Hospodársky denník
USD48,75 Sk
EUR43,244 Sk
CHF28,075 Sk
CZK1,257 Sk
  Piatok  11.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

V máji už budú karty rozdané

O nových organizačných štruktúrach rozdelených ŽSR

Podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR dôjde od 1. júla k rozdeleniu železníc na dve spoločnosti – Železničnú spoločnosť, a. s., a ŽSR. Kým príde k rozdeleniu, je potrebné urobiť množstvo postupných krokov. Jedným z nich je aj príprava nových organizačných štruktúr oboch spoločností. Na túto tému sme hovorili s riaditeľom Odboru organizácie a riadenia Generálneho riaditeľstva ŽSR Ing. Pavlom Pažitnajom.

Aký tím ľudí a z ktorých zložiek sa podieľal na príprave nových organizačných štruktúr?

- S prípravou nových organizačných štruktúr sme začali ešte v decembri minulého roka, keď generálny riaditeľ ŽSR Ing. Andrej Egyed vymenoval dve skupiny, ktoré mali pracovať na tvorbe štruktúr. Predsedom prvej - riadiacej skupiny, je námestník GR pre ľudské zdroje Miroslav Janáček. Predsedom druhej – pracovnej skupiny, som ja a sú v nej vybraní riaditelia odborov generálneho riaditeľstva. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj riaditelia divízií v zastúpení svojich námestníkov. Pracovná skupina má ešte tímy, ktoré zodpovedajú za tvorbu organizačnej štruktúry akciovej spoločnosti v celej jej hierarchii. Jedna zo skupín bude zodpovedná za

tvorbu štruktúry

celej hierarchie ŽSR. Ďalšia skupina má na starosti prierezové činnosti oboch spoločností. Už z názvu pracovnej skupiny vyplýva, že jej poslaním je pripravovať návrhy a riadiaca skupina potom koordinuje celú činnosť a rozhoduje v prípade určitých rozporov v pracovnej skupine.

Činnosť oboch skupín sa začala 8. januára schválením základných pravidiel tvorby organizačných štruktúr ŽSR a ŽS, a. s. Na čo sú zamerané pravidlá tvorby štruktúr?

- Pravidiel je päť. Po prvé, musíme zabezpečiť funkčnosť oboch spoločností k termínu transformácie. Cieľom pri tomto základnom pravidle je to, aby po transformácii terajších ŽSR boli funkčné všetky organizačné jednotky na jednotlivých stupňoch riadenia nových spoločností. Ďalej musíme zabezpečiť ekonomickú a právnu subjektivitu oboch spoločností. Po tretie, pri tvorbe nových organizačných štruktúr ŽS, a. s., a budúcich ŽSR, sa musí vychádzať z jestvujúcej organizačnej štruktúry, zo stratégie rozvoja a z rozvoja ľudských zdrojov na obdobie transformácie a reštrukturalizácie ŽSR. Cieľom tohto pravidla bolo, aby pri tvorbe nových spoločností nedošlo k nárastu počtu funkčných miest či povolaní ako celku, ale k ich jednoznačnému zníženiu. Ďalej pri tvorbe nových organizačných štruktúr oboch spoločností sa bude vychádzať zo smerníc pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR, odborového zborníka a odborového zborníka príkladov pracovných činností zamestnancov ŽSR. Tu sa sledovalo to,

aby nedošlo

k nekontrolovateľnému nárastu tarifných tried, aby sa dodržala hierarchia zaraďovania zamestnancov do tarifných tried na jednotlivých stupňoch riadenia. Po piate, do akciovej spoločnosti sa budú zaraďovať len tí zamestnanci, ktorí sú nevyhnutne potrební pre činnosť spoločnosti.

Schválený Projekt transformácie a reštrukturalizácie ŽSR, ktorý v októbri minulého roka schválila vláda SR, priniesol koncepčný návrh organizačnej štruktúry ŽSR a ŽS, a. s. Zostal návrh v pôvodnej podobe alebo došlo k zmenám?

