Hospodársky denník
USD48,983 Sk
EUR43,269 Sk
CHF28,116 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  10.Mája 2001

Neúplné znenie zákona

Úplné znenia zákonov sú dobrá vec, keďže sa naše právne normy menia častejšie, ako by bolo niekedy žiaduce. Iste preto potešilo niektorých napríklad vyhlásenie úplného znenia zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Vyšlo pod číslom 128/2001 Z. z. v čiastke 52 Zbierky zákonov. Uverejnené bolo dňa 6. apríla 2001. Čo však z toho, keď o 11 dní (slovom jedenásť!) neskôr, bol uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 148/2001 Z. z. (v čiastke 62) zákon, ktorý predmetný zákon zmenil znova. Úplné znenie v tomto prípade malo skutočne asi rekordnú platnosť.

Novela zmäkčuje podmienky na poskytnutie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Žiadateľ totiž musí okrem iného pri žiadosti o poskytnutie podpory preukázať, že má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory. Od 1. mája 2001 sa táto podmienka nevzťahuje na obce v prípade výstavby bytov alebo dostavby rozostavaných bytov v bytovom dome vrátane bytov, ktoré sa získajú nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru a bytov, ktoré sú určené na nájom pre obyvateľov obce za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.

(pirš)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.