Hospodársky denník
USD48,769 Sk
EUR43,441 Sk
CHF28,168 Sk
CZK1,256 Sk
  Štvrtok  3.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

V službách podnikateľského prostredia

ATOP je garantom rovnosti slovenského členstva v Európskej únii

Asociácia textilného a odevného priemyslu (ATOP) Slovenskej republiky združuje podnikateľské organizácie a záujmové skupiny založené podnikateľmi a organizáciami v oblasti textilného a odevného priemyslu v SR. Členmi asociácie môžu byť organizácie so všeobecnými vzťahmi a záujmami k textilnému a odevnému priemyslu.

Ciele

Vytvárať vhodné podmienky na rozvoj textilného a odevného priemyslu na Slovensku a brániť spoločné aj individuálne záujmy členov asociácie, ak nie sú v rozpore s jej záujmami.

Činnosť

- chráni záujmy slovenského textilného a odevného priemyslu v dialógu s úradmi, vládnymi orgánmi, zodpovednými za textilný a odevný priemysel, s politickými stranami a hnutiami, s odborovými zväzmi v rámci partnerstva s príslušnou odborovou asociáciou, založeného na tripartitných komisiách, ako aj s národnými a medzinárodnými inštitúciami, ktoré sú aktívne v oblasti textilného a odevného priemyslu,

- chráni komerčné a podnikateľské záujmy členov asociácie,

- podporuje aktivity svojich členov prostredníctvom širokej informačnej ponuky, koordinuje prístup svojich členov k riešeniu problémov, monitoruje ich pohľady a názory a prenáša ich do stanoviska asociácie,

- pre svojich členov zabezpečuje prístup k informáciám a ich spracovanie, poradenskú činnosť a rôzne kurzy,

- koná ako profesionálny poradenský orgán v oblasti riešenia špeciálnych problémov v oblasti textilného a odevného priemyslu na Slovensku,

- pripravuje a predkladá vlastné návrhy a riešenia počas prípravnej fázy ekonomicko-politických rozhodnutí,

- má právo spájať sa a spolupracovať s právnymi subjektmi textilného a odevného priemyslu v Českej republike a v zahraničí,

- bráni záujmy zamestnávateľov v rámci tripartitných rokovaní s ústrednými orgánmi štátnej správy a s Odborovým zväzom textil, odev, koža v otázkach vyplývajúcich z oblasti hospodárskej a sociálnej politiky, ktoré budú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania zmlúv vyššieho stupňa.

Členstvo

Je plne dobrovoľné. Vstupom do asociácie členovia nestrácajú svoju právnu subjektivitu. Asociácia je členom Združenia priemyselných zväzov (ZPZ) SR a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, vrcholných organizácií zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti má asociácia 54 členov.

ATOP je členom Euratexu, ktorý združuje všetky asociácie a zväzy reprezentujúce európskych výrobcov textilu a odevov.

Asociácia

textilného a odevného priemyslu SR oslávila v roku 2000 desať rokov od svojho vzniku. Na slávnostnom stretnutí v Púchove si členovia pripomenuli, čo všetko sa muselo urobiť, aby sa v transformujúcej spoločnosti podarilo udržať výkonnosť odvetvia na úrovni, ako ho dnes poznáme. Nebola to jednoduchá úloha, pretože textilný a odevný priemysel nebol v našom hospodárskom systéme v takej pozícii, aká mu právom patrí. Väčšina vtedajších vedúcich pracovníkov si však uvedomila dôležitosť spoločného postupu a v asociácii vytvorili relatívne dobré podmienky na koncipovanie politiky, ktorá sa ukázala ako účinná. Vďaka tomu dnes napriek všetkým problémom dosahuje odvetvie dobré výsledky v porovnaní s inými i dnes preferovanými odvetviami. Dokonca ako jedno z mála odvetví si odevná výroba udržala