- Na prvom zasadnutí schválila riadiaca skupina základnú architektúru organizačných štruktúr oboch spoločností. Akciová spoločnosť má mať divizionálnu organizačnú štruktúru, kde na vrchole bude ústredie a bude pozostávať z troch divízií – osobnej prepravy, nákladnej prepravy a zo železničných koľajových vozidiel. Tiež bude mať ďalšie vnútorné organizačné jednotky, a to Odúčtovňu tržieb železníc, Obchodno-prekládkové centrum a Tatranské lanové dráhy. Základná architektúra ŽSR bude dvojstupňová funkcionálna organizačná štruktúra na vrchole s generálnym riaditeľstvom a vnútornými organizačnými jednotkami, ktoré existujú aj dnes - divízia dopravnej cesty, ktorá, keďže zostane

len jedna,

bude mať iný názov, ďalej je to Stredisko hospodárenia s majetkom, Závod služieb železníc, Železničná geodézia, Stredisko informatiky, Zbor požiarnej ochrany železníc, Projektové stredisko, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Výskumný a vývojový ústav železníc, Železničné zdravotníctvo a pribúda nová organizačná jednotka Železničné telekomunikácie. Oproti pôvodnému návrhu došlo k „presunu“ Tatranských lanových dráh do ŽS, a. s., a Strediska hospodárenia s majetkom do ŽSR.

Aká metodika sa uplatňuje pri príprave organizačných štruktúr?

- Postupovali sme celkom inak, ako bývalo zvykom. Dodnes nemáme nakreslené žiadne „pavúky“, škatuľky. Tentoraz sme k tomu pristúpili úplne iným spôsobom. Použitá metodika by sa dala nazvať dekompozícia činnosti útvarov na vrcholovej úrovni. Najprv sa povedalo, aké činnosti je nevyhnutné zabezpečovať na vrcholovej úrovni. K danej činnosti sa priradili, aby sa to dalo merať – periodicita vykonávaných činností, potom funkcie atď. Až potom sa k činnostiam podľa periodicity, nevyhnutnosti vykonávania na danej úrovni a po veľmi komplikovaných oponentúrach vo vnútri pracovnej skupiny prideľovali funkčné miesta. Na tomto mieste musím zdôrazniť, že

veľa času

sme venovali definovaniu činností, ktoré sa majú robiť. Samozrejme, najskôr sme si museli vykonzultovať, či sú naozaj nevyhnutné. To je ten rozdiel oproti minulosti, keď sa namaľovali „škatuľky“, k nim sa priradili vyšší, a potom nižší funkcionári, a aby sa uživili, domaľovali sa ďalšie škatuľky. Teraz to bolo opačne.

Je príprava nových organizačných štruktúr limitovaná počtom zamestnancov, ktorí v nich budú zamestnaní?

- Nie, nemali sme žiadne limity, čo však neznamená, že nedôjde k racionalizácii, pretože aj jedno z pravidiel tvorby organizačných štruktúr určuje, že nemá dôjsť k nárastu počtu funkčných miest či povolaní ako celku, ale k ich jednoznačnému zníženiu.

Ovplyvňuje prípravu nových organizačných štruktúr skutočnosť, že návrh zákona o Železničnej spoločnosti, a. s., a príslušné novely neprešli schválením v Národnej rade SR?

- Pri tvorbe štruktúr vychádzame z legislatívy, ako keby bola schválená. Napríklad pri tvorbe ústredia Železničnej spoločnosti, kde

zákon hovorí,

že bude mať predstavenstvo. Situáciu „modelujeme“ a podľa našej predstavy bude v predstavenstve päť ľudí. Život však možno prinesie niečo úplne iné.

V akom štádiu rozpracovanosti je príprava nových organizačných štruktúr?

