Hospodársky denník
USD49,724 Sk
EUR43,61 Sk
CHF28,579 Sk
CZK1,264 Sk
  Utorok  3.Apríla 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Podnikanie má miesto aj v sociálnej sfére

Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA vznikla 9. apríla 1997. O jej zápis do registra MPSVaR SR požiadali zriaďovatelia Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Finech, a. s. a Všeobecnú sociálnu poisťovňu Tatry, a. s., ktorá je súčasne správcom tejto doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Prvá DDP TATRY-SYMPATIA bola priekopníkom doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov v SR. Tradične zaujíma pozíciu lídra medzi ostatnými partnerkami. S klientmi uzatvorila vyše 1150 zamestnávateľských zmlúv a má 100 000 poistencov. Z nich je už takmer 7000 príjemcov niektorého typu dávky doplnkového dôchodku.

Generálnym riaditeľom Prvej DDP TATRY-SYMPATIA je Michal Němec. Súčasne je predsedom predstavenstva Všeobecnej sociálnej poisťovne Tatry (VSP), a. s. a prezidentom Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní v SR. Požiadali sme ho o rozhovor pre Hospodársky denník.

Aké je miesto Prvej DDP TATRY-SYMPATIA a jej správcu VSP, a. s., v pripravovanej reforme sociálneho poistenia na Slovensku?

- V prvom rade si myslím, že doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov na Slovensku už dnes predstavuje reálny zárodok rodiaceho sa systému dôchodkového poistenia. Etablovalo sa do praxe ako prvá súčasť tohto systému na báze skutočných poistných vzťahov. Počas relatívne krátkeho obdobia dokázalo potvrdiť svoje opodstatnenie a miesto v hierarchii dôchodkového poistenia. Na ilustráciu uvediem, že Prvú DDP TATRY-SYMPATIA reprezentuje stotisíc klientov vrátane prvých niekoľko tisíc príjemcov dávok. Tiež z pozície prezidenta Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní SR môžem povedať, že po dosiahnutých skúsenostiach z fungovania tohto tretieho piliera systému dôchodkového poistenia možno na Slovensku veľmi veľa dokázať. A to z hľadiska ďalšieho zdokonaľovania legislatívnych pravidiel, ako aj ochoty a dôvery občanov voči sociálnemu poisteniu ako celku. Doplnkové dôchodkové poisťovne odviedli v tomto smere mnoho práce. Som presvedčený, že významný podiel na rozvoji poistenia má VSP, odborný manažment a kolektív pracovníkov správcu TATRY-SYMPATIA Je zrejmé, že úspešným štartom doplnkového dôchodkového poistenia vhodne odštartoval celý systém dôchodkového poistenia na Slovensku. Ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať, by mali rešpektovať dosiahnuté skúsenosti.

Čo je aktuálne základným problémom rozvoja doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov?

- Je ním nevyhnutnosť rozvojových impulzov. Tie sú obsahom návrhu novelizácie zákona č. 123 z roku 1996 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov. Doterajšou legislatívnou dikciou zákonodarca sprístupnil poistenie len určitej, v zákone definovanej skupine občanov. Očakávam, že v najbližšom čase sa toto poistenie stane široko prístupným väčšine pracujúcich občanov. Takou novelizáciou zákona sa parlament začal zaoberať na septembrovej schôdzi. Po schválení navrhovaných zmien nastane druhá skúška dospelosti doplnkového dôchodkového poistenia, jeho zrelosti a schopnosti získať si priazeň zamestnancov. Verím, že doplnkové dôchodkové poistenie a poisťovne, ktoré ho vykonávajú, dobre zhodnotia dôveru.

Reforma sociálneho poistenia na Slovensku sa však omeškáva, z roka na rok sa odkladá napriek deklarovanej politickej vôli a súhlasu s koncepciou komplexnej reformy sociálneho poistenia.