výkonnosť

z obdobia pred rokom 1989. Na slávnostnom stretnutí sa podrobne analyzovalo 10-ročné obdobie, v ktorom dominantnú úlohu mala najmä privatizácia, účasť na tvorbe hospodárskej politiky a vstup do celoeurópskej organizácie textilných a odevných podnikateľov Euratexu. Dnes možno veľmi jednoznačne povedať, že práve vstup do tohto združenia a aktívna spolupráca s jeho orgánmi najmä v druhej polovici deväťdesiatych rokov viedla k tomu, že už prakticky tri roky máme bezcolný vstup na rozhodujúce odbytištia - trhy štátov Európskej únie. Boli zrušené množstevné obmedzenia - kvóty a kontingenty, vytvoril sa aj veľmi dobrý a výhodný mechanizmus v celom obchodnom styku. Osobitne dôležité je to v tzv. aktívnom zošľachťovacom styku (mzdová práca), ktorý sa stal dominantným v odbyte už väčšiny podnikov. Svedčí o tom aj súčasná pozícia na 6. mieste v objeme dodávok do Nemecka v hodnotení 15 rozhodujúcich dodávateľov a najvyššia dynamika v roku 2000. Preto zachovanie súčasných praktík v aktívnom zušľachťovacom styku sa považuje za životne dôležité pre odvetvie a venuje sa mu aj patričná pozornosť.

Počas celého hodnoteného obdobia sa uplatňovala zásada, že asociácia ako predstaviteľ celonárodného textilného a odevného priemyslu vytvára podnikateľské prostredie nielen pre svojich členov, ale pre celé

odvetvie.

Ukazuje sa však, že postupne ako vznikajú nové podnikateľské organizácie a menia sa vlastníci doterajších podnikov, zužuje sa základňa. Po kulminácii najmä v období aktívneho pôsobenia Fondu na podporu zahraničného obchodu (FPZO), keď väčšina členov mohla využívať prostriedky z FPZO na svoje obchodné aktivity, došlo prakticky k jeho likvidácii a výrazne klesol záujem novovznikajúcich podnikov o členstvo v asociácii. V predchádzajúcich rokoch s viac ako 80-percentnou organizovanosťou patrila asociácia k najlepšie organizovaným zoskupeniam, no v súčasnosti to už neplatí. V roku 2000 ešte vo výnosoch a v tržbách dosahuje 74-percentný podiel na celkovom obrate národného textilného a odevného priemyslu, ale vo vývozoch už len 64 % a z pracovníkov v odvetví 58 %. Ešte výraznejší pokles je v odevnom priemysle, kde podiel firiem združených v ATOP na celkovom obrate vo výnosoch, výrobe a v tržbách je len 59 %, vo vývozoch 62 % a v pracovníkoch 50 %. Treba konštatovať, že

správanie sa

organizácií, ktoré odchádzajú z asociácie alebo nechcú s ňou spolupracovať, je v zásadnom rozpore s politickou stratégiou predstaviteľov Euratexu ako výhradného zástupcu textilného a odevného priemyslu v Európskej únii a Európskom parlamente. Euratex jednoznačne prijal a úpravou vlastných stanov potvrdil, že s prihliadnutím na budúce rozšírenie EÚ považuje členstvo národných asociácií a zväzov za reprezentantov národných odvetví s odôvodnením, že všetko, čo sa robí na ich úrovni, sa robí pre všetkých. Prípadné neakceptovanie týchto princípov vážne ohrozuje predvstupovú procedúru budúceho členstva v EÚ na báze rovnocennosti všetkých

Všeobecne sa zvyšujúca aktivita tzv. predvstupovej prípravy do EÚ v celej spoločnosti sa, prirodzene, prenáša aj do činnosti ATOP. V snahe pomôcť tomuto procesu zmluvne vstúpila ako spolupracujúca organizácia do dvoch pomerne rozsiahlych projektov, ktoré sa začali v roku 2000 a skončia sa v roku 2002 s pravdepodobnosťou ich pokračovania v ďalšom období. Sú to

projekty:

PARTEX - jeho cieľom je na základe vytvorenia funkčnej databázy založiť aktívnu spoluprácu v rámci EÚ (vrátane nových členov) a usilovať o zjednotenie nielen organizácií, ale aj celkovej činnosti, marketingu a pomoci v nadväzovaní obchodov, kapitálových účastí, výchovy ľudí. Konečný cieľ je odstrániť nielen doterajšie bariéry medzi štátmi a národnými odvetviami, ale aj diskriminujúce podmienky, ktoré sa prejavujú hlavne v cenách a v možnostiach prístupu na trh. Projekt je asi na 90 % financovaný z prostriedkov EÚ a na zvyšku sa podieľajú kooperanti s čiastočnou refundáciou nákladov.

