Hospodársky denník
USD48,346 Sk
EUR43,538 Sk
CHF28,483 Sk
CZK1,257 Sk
  Pondelok  9.Apríla 2001

Teória investovania do podielových fondov

Správcovská spoločnosť združuje peňažné prostriedky od fyzických a právnických osôb a investuje ich s cieľom zhodnotenia na základe zákonom vymedzených podmienok. Je to akciová spoločnosť a podniká na základe licencie Úradu pre finančný trh. Správcovská spoločnosť je povinná vytvárať podielové fondy, pričom typy fondov a investičnú stratégiu vytvára v rámci limitov zákona o kolektívnom investovaní. Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú podnikateľskú činnosť, ako je správa podielových fondov a nesmie uprednostňovať vlastné záujmy pred záujmami podielnikov. Zárukou a ochranou pre podielnikov je aj depozitár, ktorým môže byť jedine banka. Depozitár dohliada aj na dodržiavanie zákonných ustanovení činnosti podielových fondov pričom koná samostatne a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov. Podielový fond je portfólio majetku investorov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť v mene a v prospech investorov. Majetok fondu je rozdelený na podiely, ktoré reprezentuje podielový list. Podielový list je cenný papier v zmysle zákona o cenných papieroch, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde. Podiel predstavuje jednotku nároku investora na majetok v podielovom fonde, jeho hodnota sa mení v závislosti od vývoja hodnôt majetku v portfóliu. Hodnoty cenných papierov veľmi citlivo reagujú na správy o finančnej situácií emitenta, vyhliadkach jednotlivých spoločností do budúcnosti, makroekonomickej stabilite, zmeny úrokových mier a podobne, preto je majetok fondov väčšinou oceňovaný na dennej báze. Vývoj za posledný týždeň možno sledovať v nasledujúcich tabuľkách.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.