- To, že problémy systému sociálneho, resp. aj dôchodkového poistenia sú oveľa širšie, nie je predmetom diskusie. Slovensko stojí pred veľmi náročným sociálnoekonomickým spoločenským manévrom. Svojím významom pravdepodobne predstihne aj privatizáciu. Jednak z hľadiska množstva peňazí, ktoré začnú pracovať v tomto systéme, ale aj z hľadiska sociálnopolitických dôsledkov. Ide o vec, ktorej sa neubránila žiadna z transformujúcich sa krajín. Umelé otáľanie s touto reformou, s reštrukturalizáciou doterajšieho systému sociálneho zabezpečenia na systém sociálneho poistenia je neúnosné. Uskutočnenie tejto reformy je základným predpokladom ďalšieho ekonomického rozvoja spoločnosti. Doterajší systém sociálneho zabezpečenia je drahý a neefektívny, nemá perspektívu. Toto konštatuje väčšina vcelku jednoznačne. Podľa môjho názoru iba prechod na efektívnejšie formy sociálneho poistenia - systémovej kombinácie priebežného financovania spolu s povinným druhým a dobrovoľným tretím pilierom kapitalizačného financovania poistenia - je správnou cestou, ktorá povedie k vytvoreniu prijateľnej ekonomicko-sociálnej bázy aj pre dôchodcov.

To však znamená, že otáľanie s reformou nie je namieste.

- Na druhej strane - a to je rovnako dôležité povedať - akékoľvek systémové zmeny je nevyhnutné dokonale pripraviť. Platí to aj o systéme dôchodkového poistenia. Zlaté pravidlo hovorí: Keď sa prijme rozhodnutie a urobí krok v praxi, neskôr sú veľmi malé možnosti korekcií. V tomto prípade určite platí dvakrát meraj - raz rež! Zdôraznil by som, že pri reforme sociálnych systémov treba merať aj trikrát. Vstupovať do systému korekciou krátko po jeho odštartovaní nebýva správne. Aj otáľanie či neotáľanie je veľmi zložité. Z mnohých dôvodov treba urobiť reformu rýchlo, lebo starý systém nie je schopný dlhodobo pokrývať potreby a navyše je nespravodlivý i drahý. Súčasne však treba vedieť, že prechod na sociálne poistenie s jeho kapitalizačnými vrstvami bude v prvých etapách takisto predstavovať ekonomickú záťaž. V každom prípade je však podstatné, aby k prechodu došlo.

Široká, najmä však odborná verejnosť vás vníma ako osobnosť, ktorá má výrazný podiel na doterajšom rozvoji doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov. Doplnkové dôchodkové poisťovne sú inštitúciami takpovediac v sociálnej službe. Dá sa v tejto oblasti úspešne podnikať?

- V prvom rade by som poznamenal, že termín sociálne služby je trochu okrídleným pojmom. Treba si uvedomiť, že doplnkové dôchodkové poistenie na Slovensku, resp. podobné penzijné fondy v zahraničí sú predmetom podnikania ako ktorákoľvek iná oblasť finančníctva. Kritizovať niekoho, kto otvorí napríklad súkromný domov dôchodcov alebo zabezpečuje súkromné opatrovateľské služby, že chce podnikať podľa pravidiel a v rámci sociálnej únosnosti, že chce byť úspešný a dosahovať zisk? Tieto vzťahy by sme nemali tabuizovať. Som presvedčený, že motorom každého rozvoja je zdravé štandardné podnikanie v rámci zákonov. Aj doplnkové dôchodkové poisťovne vedia, čo majú povolené, čo si môžeme dovoliť. Vieme, že ak klienti nebudú spokojní, nebudeme profitovať a nebudeme mať podnikateľský úspech. Ich spokojnosť nás zaväzuje k pripisovaniu primeraných výnosov na ich individuálne účty, minimalizovať riziká, kvalitou služieb dosahovať podnikateľský úspech. Neviďme iba, že ide o sociálnu sféru, do ktorej akoby vôbec nepatrilo podnikanie! Naopak, čím viac poskytovaných sociálnych služieb prenesieme do privátneho sektora, tým vyššiu efektivitu sociálneho systému možno zabezpečiť. Toto platí či o štandardných sociálnych službách alebo o sociálnom poistení, takisto o druhom alebo treťom pilieri dôchodkového poistenia. Samozrejme, sociálna oblasť je viac ako ktorákoľvek iná citlivá na neférové kroky, fauly, na podraz. Aj preto si myslím, že privátny kapitál dokáže zohrať ozdravujúcu úlohu.

Áno, v oblasti sociálneho poistenia a sociálnych služieb je veľký priestor na podnikanie. Dovoľte mi marketingový pohľad: každý z nás raz pôjde do dôchodku, každý z nás raz bude potrebovať istý typ sociálnych služieb, ktoré by mal byť niekto schopný v rámci rozumných ekonomických podmienok ponúknuť a zabezpečiť. Je celá paleta činností a služieb v tejto oblasti, ktoré sa dajú rozvíjať. Ba myslím si, že spoluobčania, ktorí sa chcú pripraviť na život v starobe, veľmi radi využijú ponuky, ktoré chceme rozširovať.

