Hospodársky denník
USD48,952 Sk
EUR43,247 Sk
CHF28,203 Sk
CZK1,259 Sk
  Štvrtok  17.Mája 2001

Z vyrubeného penále na dani, kto môže odobriť úľavy?

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 07/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Môžem poukázať časť zaplatenej dane za rok 2000 zdravotníckemu zariadeniu?

- Zatiaľ to nie je možné. Ustanovenie zákona o daniach z príjmov, podľa ktorého je možné poukázať časť zaplatenej dane na verejnoprospešný účel nadobúda účinnosť až 1. januára 2002.

Môže daňový úrad zakázať daňovému subjektu predať vlastnenú nehnuteľnosť?

- Podľa zákona o správe daní a poplatkov môže správca dane počas daňovej kontroly v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jej účelu uložiť daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel. Správca dane toto predbežné opatrenie ukladá rozhodnutím, proti ktorému sa subjekt nemôže odvolať. Rozhodnutím môže takýmto spôsobom zakázať aj nakladanie s nehnuteľnosťou, ktorú daňový subjekt vlastní, teda zákon umožňuje, aby správca dane zakázal nehnuteľnosť predať. Ak by daňový subjekt nerešpektoval takéto rozhodnutie správcu dane, podľa zákona o správe daní a poplatkov právne úkony vykonané v rozpore s uloženým predbežným opatrením sú neplatné, t. j. zmluva o kúpe nehnuteľnosti by nebola platná. Len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo predbežné opatrenie uložené, správca dane ho zruší. Ak sa napr. na základe výsledkov daňovej kontroly dorubí daň, predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom úplného uhradenia daňového nedoplatku.

Môžem zaplatiť daň obligáciami mesta?

- Nie. Spôsoby platenia daní ustanovuje zákon o správe daní a poplatkov. Daň umožňuje tento zákon platiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane, v hotovosti (poštovou poukážkou na príslušný účet správcu dane, alebo osobám povereným správcom dane prijímať platby na daň, ale len do výšky 10 000 Sk, tiež priamo pri výkone exekúcie, ak ide o platby, ktoré majú byť exekúciou vymožené, a ak nie je v exekučnom príkaze určené inak a zamestnancovi správcu dane v blokovom konaní), kolkovými známkami (napr. úhrada povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch), platobnými známkami (ak ide napr. o úhradu daní do rozpočtov obcí a ustanovuje tak osobitný predpis), preplatkom na inej dani. Do 31. 12. 2000 bolo možné za určitých podmienok uhradiť daňové nedoplatky dlhopismi Fondu národného majetku, ale platenie daní obligáciami zákon neumožňuje.

Chcem požiadať o úľavu z vyrubeného penále na dani. Kto rozhoduje o povolení úľavy - údajne aj úrad pre štátnu pomoc?

- Podľa § 103 zákona o správe daní a poplatkov môže povoliť úľavy z penále, pokút, zo zvýšenia dane a z úrokov ministerstvo, ústredné daňové riaditeľstvo a jeho pracoviská a daňové úrady. Poskytovanie úľav podľa § 103 zákona o správe daní a poplatkov je podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci nepriamou formou štátnej pomoci, a preto je potrebné predkladať návrhy na povolenie úľav podľa tohto ustanovenia na schválenie úradu pre štátnu pomoc (s výnimkou poskytovania minimálnej pomoci, t. j. vo výške 100 000 EUR, čo však neplatí pre niektoré oblasti, napr. oblasť exportu, dopravy, lodiarskeho priemyslu, oceliarskeho priemyslu). Ak orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o povolenie úľavy podľa § 103 zákona o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, po posúdení žiadosti dôjde k záveru, že nie sú dôvody na povolenie úľavy, žiadosť o povolenie úľavy úradu pre štátnu pomoc nepredkladá.

Aký je rozdiel medzi úradným záznamom a zápisnicou, ktoré spisuje daňový úrad?

- Úradný záznam sa vykonáva v evidencii správcu dane v spisovom materiáli konkrétneho daňového subjektu a zachytáva rôzne ústne podania, oznámenia, poznámky, obsah telefonických hovorov, odkazy na iné spisové materiály, výpisy z vlastných alebo cudzích záznamov a ďalšie skutočnosti vzťahujúce sa na vec, ktoré správca dane zistil. Úradný záznam slúži len správcovi dane.

Zápisnica o ústnom pojednávaní sa spisuje u správcu dane z jeho vlastného podnetu alebo z podnetu daňového subjektu a v takom prípade nahradí akékoľvek podanie daňového subjektu. Do zápisnice u správcu dane je teda možné podať napr. odvolanie, splnomocniť zástupcu na zastupovanie v daňovom konaní, ale aj napr. požiadať o odklad zaplatenia dane, o odklad podania daňového priznania. Zápisnica musí mať predpísané náležitosti. Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä kto, kde a kedy daňové konanie vykonal, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, označenie hlavného predmetu konania, súvislé opísanie jeho priebehu, označenie dokladov a iných listín odovzdaných pri pojednávaní alebo podstatný obsah listín predložených na nahliadnutie, vykonané poučenie, vyjadrenie poučených osôb, ich návrhy alebo námietky smerujúce proti obsahu zápisnice, závery o týchto návrhoch alebo námietkach. Ak nahradzuje zápisnica podanie, musí mať jeho náležitosti. Súčasťou zápisnice sú i opatrenia prijaté pri ústnom pojednávaní o veci vrátane záverov prijatých pri pojednávaní. Zápisnicu podpisujú všetky zúčastnené osoby, ak niektorá osoba odmietne podpísať zápisnicu, táto skutočnosť sa v zápisnici poznamená, tiež dôvod odopretia podpisu. Daňový subjekt má nárok na odpis zápisnice, ak o to požiada pred začatím ústneho pojednávania. Zápisnica o ústnom pojednávaní, na rozdiel od úradného záznamu, je k dispozícii rovnako správcovi dane na konanie, ako aj daňovému subjektu v jeho prejednávanej veci.

Ing. Veronika Ličková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.