- Rozpracovanosť organizačných štruktúr vychádza z plánu postupu implementačných krokov procesu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR, ktoré určili mať spracované štruktúry ŽS, a. s., a ŽSR k 31. marcu. Návrhy organizačných štruktúr vrcholov obidvoch spoločností sme predložili na posúdenie riadiacej skupine. Teraz nasleduje príprava štruktúr na strednej a základnej úrovni. Tu oproti plánu došlo k časovému posunu. Ale myslím si, že najdôležitejšie je mať v čo najkratšom čase schválené štruktúry ústredia jednej i druhej spoločnosti. Pretože ak dnes hovoríme o 1. júli ako o termíne kedy

má byť funkčná

akciová spoločnosť, nie je možné rozdeliť generálne riaditeľstvo k 1. júlu lebo k 30. júnu. Tu už minimálne mesiac alebo dva mesiace pred rozdelením musia vedľa seba existovať štruktúry ŽS, a. s., a ŽSR. Každý už musí vedieť, v ktorej spoločnosti, na akom úseku pracuje a čo je jeho pracovná náplň. Tým je teda zabezpečené to, o čom som hovoril, funkčnosť spoločností, ekonomická a právna samostatnosť, subjektivita. A následné rozdelenie je už potom len formálny akt. Robíme všetko preto, aby mesiac pred rozdelením bolo všetko pripravené.

Kedy sa bude, po schválení organizačných štruktúr, riešiť personálne obsadenie topmanažmentov oboch spoločností?

- Minimálne mesiac pred rozdelením musí každý pracovník vedieť, v ktorej spoločnosti a na akom úseku bude pracovať a akú bude mať pracovnú náplň. Tým bude zabezpečená funkčnosť spoločnosti, ekonomická a právna samostatnosť a subjektivita. Samotné rozdelenie už bude len formálnym aktom. Najvyšší manažéri a ďalší strategickí pracovníci by mali byť vymenovaní najneskôr v máji.

Počasie

Na celom území Slovenska očakávame vplyv vyššieho tlaku vzduchu. Bude prevládať zväčša priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Pozitívne sú účinky na toleranciu telesnej a duševnej námahy, zvýšenie tonusu vedie k vyšším výkonom a lepším reakciám. Pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím sa majú šetriť a vyhýbať väčšej námahe a stresom. Vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu reagovať náchylnosťou na bolesti hlavy, často migrenózneho pôvodu a miernym pocitom závratu. n Zajtra predpokladáme pretrvávanie priaznivých vplyvov počasia na meteosenzitívnych ľudí. (zč)n Dnes bude oblačno, v priebehu dňa od severu zmenšovanie oblačnosti. Na severe a východe miestami, inde len ojedinele slabé prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na severe a východe okolo 16 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov. Severný vietor 4 až 8 m/s, na východe miestami okolo 10 m/s. n V sobotu bude polojasno, na severe a východe časom až oblačno a ojedinele prehánky. Nočná teplota 10 až 6, v horských dolinách okolo 4 stupne. Denná teplota 16 až 20, na severe okolo 14 stupňov. V nedeľu bude polojasno, na východe miestami až oblačno a ojedinele zrážky. Nočná teplota 8 až 4, v údoliach okolo 2 stupne. Ojedinele slabý prízemný mráz. Denná teplota 15 až 21 stupňov. n Slnko vyjde zajtra o 5.18 a zapadne o 20.19 hod.

Amsterdamjasno24
Aténypolojasno22
Belehraddážď20
Berlínoblačno22
Bratislavapolooblačno20
Bruselslnečno24
Budapešťoblačno21
Bukurešťdážď18
Frankfurtpolooblačno24
Helsinkioblačno10
Istanbuloblačno18
Kodaňpolooblačno19
Lisabonjasno17
Londýnslnečno21
Madridjasno21
Milánopolooblačno23
Moskvazamračené13
Oslojasno21
Parížpolojasno25
Prahapolooblačno20
Rímjasno24
Sofiadážď15
Štokholmpolojasno18
Varšavajasno18
Viedeňpolooblačno21
Záhreboblačno22
Ženevajasno 22

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.