Poisťovníctvo je o odkladanej spotrebe, ktorá predstavuje prínos aj pre ekonomiku krajiny. Možno takto vnímať aj doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov?

- Toto poistenie má dva rozmery. Prvý je sociálny, druhý rozmer je tvrdým obchodom pri zhodnocovaní peňazí. V poisťovni je množina finančných prostriedkov z príspevkov poistencov. Napríklad v Prvej DDP TATRY-SYMPATIA predpokladáme, že ku koncu roku 2000 to budú približne 2 miliardy korún. A to je predsa už suma, s ktorou treba vysoko profesionálne pracovať, aby sme klientom zabezpečili primerané zhodnotenie peňazí na ich účtoch. A táto práca poisťovne je aj o podnikaní a domácom kapitále, ktorý je prínosom do ekonomiky Slovenska.

Máme alebo hrozia problémy, napríklad pokiaľ ide o kvalitu zhodnocovania týchto prostriedkov v ekonomickom prostredí Slovenska?

- Ich zhodnocovanie v roku 2000 je podstatne iné ako vlani. Nechcem hovoriť o otázkach makroekonomiky, ale zhodnocovanie je čím ďalej náročnejšie z hľadiska investičných príležitostí. Bezpečné investovanie do štátnych bondov v súčasnosti už nekryje ani predpokladanú mieru inflácie. Pochopiteľne, výnosy z investovania - aj v prípade dôchodkových poisťovní - by sa mali aspoň vyrovnať s infláciou. Našťastie, TATRY-SYMPATIA má z minulých rokov investovania určitý náskok. Druhá vec, ktorou je množstvo peňazí na účtoch jej poistencov, naznačuje, že rámec Slovenska, aj vzhľadom na jeho nerozvinutý kapitálový trh, bude vo veľmi krátkom čase malý. Situácia nás donúti, aby sme časť prostriedkov alokovali v zahraničí.

Nateraz to ešte nie je možné, ale chystaná novelizácia zákona č.123 z roku 1996 predpokladá, že časť portfólia bude možné umiestňovať na zahraničných kapitálových a finančných trhoch.

- Áno, avšak v tomto smere treba byť veľmi opatrní. V prípade Prvej DDP TATRY-SYMPATIA je veľmi dobré, že jej správca VSPT získal zahraničného strategického investora, od ktorého očakávame kvalitné know-how práve na operácie v zahraničí.

Ste v pozíciách vrcholového manažéra. Aké sú vaše manažérske zámery a ciele na najbližšie roky? Dôležitý je tím vašich spolupracovníkov. Ako sú pripravení podporiť zámery a dosiahnuť ciele, ktoré má pred sebou Prvá DDP TATRY-SYMPATIA a jej správca?

- Personifikácia kohokoľvek s firmou je veľmi problematická. Jednotlivec nič nedokáže. Bez tímovej práce nie je vôbec možné hovoriť ani o TATRY-SYMPATIA, ani o spoločnosti VSP ako o úspešných subjektoch. Podarilo sa vybudovať kvalitný a relatívne stabilný pracovný kolektív. Žiadny subjekt ani manažér by nemal zastať na určitom stupni vývoja, hoci úspešného. Predpokladom budúceho úspechu je hľadanie a nachádzanie nových príležitostí, aby klienti, ktorí stavili na nás, dostali možnosti nových profitov. Moje osobné plány sú spojené s rozvojom spoločností, o ktorých hovoríme. Verejnosť už zaregistrovala, že akcie VSP zmenili majiteľa. Naskytla sa ďalšia príležitosť a reálna možnosť rozvoja pre Prvú DDP TATRY-SYMPATIA i pre VSP. Chceme napríklad ponúknuť klientom ďalšie nebankové finančné služby.

Akcie VSP nedávno kúpil Trust Banking International Holding (TBIH). Čím VSP oslovila túto nadnárodnú spoločnosť?

