmienky. Prostriedky z PHARE sa cez SIMEST dajú využiť napr. na organizovanie stretnutí a aktivít zameraných na založenie joint ventures (nenávratný príspevok až do výšky 50 % nákladov), na rozvojové štúdie (nenávratne až do výšky 50 % nákladov a max. do výšky 10 000 eur), uzatváranie dohôd o spolupráci (bezúročne až do výšky 50 % nákladov, max. až do výšky 75 000 eur) a pod., na podporu investícií a založenia joint ventures (nenávratný príspevok až do výšky 50 % a maximálne 150 000 eur), presun know-how v prospech zamestnancov zakladaných joint ventures (nenávratne až do výšky 50 % nákladov, max. 100 000 eur).

I.C.E. (www.ice. it)

Taliansky úrad pre zahraničný obchod (Instituto Nazionale per il Commercio Estero – I. C. E.) je vládna agentúra, ktorá má za úlohu podporovať, uľahčiť a rozvíjať taliansky zahraničný obchod s osobitným dôrazom na malé a stredné podnikanie. Svoju činnosť vykonáva pod vedením Ministerstva zahraničného obchodu Talianskej republiky a na Slovensku je zastúpená kanceláriou v Bratislave (Panská ulica č. 7). Základnou úlohou I. C. E. je získavanie informácií o zahraničných trhoch, o vhodnosti vstupu na daný trh a vhodnosti predmetu podnikania. Ďalšou úlohou je zhromažďovať informácie o ponuke a dopyte v danej krajine, o potenciálnych odberateľoch, o distribučnom systéme, poznanie legislatívy, technických noriem atď. Medzi základné služby I.C.E. patria informácie o zahraničnom trhu, poradenstvo, priemyselná spolupráca, podpora a propagácia firiem, inštitucionálna podpora (účasť na špecializovaných výstavách a veľtrhoch, organizácia seminárov a sympózií, misie talianskych podnikateľov v zahraničí, misie zahraničných podnikateľov a žurnalistov v Taliansku, podporné akcie v predajných centrách, reklamné kampane), vzdelávacie programy atď.

NADSME (www.nadsme.sk)

Na záver treba pripomenúť, že aj slovenskí podnikatelia môžu priamo (teda nie prostredníctvom talianskych partnerov), využiť finančné programy slovenskej Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktorá má podporný úverový program pre podniky do 250 zamestnancov založené po 1. 1. 1990, aspoň s 50-percentnou súkromnou účasťou, mikropôžičkový program a program štartovacieho kapitálu. Predmetom úverovania môže byť nielen obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku, ale aj nákup zásob a surovín s úrokovou sadzbou 11,3 % pri výške úveru do 5 mil. Sk a splatnosťou do 5 rokov.

Slávka Blazseková

Počasie

Dnes bude malá, na severe a východe miestami časom zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na juhu a juhozápade väčšinou okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 5 stupňov. Slabý premenlivý vietor.

V sobotu bude polooblačno, cez deň časom až oblačno a ojedinele zrážky. Nočná teplota 9 až 5 stupňov. Denná teplota 14 až 18, v nížinách okolo 20 stupňov. V nedeľu bude polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 10 až 6 stupňov. Denná teplota 19 až 23, na severe miestami okolo 16 stupňov.

Slnko vyjde zajtra o 5.40 a zapadne o 20.00 hod.

Amsterdam

polooblačno12

Atény

jasno23

Belehrad

jasno17

Berlín

dážď12

Bratislava

oblačno17

Brusel

dážď12

Budapešť

oblačno17

Bukurešť

oblačno20

Frankfurt

dážď12

Helsinki

dážď8

Istanbul

jasno23

Kodaň

dážď10

Lisabon

jasno15

Londýn

oblačno13

Madrid

jasno22

Miláno

zamračené18

Moskva

jasno22

Oslo

dážď10

Paríž

dážď15

Praha

zamračené14

Rím

zamračené20

Sofia

polooblačno17

Štokholm

zamračené14

Varšava

dážď12

Viedeň

oblačno17

Záhreb

polooblačno18

Ženeva

polooblačno15

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.