Hospodársky denník
USD48,952 Sk
EUR43,247 Sk
CHF28,203 Sk
CZK1,259 Sk
  Štvrtok  17.Mája 2001

Treba komunikovať, rokovať

S generálnym riaditeľom PDDP Tatry-Sympatia M. Němcom

V týchto dňoch dávame priestor zástupcom doplnkových dôchodkových poisťovní, aby sa vyjadrili na tému čo ponúkajú občanom na zabezpečenie dôstojného života v dôchodkovom veku. Dnes uverejňujeme rozhovor s generálnym riaditeľom Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia Michalom Němcom.

Čo presne sa skrýva za termínom čakacia doba uvedeným v zmluve?

- Čakacia doba je pojem, ktorý je definovaný v zákone a je to doba trvania pracovného pomeru u konkrétneho zamestnávateľa. Jedine v rámci tejto doby má zamestnávateľ právo neprispievať svojmu zamestnancovi na doplnkový dôchodok.

Má teda zamestnávateľ možnosť vybrať si komu bude prispievať a komu naopak do systému DDP neprispeje?

- Keď zamestnávateľ prijme nového zamestnanca ešte nevie či si ho nechá, či sa s ním v rámci skúšobnej lehoty nerozlúči, nevie čo v ňom je. Z hľadiska mzdových prostriedkov k nemu pristupuje iným spôsobom a v sociálnom programe má vždy nejaké nábehové krivky. To isté sa týka aj doplnkového dôchodkového poistenia. Čakacia lehota bola pôvodne maximálne 12 mesiacov, zamestnávateľ ju, samozrejme, mohol odpustiť alebo ju mohol skrátiť. V súčasnom zákone trvá maximálne tri mesiace. To znamená, že sa zhoduje so skúšobnou lehotou. Zamestnávateľ má teda právo, nie povinnosť, ale právo povedať: Môžeš sa poistiť, ale ja ti budem prispievať až po uplynutí čakacej lehoty, keď zistím či budeš dobre pracovať či budeš prínosom. Je to sociálny benefit. To znamená, že keď zamestnávateľ prispieva na doplnkový dôchodok, mal by mať určité práva modelovať podmienky.

Takže zamestnávateľ, aj keď má podpísanú zmluvu s nejakou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou a zamestnanec, ktorý bol predtým zamestnaný v inej spoločnosti a takisto bol poistený vo vašej poisťovni, tie tri mesiace nebude dostávať príspevok od zamestnávateľa.

- Áno. Nebude dostávať príspevok od zamestnávateľa. Zamestnanec má v podstate dve možnosti. Môže prerušiť účasť na poistení, počkať kým mu začne prispievať nový zamestnávateľ a potom si ju obnoviť. Podľa novely zákona má však aj druhú, výhodnejšiu možnosť. Môže si prispievať sám a keď splní podmienky, zamestnávateľ mu začne prispievať.

Zamestnávateľ má podpísanú zmluvu s nejakou poisťovňou, ale zamestnanci by možno radi využili služby inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

- Majú možnosť prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Treba komunikovať, otvoriť problém, presvedčiť zamestnávateľa podpísať inú alebo ďalšiu zmluvu. Je to veľmi dynamické. Nepozerajme sa na ten proces ako na statický, ale na niečo, čo sa vyvíja. Zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu s viacerými poisťovňami.

Podnikatelia majú možnosť sami sa rozhodnúť, do ktorej poisťovne vstúpia. Zaznamenali ste po vstupe novely zákona č. 123/1997 o DDP do platnosti vyšší nábor nových klientov?

- Myslíte vyšší nábor alebo vyšší počet klientov? Nábor je, samozrejme, vyšší, pretože sa rozšíril trh a naši obchodníci veľmi rýchlo dokázali na tieto zmeny reagovať, snažili sa a snažia sa osloviť čo najviac ľudí. Nárast počtu klientov má dve roviny. Jednak ide o získavanie klientov z nových oblastí a jednak o prehlbovaní dôvery u tých, ktorí už sú u nás poistení. Na ilustráciu uvediem niekoľko údajov. Za prvý štvrťrok 2001 naša poisťovňa získala viac ako 10-tisíc nových poistencov, čo je viac ako získali ostatné tri poisťovne spoločne. Ak sme za celý rok 2000 získali 20 857 poistencov a podpísali sme 400 zamestnávateľských zmlúv, tak za štyri mesiace roku 2001 sme získali 16 833 zamestnaneckých zmlúv a podpísali sme 275 zamestnávateľských zmlúv. Zároveň je potrebné, aby ľudia pochopili, že to potrebujú, že je to pre nich, pre ich budúcnosť. Najmä mladí ľudia dnes ešte nechcú myslieť na to, čo bude, keď budú starší a že je potrebné si vytvoriť určité finančné rezervy, pretože sú dávno preč časy, keď sa o nás staral štát. Je potrebné prelomiť určitú psychickú bariéru a vysvetliť ľuďom, aby si už teraz, keď sú v produktívnom veku vytvárali určitý kapitál hoci aj po 200 korún mesačne.

Ako sa na súčasné možnosti doplnkového dôchodkového poistenia pozerajú zamestnávatelia, s ktorými máte podpísané zmluvy - sú spokojní?

- Dnes máme asi 1500 zamestnávateľských zmlúv a viac ako 120-tisíc uzatvorených zamestnaneckých a poisteneckých zmlúv. Trúfam si povedať, že väčšina našich klientov je spokojná. Veľmi oceňujem, že tak zo strany zamestnávateľov, ako aj zo strany odborových organizácií a poistencov dostávame podnety na zlepšenie našej činnosti a prípadné problémy sa snažíme riešiť čo najrýchlejšie. Stretnutia s našimi klientmi sú veľmi podnetné a aj z nich čerpáme námety do budúcnosti. Myslím, že spolupráca s PDDP Tatry-Sympatia je hodnotená dobre, o čom svedčí aj nárast počtu poistencov - zamestnancov tých zamestnávateľov, s ktorými sme uzavreli zmluvy už v minulosti. Samozrejme, sú ľudia, ktorým niečo nevyhovuje, ktorí by chceli niečo ináč, ktorí proste majú inú predstavu či už o našom fungovaní, alebo o nejakom konkrétnom rozhodnutí. O tom treba hovoriť, hľadať riešenia, hľadať kompromisy.

Existuje tu možnosť, že zmeníte svoje dávkové plány, rozšírite a podobne?

- Samozrejme, že tá možnosť tu je. Trh doplnkového dôchodkového poistenia sa stále vyvíja, je dynamický, rastie a tomu treba prispôsobovať aj nami ponúkané produkty. Na základe novely zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení bolo potrebné prepracovať platný dávkový plán tak, aby bol v súlade so zákonom. Zároveň novela vytvorila priestor na vstup nových segmentov na trh, pre ktoré bolo potrebné vypracovať nový dávkový plán, ktorý by čo najlepšie zodpovedal potrebám a možnostiam SZČO a spolupracujúcich osôb. Zároveň je to aj dôkazom našej komunikácie s klientmi, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. Všetky námety, pripomienky a názory našich klientov vyhodnocujeme a po určitom čase, keď ako sa hovorí cítime, že dozrel čas na zmenu, snažíme sa tieto námety preniesť aj do formálnej roviny, čiže zapracovať ich do dávkových plánov.

Ivana Sedliaková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.