- V prvom rade treba povedať, že TBIH je nadnárodná finančná skupina, ktorá sa už vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy venuje investíciám do sociálneho, ako aj komerčného poistenia a iných nebankových služieb. Naša myšlienka nájsť pre VSP strategického partnera, ktorý by ju kapitálovo posilnil, nebola nová. Rozhodli sme sa pre TBIH. Táto spoločnosť je reprezentantom nemeckej Deutsche Bank a izraelskej finančnej skupiny Kardan Group. Záujmom TBIH je vybudovať na Slovensku nebankový finančný holding. VSP nielen v rovine úspešnej správy Prvej DDP TATRY-SYMPATIA, ale aj v rovine prípravy na činnosti v oblasti komerčného poistenia presvedčila potenciálnych investorov, že ide o dobrú investíciu.

Aké ciele má teda VSP na najbližšie obdobie?

- Prvoradým je nový rozvoj Prvej DDP TATRY-SYMPATIA. Novelizovaný zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení si vyžiada investovanie do trhu, do marketingových aktivít, obchodnej činnosti, a tiež do osvety potenciálnych klientov. V každom prípade TATRY-SYMPATIA zostane základom činnosti jej správcu. To je axióma. VSP má záujem doplniť portfólio svojich aktivít nebankovými finančnými službami. Väzby doplnkové dôchodkové poistenie - komerčné poistenie - dokompletovanie s typmi životného a neživotného poistenia majú logiku, vo svete sú bežné. To isté platí napríklad v súvislostiach s poisťovaním sociálnych udalostí, napríklad straty na zárobku, dlhodobej práceneschopnosti a pod. Po legislatívnom doladení očakávame, že bude treba riešiť aj otázky nemocenského poistenia s jeho viaczložkovým financovaním. Nepopieram, že sa chceme zúčastniť na vykonávaní druhého piliera dôchodkového poistenia, keď bude pripravený. Chceme sa v tomto zmysle zúčastniť na licenčnom konaní a preukázať kvality. Na základe dohody chceme umožniť našim klientom vrátane príjemcov dávok, aby mali prístup k určitým zvýhodneným bankovým službám.

Sú to smelé plány, pritom vôbec nie jednoduché záležitosti.

- Uvedomujeme si to. Zabezpečenie týchto cieľov bude postupným procesom. Okrem pripravenosti a investícií to bude chcieť aj trochu trpezlivosti. Nejde však iba o to, čo sami plánujeme, ale predovšetkým, čo naši klienti budú chcieť, aby sme im zabezpečovali. Aj v tomto smere vnímam nezastupiteľné úlohy správnej a dozornej rady Prvej DDP TATRY-SYMPATIA, a tiež ostatných jej volených samosprávnych orgánov. Komunikácia medzi správcom a nimi musí byť aspoň na úrovni ako doteraz.

Každý proces potrebuje čas. Darmo chceme mať niektoré veci rýchlo, nie je to možné.

- Všetko, o čom hovoríme, sú záležitosti v rámci dlhodobého zámeru a dlhodobej stratégie. Naozaj nie je možné postupy vynechať, niektoré termíny umelo skracovať, preskakovať etapy. Musia ísť za sebou. Z pohľadu dovnútra VSP budeme radi, keď sa podarí vybudovať takú funkčnú štruktúru, aby kryla základné zámery, ktoré máme v horizonte do piatich rokov. Pritom všetkom, možno sa opakujem, prioritou pre VSP zostane spokojnosť klientov Prvej DDP TATRY-SYMPATIA a starostlivosť o ich potreby.

Stanislav Vančo

Počasie

Dnes bude jasno až polojasno. Ráno ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 7 stupňov. Slabý južný vietor.V stredu bude polooblačno, na severe časom až oblačno a miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 6 až 2 stupne. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na juhu okolo 20 stupňov. Vo štvrtok prevažne oblačno a početné prehánky, ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 7 až 3 stupne. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na juhu stredného a východného Slovenska okolo 20 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.25 a zapadne o 19.25 hod.

Amsterdamoblačno13
Atényoblačno16
Belehradpolooblačno19
Berlínprehánky15
Bratislavapolooblačno19
Bruseloblačno13
Budapešťpolooblačno19
Bukurešťpolooblačno12
Frankfurtdážď16
Helsinkidážď5
Istanbulpolooblačno13
Kodaňdážď11
Lisabonoblačno19
Londýnoblačno15
Madridpolooblačno18
Milánopolooblačno21
Moskvapolooblačno11
Oslodážď6
Parížoblačno16
Prahaprehánky16
Rímpolooblačno21
Sofiapolooblačno10
Štokholmdážď11
Varšavapolooblačno16
Viedeňpolooblačno19
Záhrebpolooblačno20
Ženevaoblačno15

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.