SEETEX - program sa koncentruje na environmentálnu problematiku a zjednotenie prístupov ako základný predpoklad tvorby aj legislatívy v rámci EÚ. V tejto etape sa vytvára databáza s monitorovaním stavu životného prostredia a čiastkových problematík viažucich sa na plnenie podmienok ochrany životného prostredia, ale aj spotrebiteľa. Obdobne aj tento projekt asi na 92 % financuje EÚ a na zvyšku sa podieľajú kooperanti s možnosťou čiastočnej refundácie svojich nákladov.

S vytváraním primeraného podnikateľského a trhového prostredia sa spája najmä ovplyvňovanie štátnej hospodárskej a priemyselnej politiky. Tento proces dáva určité možnosti aj asociácii usilovať sa o takú formuláciu, ktorá by zodpovedala potrebám odvetvia. Hoci textilný a odevný priemysel nepatrí medzi prioritné nosné odvetvia národného hospodárstva, asociácia sa usiluje, aby sa mu zachovala primeraná pozícia regionálne vyvažujúceho odvetvia, ktoré sa stále podieľa viac ako 10 percentami na zamestnanosti v priemysle. Ak súčasná priemerná 20-percentná nezamestnanosť v SR sa v regiónoch často pohybuje až na úrovni 25 - 30 %, zasluhuje si odvetvie určite väčšiu pozornosť, než aká sa mu dostáva v priemyselnej politike. Ak jedným z rozhodujúcich základných cieľov spoločnosti je ekologizácia, potom hlavne odevný, ale aj veľká časť textilného priemyslu spĺňajú tieto vysoké náročné kritériá. Na túto úlohu sa využíva aktívna spolupráca na rôznych úrovniach - vlády, parlamentu, AZZZ SR - ZPZ SR, SOPK, ale aj sesterskej ATOK

Ing. Jaroslav Kubečka

ATOP SR

Adresa: Štefánikova 19, 911 60 Trenčín

Telefón: 0831/7437 811

Fax: 0831/7431 440

E-mail: atop@merina.sk

Internet: www.merina@sk/atop

Číslo účtu: VÚB Trenčín - 13107 - 202/0200

Počasie

Dnes bude prevažne slnečno. V horských oblastiach bude miestami zväčšená oblačnosť a popoludní sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 15 stupňov. Východný až juhovýchodný vietor 2 až 5 m/s, na juhozápadnom Slovensku popoludní zosilnie na 4 až 8 m/s.V piatok bude jasno až polojasno a teplo. V horských oblastiach, najmä na východe, časom zväčšená kopovitá oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 11, na severe a východe miestami okolo 9 stupňov. Denná teplota 24 až 28 stupňov, na severe miestami chladnejšie. V sobotu bude polooblačno, časom oblačno, miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 15 až 11 stupňov. Denná teplota 24 až 28, na severe miestami okolo 22 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 5.30 a zapadne o 20.08 hod.

Amsterdamprehánky13
Atényjasno25
Belehradjasno26
Berlínpolooblačno25
Bratislavapolooblačno25
Bruselprehánky13
Budapešťpolojasno25
Bukurešťbúrky23
Frankfurtprehánky23
Helsinkijasno10
Istanbulpolojasno22
Kodaňoblačno17
Lisabonprehánky14
Londýnprehánky13
Madridjasno15
Milánodážď18
Moskvapolojasno17
Osloprehánky12
Parížprehánky16
Prahapolooblačno26
Rímoblačno24
Sofiaoblačno21
Štokholmoblačno17
Varšavapolojasno23
Viedeňjasno26
Záhrebpolojasno27
Ženevaprehánky17

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.